Dražba 3-izb.bytu, Banská Bystrica, okres Banská Bystrica

Vyvolávacia cena 55 000,00 €
Obhliadka 11.08.2017 o 13:00 hod. 08.08.2017 o 15:00 hod.
Konanie dražby 18.08.2017 10:00 hod.
Kategória 3-izb. byt
Lokalita Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
Označenie 6/2016
Stav oznámená
Kolo I. kolo
PREDMET DRAŽBY

Predmetom je nasledujúci súbor nehnuteľností ako stojí a leží, a to:

  • Byt č. 2 na I. poschodí, vchod č.8 v bytovom dome č. 1290 na parcele KNC 135/1 v podiele 1/1 podiel na spoločných zariadeniach bytového domu vo veľkosti 826/6080

Zapísané na LV č. 4648, k.ú. Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica vedené na Okresnom úrade Banská Bystrica, katastrálny odbor.

Ako vlastník predmetu dražby je na LV 4648 zapísaná Gabriela Šubertová, rod. Juríková nar. 03.05.1979, trvale bytom Šalgotarjánska 5207/2, 974 04 Banská Bystrica v pomere 1/1.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Jedná sa o trojizbový byt č. 2 nachádzajúci sa na 1. poschodí vo vchode č. 8 obytného domu na Nálepkovej ulici, súpisné číslo 1290 v krajskom meste Banská Bystrica. Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je predsieň, kúpeľňa, WC, kuchyňa a dve pivnice mimo bytu v suteréne. Vypočítaná podlahová plocha bytu s pivnicami je 82,45 m2. Obytný dom má dva vchody, nemá výťah, spoločné zariadenia a pivnice sú v suteréne. Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú, plynovodnú, telekomunikačnú prípojku. V kúpeľní je umiestnený merač odberu studenej vody. Zariadenie na meranie odberu plynu je v predsieni. V byte sú rozvody teplej a studenej vody z centrálneho prietokového ohrievača na zemný plyn, vykurovanie je lokálne zdroje na zemný plyn (Gamat) ale aj elektrické konvektory. Podlahy obytných miestností pôvodné bukové vlysy, v miestnostiach príslušenstva keramická dlažba. Okná sú pôvodné drevené zdvojené s Al žalúziami. Obytný dom je situovaný v časti sídliska s komplexne vybudovanou infraštruktúrou a občianskou vybavenosťou na úrovni krajského mesta. V bezprostrednej okolitej zástavbe prevládajú obytné budovy a budovy občianskej vybavenosti. V lokalite sú vybudované všetky inžinierske siete. Vzhľadom na aktuálny stav trhu s bytmi obdobného typu v danej lokalite je dopyt v porovnaní s ponukou v rovnováhe. Dostupnosť vzhľadom k centru mesta je pešo cca do 5 min. V blízkosti nehnuteľnosti sa nachádza zástavka mestskej hromadnej dopravy. Hustota obyvateľstva v lokalite je vysoká, vzhľadom na prevládajúcu okolitú zástavbu. Prostredie je vhodné na bývanie je tu len bežný hluk a prašnosť od dopravy.

OPIS STAVU

Obytný dom je primerane udržiavaný a priebežne sú vykonávané výmeny a opravy prvkov krátkodobej životnosti. Byt je prevažne v pôvodnom prevedení bez vykonaných zásadných stavebných úprav, dispozičné riešenie je pôvodné.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Na predmete dražby viaznu nasledujúce práva k cudzej veci zapísané v časti C: Ťarchy na LV. č. 4648: - Zákonné záložné právo v zmysle § 15, Z 182/93 Zb. v prospech spoločenstva vlastníkov bytov Nálepkova 6-8, č.s. 1290 - 1818/2000 - Na byt č. 2/I. poschodie, vchod 8 a podiel 826/6080 na spoločných častiach a zariadeniach domu: Záložné právo pre pohľadávku OTP Banka Slovensko,a.s.,Štúrova 5,81354 Bratislava ,IČO 31318916 ,č.zml.V 3694/2014 z 28.7.2014 - 2475/2014, 2894/2014
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Debt Management s.r.o.
Na Troskách 3
Banská Bystrica

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk