Dražba 1-izb.bytu, Brezno, okres Brezno

Vyvolávacia cena 8 200,00 €
Obhliadka 02.05.2017 o 10:00 hod. 03.05.2017 o 10:00 hod.
Konanie dražby 09.05.2017 09:00 hod.
Kategória 1-izb. byt
Lokalita Brezno, okres Brezno
Označenie 05/2107
Stav oznámená
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

- 1-izb. byt č. 24, 7.p., vchod č. 12, súp. č. 2168, v bytovom dome na ulici MPČL

v Brezne, v podiele 1/1

- podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, v podiele 3664/235256

- Podiel k pozemku pod bytovým domom:

Parcela CKN č. 3858/99 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 248m2,

Parcela CKN č. 3858/100 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 247m2,

v podiele 3664/235256

- zapísaný na LV č. 11448 pre obec Brezno, katastrálne územie Brezno, OÚ odbor

katastrálny Brezno.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Byt sa nachádza v radovom panelovom obytnom dome stavebnej sústavy NKS P1-14, ktorý bol

postavený v sídliskovej obytnej zóne Mazorníkovo mesta Brezno v roku 1990. Obytný dom má

celkom 1+8 nadzemných podlaží, pričom v technickom podlaží sú pivnice patriace k bytom a

spoločné priestory a 8 podlaží je obytných, na každom sú 4 jednoizbové byty, dom má celkom 2

vchody, vo vchode č.12 je 32 bytov. Hodnotený byt č.24 je v krajnej sekcii na 7. nadzemnom

podlaží a dispozične pozostáva z jednej obytnej miestnosti a z príslušenstva, ktoré tvorí chodba,

kuchyňa, kúpeľňa, WC, loggia a pivnica. Zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez

loggie, je 36,64 m2. Byt je v pôvodnom stave, bez vykonaných rekonštrukcií, je zdevastovaný,

bez vykonávanej údržby. Jadro je montované umakartové, v kúpeľni je smaltovaná vaňa a

umývadlo, batérie sú obyčajné, samostatné WC je bez umývadla. V kuchyni je linka na báze

dreva so smaltovaným drezom, obyčajnou batériou, plynovým sporákom, digestorom, na bočnej

stene vedľa sporáka sú keramické obklady. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené plné

hladké. Vnútorné povrchy stien tvoria hladké stierky, podlahy sú lepené povlakové z PVC,

vykurovanie ústredné, radiátory oceľové panelové. V čase miestneho šetrenia boli v byte

vzhľadom na neplatenie faktúr odpojené dodávky elektrickej energie aj plynu. Dom má

priemernú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav, dodatočne zateplené sú len štítové

strany domu.

OPIS STAVU

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v

podiele 3664/235256. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové

múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé

nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy, práčovne, mangľovne, kočikárne,

spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové

domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

- Obytný dom bol daný do užívania v roku 1990, vzhľadom na vek a zistený technický stav

stanovená životnosť domu je na 80 rokov.

- Byt je v stave spôsobilom na užívanie, o čom svedčí vypracovaný znalecký posudok. V súčasnej

dobe vo výlučnom vlastníctve a užívaní: pán Šandor Stanislav.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
- Správu domu, v ktorom sa nachádza uvedený byt vykonáva Stavebné bytové družstvo Brezno, na základe zmluvy o výkone správy. - Na predmete dražby viazne zákonné záložné právo v zmysle § 15 Zákona č. 182/93 Z. z. v prospech ostatných vlastníkov bytov. - Na predmete dražby viazne exekučné záložné právo zriadené súdnym exekútorom JUDr. Rudolf Krutý, Bratislava. Č. Ex 34536/15, 18216/15, 12728/16. - Na predmete dražby viazne exekučné konanie vedené súdnym exekútorom JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., PO BOX 142, Brezno, č. Ex 178/16.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Dražba sa bude konať v priestoroch notárskeho úradu JUDr. Marie Ježkovej, na adrese Nám.M.R.Štefánika 48, Brezno.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
MIONEX, s.r.o.
kpt. Jaroša 11
Banská Bystrica

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk