Dražba 3-izb.bytu, Lučenec, okres Lučenec

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 25.04.2017 o 12:30 hod. 11.04.2017 o 12:30 hod.
Konanie dražby 03.05.2017 12:30 hod.
Kategória 3-izb. byt
Lokalita Lučenec, okres Lučenec
Označenie 1606/2017
Stav výsledok
Kolo 1.
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Lučenec, obec: LUČENEC, okres: Lučenec, zapísané na LV č. 6324 - čiastočný, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Lučenec pod B26:

  1. byt č. 16, na 7.p., vchod: 26, bytového domu s.č. 2362, postavenom na pozemku parc. č. 2644/2
  2. podiel o veľkosti 82/4586 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s.č. 2362, postavenom na pozemku parc. č. 2644/2

Podiel 1/1

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Dispozičné riešenie:

Bytový dom s.č. 2362 je postavený na ulici Novohradská v Lučenci. Dom má jedno podzemné podlažie (suterén) a osem nadzemných podlaží (prízemie a  sedem poschodí). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty.

Dom je realizovaný ako panelový konštrukčný systém T 06B je sceľovaný obvodový plášť pórobetónový s kompletizovanými prvkami. Nosný systém v bodových domoch sa dva navzájom kolmé priečne nosné systémy krížia. Modulová osnova nosných stien je 3 600 mm. Konštrukčná výška podlaží je 2 800 mm.

Bytové domy sa v danom konštrukčnom systéme realizovali v rokoch 1970 – 1983.

Spoločné časti domu: Základy domu sú doskové základové pásy z prostého betónu. Zvislé konštrukcie – nosné steny sú zo železobetónových dielcov hrúbky 150 mm výšky 2 650 mm skladobných šírok 2 400, 3 450, 3 600 a 4 800 mm. Použitý bol betón B 250. Pre vzájomné spojenie mali dielce pred montážou vo všetkých rohoch obnaženú výstuž. Dielce sú plné alebo s otvormi na osadenie zárubní. Priečky sú z betónových dielcov hrúbky 60 mm s úpravou ostenia pre dodatočne montovateľnú zárubeň. Obvodový plášť v priečelí (hrúbky 240 mm) je vytvorený zo pórobetónových panelov. Je predsadený pred priečne nosné steny a ukladaný na konzoly privarené k nosnej konštrukcii. Štítové steny sú dvojvrstvovej konštrukcie s vnútornou železobetónovou nosnou stenou hrúbky 140 mm a obkladom z pórobetónových panelov hrúbky 240 mm. Medzi nimi je vzduchová medzera šírky 15 mm. Vodorovné konštrukcie - stropné konštrukcie sú zo železobetónových dielcov hrúbky 140 a 150 mm. Použitá kvalita betónu je B 250. Strop nad suterénom je z vrstvených panelov vytvorených zo 150 mm železobetónovej vrstvy, tepelnoizolačnej vrstvy z penového polystyrénu hrúbky 20 mm a cementového poteru hrúbky 30 mm. Po obvode stropných panelov sú drážky pre rozvod elektroinštalácie. Schodištia sú dvojramenné železobetónové prefabrikované s finálnou povrchovou úpravou TERACO. Schodište je oddelené od bytových priestorov železobetónovými stenami hrúbky 250 mm. Výťahová šachta sa nachádza v zrkadle schodišťa. Strecha je jednoplášťová plochá konštrukcia. Tepelnoizolačná vrstva strechy je vytvorená z pórobetónových dosiek hrúbky 240 mm ukladaných v spáde na terče z cementovej malty / škvarovým násypom premennej hrúbky 50 – 230 mm, na ktorý sú ukladané pórobetónové dosky hrúbky 150. Klampiarske konštrukcie - pozinkovaný plech.

 

Byt č. 16 sa nachádza na v stredovej sekcii domu na 7. poschodí. Byt pozostáva z troch izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne, záchodu a pivnice umiestnenej v podzemnom podlaží (suteréne). Vypočítaná podlahová plocha je 82,00 m².  Byt je pravdepodobne v pôvodnom stave. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorí najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové prípojky a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón, vodomery a poštová schránka.

Popis konštrukcií v byte a jeho technické riešenie bytu je pravdepodobné, nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie. V popise je uvažované, že byt je v pôvodnom stave bez modernizácie a rekonštrukcie.

Úpravy vnútorných povrchov sú z novej omietky. Dvere sú vyhotovené ako rámové s výplňou. Podlahy v byte sú zhotovené v obytných miestnostiach z parkiet a v ostatných miestnostiach z PVC krytiny. Vykurovanie je vyhotovené ako rozvody ústredného vykurovania k jednotlivým vykurovacím telesám s meračmi spotreby tepla. Elektroinštalácia je v byte vyhotovená ako svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod v byte tvorí z oceľového potrubia zhotovené prípojky do kuchyne, kúpeľne a WC s meraním spotreby studenej a teplej vody. Vnútorná kanalizácia je z plastového potrubia zhotovený odtok zo všetkých zariaďovacích predmetov do zvislých zvodov. Vnútorný plynovod v byte tvorí rozvod zemného plynu s meračom v byte. Teplá úžitková voda je dodávaná centrálne. V kuchyni je plynový sporák a linka s drezovým umývadlom a s vodovodnou batériou. Vnútorné hygienické zariadenie tvorí plechová vaňa s batériou, umývadlo a, WC misa. Bytové jadro je pôvodné umakartové. V byte sa nachádza odvetrávanie malých miestností lokálnymi ventilátormi, rozvody televízie pod omietkou.

Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: výťahy, ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické a  teplonosné prípojky, prípojky studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie výťahu, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov.

Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia, pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na spoločných častiach bytového domu zaväzuje strpieť.

OPIS STAVU

Na základe miestneho šetrenia a na základe dodaných podkladov je možné konštatovať, že na posudzovanej nehnuteľnosti neexistujú žiadne závady. Stavebno - technický stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnuteľnosti, a svedčí o normálnom využívaní domu na bývanie, a o vykonávanej bežnej údržbe domu

PRÁVA A ZÁVÄZKY
• Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa §15 ods.1 zák.č.182/1993 Z.z. -Z 2255/11-1452/11 • Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne,a.s.,Bajkalská 30,829 48 Bratislava,IČO:31 335 004 č.V 1760/11 z 26.9.2011 na podiel B26,na byt č.16 na 7.poschodí v bytovom dome s.č.2362 na pozemku CKN p.č.2644/2-2637/11 • Exekučné záložné právo v prospech SPOOL a.s., Masarykova 7, 984 01 Lučenec, IČO:31586392 č.Ex 380/2013- 14 z 26.6.2013 /Exekútorský úrad Košice-JUDr. Zora Ferdinandy/ na podiel B26, byt č.16 na VII.poschodí v bytovom dome s.č.2362 na pozemku registra C KN p.č.2644/2-Z 3121/13-zapísané 23.9.2013-2543/13. • Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 2340/2013-10 z 16.7.2013 (Ex. úrad Galanta- JUDr. Jozef Kapronczai) v prospech: CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, Bratislava, IČO: 35787783, na podiel B26, byt č.16 na VII.poschodí v bytovom dome s.č.2362 na pozemku registra C KN p.č.2644/2-Z 3433/13- zapísané 23.9.2013-2546/13. • Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 2150/2014 - 8 z 14.6.2014 (Ex. úrad Košice, JUDr. Zora Ferdinandy) v prospech: SPOOL a.s., Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO 31586392, na byt č.16 na 7. poschodí, vchod 26, v bytovom dome s.č. 2362 na C KN parc.č. 2644/2 na podiel B 26, zapísané 21.7.2014, Z 3169/14 - 2770/14 • Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 8267/14 z 13.2.2015 (Ex. úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, PhD.), v prospech oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, I, IČO: 35807598, na byt č.16 na 7. poschodí, vchod 26, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 82/4586, v bytovom dome s. č. 2362 na C KN parc. č. 2644/2, na podiel B 26, Z 827/15, zapísané 25.2.2015 - v. z. 1880/15 • Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 7942/14-16 z 26.2.2015 (Ex. úrad Vráble, JUDr. Anetta Demešová) v prospech: Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava, na byt č.16 na 7. poschodí, vchod 26, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 82/4586, v bytovom dome s. č. 2362 na C KN parc. č. 2644/2, na podiel B 26, zapísané 23.3.2015, Z 1235/15 - 2494/15 • Exekučné záložné právo v prospech WM Consulting & Communication, s.r.o., Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, IČO: 34127798 č. EX 6560/15-16 z 21.1.2016 (Exekútorský úrad Vráble, JUDr. Anetta Demešová) na podiel B26, byt č.16 na VII. poschodí, vchod 26, v bytovom dome s.č. 2362 na pozemku registra C KN parc.č. 2644/2 a na podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu o veľkosti 82/4586, Z 311/16, zapísané 26.1.2016 - 224/16. Iné údaje: List vl.č.10958-2731/13. Por. č.: 26 Právo užívania pozemku p.č.2644/2 v prospech vlastníkov bytov v dome s.č.2362 na podiel B26-968/95,2731/13. Poznámka: - Upovedomenie o začatí a o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti č. EX 2150/2014 - 10 z 9.10.2014 (Ex. úrad Košice, JUDr. Zora Ferdinandy) v prospech: SPOOL a.s., Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO 31586392, na byt č.16 na 7. poschodí, vchod 26, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 82/4586, v bytovom dome s. č. 2362 na C KN parc. č. 2644/2, na podiel B 26, zapísané 3.11.2014, P 1221/14 - v. z. 4657/14 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 4647/2015 z 23.06.2016 (Ex. úrad rimavská Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.), v prospech oprávneného. PRO CIVITAS s. r. o., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 45869464, na podiel B 26, byt č. 16 na VII. poschodí, vchod 26, v bytovom dome s.č. 2362 na pozemku registra C KN parc.č. 2644/2 a na podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu o veľkosti 82/4586, P 656/16, zapísané 7.7.2016 - v. z. 2749/16 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva, predajom nehnuteľností v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., formou dobrovoľnej dražby, na B26, na byt č. 16, 7. poschodie, vchod 26 v bytovom dome sč. 2362 na parc.č. 2644/2, zapísané do KN 26.1.2017 - P 85/17 - vz. 474/17 - Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č. A 11/2017 z 22.03.2017, dražobník: Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kpt. Nálepku 3009/31, 934 05 Levice, IČO: 36 706 655, na podiel B 26, byt č. 16 na VII. poschodí, vchod 26, v bytovom dome s.č. 2362 na pozemku registra C KN parc.č. 2644/2 a na podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu o veľkosti 82/4586, P-334/2017, zapísané 30.03.2017 - v. z. 1204/17
ODHAD CENY
27.700,00 €, podľa ZP č.60/2017 zo dňa 03.03.2017
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Zasadacia miestnosť č. 250 (malá zasadačka) na 2 poschodí budovy Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
Kpt. Nálepku 31
Levice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk