Dražba 3-izb.bytu, Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 26.04.2017 o 08:00 hod. 11.04.2017 o 08:15 hod.
Konanie dražby 28.04.2017 13:45 hod.
Kategória 3-izb. byt
Lokalita Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš
Označenie PSO016/17
Stav výsledok
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

4730

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu súpisné č. 2044 a spoluvlastnícky podiel k pozemku - parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako: parc. č. 904/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2094 m2:

byt č. 17,

vchod: 181, 4.p.,

adresa: 1. mája 2044/181, 031 01 Liptovský Mikuláš

2044

904/ 5

9 – BYTOVÝ DOM

79 / 5524

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Dražba - 3 izbový byt č. 17, na 4.p., vo vchode č. 181, na ulici 1. mája v meste Liptovský Mikuláš. Vypočítaná podlahová plocha je 88,96 m2.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.

Popis domu:

Bytový dom súp. č.2044  stojí na pozemku KN-C par. č.904/5  v k. ú. Liptovský Mikuláš, na   ulici 1. mája v Liptovskom Mikuláši. Bytový dom je panelový, má technické podlažie s nebytovými priestormi, nulté podlažie , v ktorom sú  spoločné priestory a  pivnice k bytom. V štyroch ďalších podlažiach a v podkroví  sú byty. Dom má päť vchodov. Dom je prístupný z asfaltového chodníka a parkoviska  pred domom. Napojený je na elektrickú energiu, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu. Založený je na betónových základoch. Zvislé nosné konštrukcie sú panelové, deliace konštrukcie panelové. Stropy železobetónové panelové. Schody železobetónové. Strecha je sedlová, krytina skridľa. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Úprava fasády je  silikónová omietka. Vnútorné omietky spoločných priestorov vápenné hladké.  Vstupné dvere sú plastové  ostatné dvere spoločných priestorov  hladké a zasklené. Okná v technickom podlaží plastové. V nadzemných podlažiach a spoločných priestoroch plastové. Podlahy spoločných priestorov betonové s poterom vo vstupnej chodbe keramická dlažba.  Vykurovanie ústredné. Elektroinštalácia svetelná a motorická. Dom má bleskozvod. V dome je rozvod elektrickej energie, v stupačkách rozvod vody,  kanalizácie. Dom je užívaný podľa informácie  v znaleckom posudku 15/2012 od roku 1994. Vek domu k roku ohodnotenia je 2017 - 1994 = 23 rokov.  Životnosť domu predpokladám 90 rokov.

Popis bytu:

Byt č.17 je umiestnený vo štvrtom  poschodí bytového domu. Byt je prístupný zo spoločnej chody a výťahom. Napojený je na elektrickú energiu, teplú a studenú vodu,  kanalizáciu, diaľkové ústredné vykurovanie a spoločnú anténu. Pozostáva z troch obytných  miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba, kúpeľňa s WC a komory. Táto bola  vytvorená  po uzavretí lódžie murovanou stenou a osadením plastového okna. Bytu patrí aj pivnica umiestnená v technickom podlaží. Obvodové steny a priečky sú panelové. Jadro je murované. Omietky sú  vápenné stierky. Vnútorné keramické obklady sú v kuchyni a v kúpeľni. Dvere drevené bukové do obložkových zárubní. Okná plastové so žalúziami. Podlahy v chodbe, kuchyni, kúpeľni gresová dlažba. Podlaha v jednej izbe laminovaná v druhých v ďalších drevo.  V pivnici cementový poter. Vykurovanie ústredné radiátory s termolegulátormi a meračmi tepla. V kúpeľni, kuchyni a chodbe je podlahové elektrické. Elektroinštalácia svetelná istená automatmi. V jadre je rozvod teplej a studenej vody a kanalizácie. Teplá voda je dodávaná z centrálneho rozvodu. V kuchyni je keramická plastňa, digestor, umývačka riadu, mikrovlnná rúra. Kuchynská linka je z dreva, drezové umývadlo nerezové. V kúpeľni je vaňa a umývadlo a WC typ Geberit. Vodovodné batérie pákové nerezové. S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva. Spoločnými časťami sú - základy, strecha, vchody, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, schodiská, obvodové múry, priečelie. Spoločnými zariadeniami sú: STA, bleskozvody, výťah teplonosné vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne prípojky, , zariadenia, ktoré slúžia na meranie a rozúčtovanie tepla a vody, chodby. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach   predstavuje 79/5524.

Analýza polohy nehnuteľnosti:

Bytový dom  stojí  v zastavanom území mesta Liptovský Mikuláš na ulici 1. mája  .Mesto má podľa internetovej stránky 33 500 obyvateľov a je sídlom okresu . Obklopené je  pohoriami Západné Tatry na severe, Nízke Tatry na juhu a Chočské vrchy na severozápade.  V meste sú úrady, školy,  obchodné domy, múzeum, zimný a futbalový štadión, múzeum. Liptovský Mikuláš je významným strediskom cestovného ruchu. Je prirodzeným východiskom do Nízkych Tatier (Demänovská dolina), ale aj do Západných Tatier a Chočských vrchov. V meste je viacero ubytovacích zariadení, hotely, penzióny.V  katastrálnom území mesta sa nachádza Aquapark Tatralandia v lokalite Ráztoky. Dostupnosť do centra mesta je do 2 minút cesty autom. V mieste je rozvod elektrickej energie, verejného vodovodu kanalizácie a plynu. Trh s nehnuteľnosťami je v rovnováhe. Dom stojí mimo centra obce. Technický stav je dobrý  . Prevládajúca zástavba v okolí bytové domy, rodinné domy, ubytovňa, polícia.

V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:

spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,

spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

OPIS STAVU

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Poznámka: Vl.42 Káposztásová Jana - byt č. 17/IV - Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností EX 642/2015,JUDr. Hildegarda Laclavíková,Prešov,P-299/2015, Vl.42 Káposztásová Jana - podiel 1/1 - Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností EX 995/2015,JUDr. Martin Píry,P-44/2016, Vl.42 Káposztásová Jana - byt č.17/IV - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom, predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe, Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, P-479/2016, Vl.42 Káposztásová Jana Mgr. - byt č. 17/IV - Na Okresný súd Ružomberok bol doručený návrh na vykonanie neodkladného opatrenia - zákaz nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve povinného a tiež začatie súdneho konania sp.zn.10C/16/2016,P-128/2017, Vl.42 Káposztásová Jana - byt č.17/IV - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO016/17, ktorá sa koná dňa 28.04.2017 o 13:45 hod. v Žiline, dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava, P-116/2017, ČASŤ C: ŤARCHY: VL.42/-ZAL.PRAVO K BYTU,KTORE VZNIKA ZO ZAKONA V PROSPECH VLASTNIKOV OSTATNYCH BYTOV PODLA PAR.15 Z.C.182/1993 ZB.-V 869/1994; Záložné právo na byt číslo 17, číslo vchodu 181, 4 poschodie súpisné číslo stavby 2044 na pozemku C KN 904/5 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 79/5524 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku C KN s p.č.904/5, v prospech : Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO 00151653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava v podiele 1/1, číslo zmluvy : 5029529533 a číslo 5029256088 druh pohľadávky : úver V 1802/2012 z 17.7.2012 (pvz. 1038/12); Vl.42 Káposztásová Jana Mgr.- byt č.17/IV - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 642/2015,JUDr. Hildegarda Laclavíková,Prešov,Z-1161/2017,
ODHAD CENY
Číslo znaleckého posudku: 58/2017 Meno znalca: Pilka Marián, Ing. Dátum vyhotovenia: 02.03.2017 Všeobecná cena odhadu: 70 000,00 EUR
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Salónik, VIX Restaurant, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Platiť sa oplatí s.r.o.
Košická 56
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk