Dražba administratívnej budovy, Bratislava, okres Bratislava I

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 12.04.2017 o 11:30 hod. 28.04.2017 o 10:00 hod.
Konanie dražby 09.05.2017 09:00 hod.
Kategória administratívna budova
Lokalita Bratislava, okres Bratislava I
Označenie 2106000117
Stav výsledok
Kolo 1.kolo
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Nové Zámky, Katastrálny odbor, pre obec Štúrovo, katastrálne územie Štúrovo, zapísané na:

 

  • liste vlastníctva číslo 5403 ako:

 

  • polyfunkčná budova (popis stavby: polyfunkčný dom) so súpisným číslom 1656, na parcele registra „C“, číslo 563/4,
  • polyfunkčná budova (popis stavby: polyfunkčný dom) so súpisným číslom 1657, na parcele registra „C“, číslo 563/9,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 563/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 816 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 563/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 316 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 563/6, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 19 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 563/9, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 242 m2;

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

vo vlastníctve:

 

Obchodné meno :               1. SENIOR CITY, a. s.

Sídlo :                                    811 03 Bratislava, Župné námestie 3

IČO :                                      45 629 943

Zápis :                                   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka         č.: 5471/B

Vlastnícky podiel:                1/1

 

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Stavba: SO 01 Polyfunkčná budova "A" s.č. 1657 na parcele číslo 563/9

Jedná sa o dvojpodlažnú budovu, bez suterénu, so sedlovou strechou. Budova "A" pozostáva z prízemia a poschodia. Na prízemí je umiestnená reštaurácia, bar, kuchyňa, kotolňa, skladové priestory pre kuchyňu, reštauráciu a bar, chladiarenské zariadenia, príprava jedál, sociálno-hygienické zariadenia pre hosti a personál, schodisko do pavlače pre ubytovaciu časť. Na poschodí je umiestnená ubytovacia časť so šiestimi dvojlôžkovými izbami a jedným apartmánom, pavlač z ktorého sú prístupne izby. Dvojlôžkové izby majú zádverie, kúpeľňu, izbu. Apartmán ma zádverie, kúpeľnú, spálňu, dennú izbu, šatník. V roku 2011 bola reštauračná a kuchynská cýst' rekonštruovaná.

 

Obostavaný priestor stavby celkom: 2 220,30 m2

 

Stavba: SO 01 Polyfunkčná budova "B" s.č. 1656 na parcele číslo 563/4

Jedná sa o dvojpodlažnú budovu, bez suterénu, so sedlovou strechou. Budova "B" pozostáva z prízemia a poschodia. Na prízemí je umiestnená kaviareň, bar, kotolňa, skladové priestory pre kaviareň a bar, sociálno-hygienické zariadenia pre hostí a personál, schodisko do pavlače pre ubytovaciu časť, dve dvoj lôžkové izby, wellness a fitnes centrum sauna, jakuzzi, recepcia. Na poschodí je umiestnená ubytovacia časť' so štyrmi trojlôžkovými izbami, jedným apartmánom, jednou štvorlôžkovou izbou, pavlač z ktorého sú prístupné izby. Dvojlôžkové izby majú zádverie, kúpeľňu, izbu. Apartmán má zádverie, kúpeľňu, spálňu, dennú izbu, šatník, V roku 2011 bola vykonaná rekonštrukcia budovy.

 

Obostavaný priestor stavby celkom: 2 675,95 m2

Celková výmera pozemku: 1 393 m2

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
- žiadne Touto cestou dražobník v súlade s § 13a zákona číslo 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov žiada všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby akékoľvek práva alebo záväzky alebo sú im známe skutočnosti o stave predmetu dražby (iné ako uvedené v tomto oznámení), aby bez zbytočného odkladu tieto oznámili (napr. vecné práva, predkupné práva, nájomné zmluvy iné práva a povinnosti, iné vady)
ODHAD CENY
661.000,- Eur
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Nitra, Štefánikova 9,
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
auctio, s.r.o.
Kmeťkova 30
Nitra

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk