Dražba 1-izb.bytu, Piešťany, okres Piešťany

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 10.08.2017 o 13:00 hod. 04.08.2017 o 09:00 hod.
Konanie dražby 22.08.2017 13:30 hod.
Kategória 1-izb. byt
Lokalita Piešťany, okres Piešťany
Označenie DD PSO098/17
Stav oznámená
Kolo 1.kolo
PREDMET DRAŽBY

súbor vecí

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

10314

Piešťany

Piešťany

Piešťany

Piešťany

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu súpisné č. 7184 a spoluvlastnícky podiel k pozemku - parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako: parc. č. 4989/9 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 519  m2:

Byt č. 6, vchod: 157, 2.p., Bratislavská 7184/157, 921 01 Piešťany

7184

4989/9

9 bytový dom

4163/126604

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

10315

Piešťany

Piešťany

Piešťany

Piešťany

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

4989/3

Zastavané plochy a nádvoria

2449

4989/28

Zastavané plochy a nádvoria

110

4989/29

Zastavané plochy a nádvoria

309

4989/30

Zastavané plochy a nádvoria

72

4989/31

Zastavané plochy a nádvoria

238

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel 4163/610205 , ktorý prislúcha účastníkovi právneho vzťahu č. 16.

 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Byt č.6

Popis:

Bytový dom s.č. 7184, vchod 157 má 4.NP. Na 1.NP sú spoločné priestory, garáže, v ostatných priestoroch sú byty.

V spoločných priestoroch sú keramické dlažby na chodbách aj na schodisku, okná a dvere sú plastové. Bytový dom je zateplený s fasádnymi omietkami na báze umelých omietok. Vstup do bytového areálu je uzatvorený rampou.

 

Byt č.6 je jednoizbový. Pozostáva z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva. Vypočítaná podlahová plocha bytu je 41,67 m2. Príslušenstvo tvorí kuchyňa, predsieň, kúpeľňa s WC a sklad. Byt má stierkové omietky, podlahy sú plávajúce, v kúpeľni a WC sú keramické dlažby. Okná sú plastové so žalúziami, dvere sú dyhované. Jadro je murované.

Keramické obklady sú v kuchyni a v kúpeľni. Kuchynská linka je nová, sporák je plynový s digestorom a nerezovým drezom. Vodovodné batérie sú pákové. Z kuchyne je výstup balkónovými dvermi na balkón. V kúpeľni je sprchový kút, umývadlo,  WC a pračka.

V izbe je francúzske okno so žalúziami. Vykurovanie je ústredné napojené na vlastný plynový kotol s ohrevom vody.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4163/126604.

Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné a izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú: kočíkareň, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne domové prípojky, ktoré sú určené na spoločné užívanie, slúžia výlučne domu a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, v ktorom sa byt nachádza.

Nehnuteľnosť sa nachádza v časti kúpeľného mesta Piešťany, ktorá je vzdialenejšia od centra. Prístup je  po verejnej spevnenej komunikácii pre automobilovú dopravu, na Bratislavskej ulici.  Dopyt s ponukou nehnuteľnosti v danej lokalite je v rovnováhe. V tejto časti sa strieda bytová výstavba s objektami predajní a služieb, Jedná sa o lokalitu s bežnou hlučnosťou a prašnosťou od dopravy.

Obyvatelia v okolí nie sú potenciálnym zdrojom konfliktov, hustota obyvateľstva vzhľadom na zástavbu obytných domov a rodinných domov je priemerná. Byt je situovaný v stredovej sekcii na 2.p. V lokalite je možnosť napojenia nehnuteľnosti na všetky inžinierske siete. Mesto Piešťany je vzdialené cca 90 km od hlavného mesta Bratislava, s dobrým dosahom na diaľnicu D1. Areál je uzatvorený rampou.

OPIS STAVU

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
List vlastníctva č. 10314, katastrálne územie Piešťany účastník právneho vzťahu č. 16: POZNÁMKY: P-239/2017 - Na byt č. 6 na II. poschodí vo vchode 157 - POZNAMENÁVA SA: Začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom - Všeobecnej úverovej banky, a.s., Bratislava (IČO:31320155) formou dobrovoľnej dražby zo dňa 17.05.2017 (v KN zapísané 22.05.2017) - 1547/17 ČASŤ C: ŤARCHY: Na byt č.6 na II.poschodí vo vchode 157 vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach,spol.zariadeniach domu a k pozemku parc.č.4989/9 vo veľkosti 4163/126604 = Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s.Bratislava (IČO:31320155) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 2614/07 účinný dňa 7.12.2007 - 2682/07 Zmluva o nájme nehnuteľnosti zo dňa 12.10.2016, uzatvorená medzi: Ing. Matej Kučkovský v zastúpení AB Lease, s.r.o., IČO: 43 820 620, sídlom Kukučínova 8, 921 01 Piešťany, ako „prenajímateľom“ a Danielom Dobošim, Teréziou Hanuskovou ako „nájomcom. Predmetom nájmu je byt č. 6 na 2. poschodí bytového domu na ulici Bratislavská v Piešťanoch, súpisné č. 7184, vchod 157,spolu s príslušným spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu na pozemku zapísaného v katastri nehnuteľností Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor na LV č. 10314. Nájomná zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.10.2017. Nájomná zmluva je k nahliadnutiu u dražobníka. INÉ ÚDAJE LV 10315 - priľahlé pozemky Z 2061/10-Výmaz zál.práva - 2509/10 R 492/16-Doplnenie čísla vchodu podľa orientačného čísla - 2920/16 List vlastníctva č. 10315, katastrálne územie Piešťany účastník právneho vzťahu č. 16: POZNÁMKY: P-239/2017 - Na spoluvl. podiel pod B 16 vo veľkosti 4163/610205 - POZNAMENÁVA SA: Začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom - Všeobecnej úverovej banky, a.s., Bratislava (IČO:31320155) formou dobrovoľnej dražby zo dňa 17.05.2017 (v KN zapísané 22.05.2017) - 1547/17 ČASŤ C: ŤARCHY: Na spoluvl.podiel pod B 16 vo veľkosti 4163/126604 k pozemku parc.č.4989/3,4989/28,4989/29,4989/30,4989/31= Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s.Bratislava (IČO:31320155) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 2614/07 účinný dňa 7.12.2007 - 2682/07 INÉ ÚDAJE Bez zápisu.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Veľký Salónik na prízemí Hotela DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Platiť sa oplatí s.r.o.
Košická 56
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk