Dražba 4-izb.bytu, Šaštín, okres Senica

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 26.04.2017 o 13:30 hod. 19.04.2017 o 11:30 hod.
Konanie dražby 03.05.2017 11:30 hod.
Kategória 4-izb. byt
Lokalita Šaštín, okres Senica
Označenie 20B/2016
Stav výsledok
Kolo opakované kolo
PREDMET DRAŽBY

PREDMET DRAŽBY

Základná špecifikácia :

Číslo LV :

Okres :

Obec :

Katastrálne územie :

Katastrálny úrad :

Okresný úrad, katastrálny odbor

280

Senica

Trnava

Šaštín-Stráže

Senica

Šaštín

Pozemky: Parcely reg. „C“

Parcelné číslo :

Druh pozemku :

Výmera v m2 :

poznámky – charakteristika – príslušnosť k ZÚO –EL :

Par. reg. „C“ č. 1238

 

Zastavané plochy a nádvoria

329 m2

 

1

 

Stavby :

Súpisné číslo :

Stavba postavená na parcele číslo :

Charakteristika :

Druh stavby :

775

1238

rodinný dom

10

 Výška spoluvlastníckeho podielu vlastníka

1/2 - Spoluvlastnícky podiel k stavbe rodinného domu evidovanom na LV 280.

        Buzayová Marta r. Dzurová, Zákostolie 775, Šaštín-Stráže, PSČ 908 41, SR

        Dátum narodenia : 06.05.1942

 

1/2 - Spoluvlastnícky podiel k stavbe rodinného domu evidovanom na LV 280.

        Buzay Ivan r. Buzay, Zákostolie 775, Šaštín-Stráže, PSČ 908 41, SR

        Dátum narodenia : 19.05.1979

OPIS PREDMETU DRAŽBY

NP: 4 izby, kuchyňa, špajza, kúpeľňa s WC, kotolňa a zádverie.

 

Jedná sa o rodinný dom, nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie, dom má jedno nadzemné podlažie a obsahuje samostatný byt, prístupným verejnej komunikácie.

 

NP:

Stavba je na základoch s dočasne zhotovenou izoláciou /2000/. Steny sú murované z tehál hr. 45 cm. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom (v 2 izbách je pohľad zo sadrokartónu – 2013). Fasádne omietky sú umelohmotné, včetne TI /2009/. Zastrešenie stavby je väznicovým dreveným krovom /2000/. Krytina je z betónovej škridly Bramac /2009/. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu /2009/. Priečky sú murované tehlové. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Okná sú vymenené s izolačným dvoj sklom, doplnené sú hliníkovými žalúziami i sieťkami /2009/. Dvere sú drevené hladké. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevažne vlysové, ostatné podlahy sú prevažne z keramickej dlažby /2000/. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Vykurovanie je ústredné teplovodné oceľovými radiátormi Korado /2000/. Zdroj tepla je plynový kotol v kotolni /2000/. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou s nerezovým drezom a kombinovaným sporákom a odsávačom pár /2000/. V kúpeľni je vaňa a umývadlo /2000/. Záchod je splachovací, umiestnený v kúpeľni /2000/. Rozvod vody je studenej i teplej, teplá voda sa pripravuje v elektrickom ohrievači vody umiestnenom v kúpeľni /2000/. Vodovodné batérie sú pákové v kuchyni a obyčajné v kúpeľni /2000/. Obklad stien je v kúpeľni, obklad vane a v kuchyni /2000/. V rozvádzači sú poistky.

 

Rodinný dom bol postavený v roku 1959. V roku 2000 bola zhotovená jeho prístavba. V roku 2009 bola zhotovená jeho čiastočná rekonštrukcia vo vyššie popísanom rozsahu. Vek pôvodnej stavby bol stanovený na základe údaju v ZP zo dňa 3.12.1968, vypracoval Ing. Prokopius. Rozsah rekonštrukcie a prístavby mi pri obhliadke spresnili pôvodní vlastníci. Vzhľadom na rozsah rekonštrukcie a prístavby stanovím opotrebenie analytickou metódou.

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
Záložné právo v prospech : Ing. Milan Varga r. Varga, nar. 17.08.1976, Veľká okružná 1086/63, 958 01 Partizánske na základe V-1715/2016 vklad povolený 26.07.2016 na pozemok registra C KN parc.č. 1238, zast.pl. a nádvorie o výmere 329 m2 a rodinný dom s.č. 775 na parc.č. 1238 č.z.455/16. Exekučný príkaz EX 682/16 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti pozemky registra C KN parc.č.1238 zast. plochy a nádvoria o výmere 329 m2 a rodinný dom súp.č.775 na parc.č.1238 na podiel 1/2 vlastníka Buzay Ivan r. Buzay, nar. 19.05.1979 v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO:35724803, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, PhD., podľa Z-1374/16 č.z.293/16. Záložné právo v prospech : Ing. Milan Varga r. Varga, nar. 17.08.1976, Veľká okružná 1086/63, 958 01 Partizánske na základe V-1715/2016 vklad povolený 26.07.2016 na pozemok registra C KN parc.č. 1238, zast.pl. a nádvorie o výmere 329 m2 a rodinný dom s.č. 775 na parc.č. 1238 č.z.455/16. Exekučný príkaz EX 12470/2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti pozemky registra C KN parc.č.1238 zast. plochy a nádvoria o výmere 329 m2 a rodinný dom súp.č.775 na parc.č.1238 na podiel 1/2 vlastníka Buzay Ivan r. Buzay, nar. 19.05.1979 v prospech oprávneného Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., IČO:35831154, Exekútorský úrad Banská Bystrica, Mgr. Jozef Deák, podľa Z-3328/16 č.z.589/16.
ODHAD CENY
Číslo znaleckého posudku Meno znalca: Dátum vyhotovenia: Všeobecná cena odhadu 367/2016 Ing. Ľudovít Jurík 29. december 2016 86.900,00 EUR
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Hotel BARBAKAN****, Štefánikova 11, 917 01 Trnava, SR
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Imagination, spol. s r.o.
Jilemnického 58/1714
Partizánske

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk