Dražba 2-izb.bytu, Ružomberok, okres Ružomberok

Vyvolávacia cena 35 600,00 €
Obhliadka 12.04.2017 o 11:00 hod. 26.04.2017 o 11:00 hod.
Konanie dražby 03.05.2017 11:45 hod.
Kategória 2-izb. byt
Lokalita Ružomberok, okres Ružomberok
Označenie 1503/2017
Stav oznámená
Kolo 1.
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Ružomberok, obec: Ružomberok, okres: Ružomberok, zapísané na LV č. 4250 - čiastočný, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Ružomberok pod B37:

  1. byt č. 37, na 6.p., vchod: 6, obytného domu s.č. 1825, postavenom na pozemku parc. č. 6127
  2. podiel o veľkosti 5626/260141 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s.č. 1825, postavenom na pozemku parc. č. 6127
  3. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5626/260141 k pozemku parcela registra „C“ KN, parc. č.: 6127, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 415m²,

Podiel 1/1

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Bytový dom s.č. 1825 je postavený na ul. Štiavnická v obytnom súbore okresného mesta Ružomberok. Budova má jedno podzemné a deväť nadzemných podlaží. Ma jeden samostatný vchod. V okolí sú postavené podobné bytové domy, garáže, vojenská nemocnica, škola, cesty a chodníky, zelené plochy. Obytné domy na sídlisku sú postavené na mierne svahovitom teréne. Sídlisko má dobudovanú potrebnú infraštruktúru a občiansku vybavenosť. Prístup k obytnému domu je po spevnených miestnych cestách a chodníkoch, parkovacie plochy, oddychové plochy sa nachádzajú medzi jednotlivými budovami. K jednotlivým obytným domom sú zriadené prípojky vody, elektrické prípojky VN a NN, plynová prípojka, kanalizačné prípojky, prípojky káblovej televízie, telefónne prípojky.

Dispozične má budova jedno podzemné a deväť nadzemných podlaží. Pôdorys budovy je zložitý lichobežníkový tvar. Bytový dom je montovaný z panelových, plošných prvkov. Vodorovne stropné konštrukcie sú zo železobetónových, prefabrikovaných stropných panelov. Založenie stavby je plošné na základových železobetónových roštoch Nosné steny 1. PP sú železobetónové, montované. Strecha je rovná a jednoplášťová. Vstup je riešený jedným samostatným vchodom, budova má nový osobný výťah. Bytový dom má na 1. PP miestnosti technickej vybavenosti, miestnosti na skladovanie bicyklov, miestnosti s pivničnými kobkami, chodby, schodištia. výťahy, kočikáreň. Na nadzemných podlažiach je 54 bytov. Dominantnými prvkami budovy sú loggie zo všetkých strán a predsunutý vchod. Orientácia miestnosti je prevažne na severnú a východnú stranu. Na 1. PP sa nachádzajú spoločné zariadenia bytového domu a pivnice. Vo vchode je vstup so zádverím, kde sa nachádzajú poštové schránky a domáci vrátnik. Podlahy na podlažiach sú z keramických dlaždíc.

Spoločnými časťami bytového domu sú: základy, obvodové mury, vchody, schodištia, vonkajšie schody, chodby, zádveria, priečelia, strecha, vodorovne a zvisle konštrukcie, izolačné konštrukcie

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: bleskozvody, vodovodné, kanalizačné. elektrické a plynové prípojky rozvody s uzavieracími ventilmi, šachty na technické zariadenie budov, odpadové potrubia vrátane odbočiek, elektrické rozvody do skríň merania po ističe, osvetlenie spoločných priestorov, elektricky vrátnik vrátane rozvodov, miestnosť pre bicykle, miestnosť pre upratovačku, miestnosť pre odkladanie kočíkov, spoločne televízne antény.

 

Byt  č 37 sa nachádza vo vchode č. 6, na 6. poschodí bytového domu s.č. 1825:

Byt bol daný do užívania v roku 1977. Súčasný vlastník nadobudol byt podľa listu vlastníctva v roku 2005. Byt bol čiastočne rekonštruovaný a modernizovaný. Byt je dvojizbový s príslušenstvom a nachádza sa v krajnej sekcii, obytné miestnosti sú orientovane na severnú a východnú stranu.

Byt je dvojizbový o celkovej výmere 55,59 m². V byte sú predsieň, chodba o výmere 6,90 m², kúpeľňa s, WC o výmere 3,36 m², kuchyňa o výmere 13,01 m², dve izby o výmere 14,48 m² a o výmere 16,56 m², pivnica o výmere 1,28 m² a tiež loggia. Bytové jadro je prestavané a murované. Pivničná kobka ako príslušenstvo bytu je umiestnená na 1. PP. Byt je oddelený od spoločných priestorov vstupnými dverami so zárubňou Prístup k bytu od vchodu je schodiskom a osobným výťahom. V priestore vonkajšej chodby je istiaca skriňa s meracom elektrickej spotreby. V byte v šachte TZB je vodomer studenej a teplej vody. V izbách je podlaha z PVC resp. koberec,  v kuchyni a na chodbe z PVC, v kúpeľni, vo WC a na loggii je na podlahe keramická dlažba. Hygienické miestnosti WC a kúpeľňa sú v murovanom bytovom jadre. Okná sú plastové, zdvojené. Dvere sú drevené plné alebo sklené, dyhované v obložkovej zárubni. Vstupné dvere sú tapacírované v oceľovej zárubni. V kuchyni je kuchynská linka, elektrický sporák s elektrickou rúrou, digestor, nerezový drez zabudovaný v kuchynskej linke a páková vodovodná batéria. Bez zabudovaných ostatných spotrebičov. Časť za kuchynskou linkou je obložená keramickým obkladom. Jednotlivé rozvody sú v šachte TZB, ktorá sa nachádza v častí WC.

Ku bytu sú vyhotovené rozvody vodovodné, kanalizačné, elektrické, rozvody vykurovania a slaboprúdové rozvody. Na rozvodoch studenej a teplej vody sú nainštalované merače vody. Na kovových radiátoroch KORADO so termoregulačné hlavice a merače tepla. Byt je pravidelne udržiavaný.

OPIS STAVU

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1977. Súčasný technický stav bytového domu je po oprave. Budova bola zateplená a fasáda je z vyhotovených silikátových vonkajších úprav, sú vymenené okná na spoločných priestoroch, prebehla oprava loggií, je opravená strecha a strešná krytina, vymenené žľaby a zvody, oprava bleskozvodov, oprava vstupných priestorov, vstupných dverí, vydláždenie zádverí v jednotlivých vchodoch s domácim vrátnikom. Bytový dom je pravidelne udržiavaný.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Pre všetkých vlastníkov: Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov za neplnenie preddavkov do fondu prevádzky, údržby, opráv a platby za poskytované služby; Por.č.:37 Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31335004, na nehnuteľnosti - byt č. 37 vo vchode č. 6 na 6. p., obytného domu s.č. 1825 na C KN parc. č. 6127 a na spoluvlastnícky podiel 5626/260141 na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku CKN parc.č. 6127; - V 2630/12; vklad povolený 11.12.2012; PVZ 3012/12; Poznámka: Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., IČO:31 335 004, Bajkalská 30, Bratislava formou dobrovoľnej dražby v súlade so zák. č. 527/2002 Z. z. predajom nehnuteľností: byt č. 37 na 6. poschodí vo vchode č. 6 v bytovom dome s. č. 1825 na pozemku registra C KN parc.č. 6127 a spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 5626/260141 na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku C KN parc.č. 6127 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 415 m2: P 392/2016;
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Zasadacia miestnosť č. 250 (malá zasadačka) na 2 poschodí budovy Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
Kpt. Nálepku 31
Levice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk