Dražba administratívnej budovy, Partizánske, okres Partizánske

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 18.04.2017 o 15:00 hod. 25.04.2017 o 15:00 hod.
Konanie dražby 02.05.2017 11:00 hod.
Kategória administratívna budova
Lokalita Partizánske, okres Partizánske
Označenie 06/2017
Stav výsledok
Kolo prvé kolo
PREDMET DRAŽBY

PREDMET DRAŽBY

Základná špecifikácia :

Číslo LV :

Okres :

Obec :

Katastrálne územie :

Okresný úrad, odbor katastrálny :

4614

Partizánske

 

Partizánske

Partizánske

Partizánske

Pozemky parcely registra "C" :

Parcelné číslo :

Druh pozemku :

Výmera v m2 :

poznámky – charakteristika – príslušnosť k ZÚO –EL :

3325/2

Ostatné plochy

89

 

3326

Zastavané plochy a nádvoria

964

 

3327

Zastavané plochy a nádvoria

136

 

3328

Zastavané plochy a nádvoria

17

 

Stavby :

Súpisné číslo :

Stavba postavená na parcele číslo :

Charakteristika :

Druh stavby :

184

3327

administratívna budova

20

 

1859

3328

sklad

1

1860

3326

výr. objekt s kotolňou a garáže

20

 Výška spoluvlastníckeho podielu vlastníka predmetu dražby:

1/1 - BELMONTKLIMA s.r.o., Škultétyho 184/14, Partizánske, PSČ 958 01, SR

OPIS PREDMETU DRAŽBY

POLOHA PREVÁDZKOVEJ STAVBY:

Prevádzková stavba "Administratívna budova" č. sup. 184 je postavená na pozemku parc.č.C-KN 3327 a z časti na parc.č.C-KN 3326 v katastrálnom území Partizánske, ul. Škultétyho. Prístup do areálu je z mestskej komunikácie. Nehnuteľnosť je osadená v zastavanom území mesta. Je to okrajová lokalita pre podnikateľské účely a bývanie. Je tu vybudovaná dobrá technická infraštruktúra a to rozvod zemného plynu, vodovodu, kanalizácie a rozvod NN elektro včetne slaboprúdu. Stavba bola postavená a daná do užívania v roku 1969 (viď potvrdenie od MsÚ Partizánske) a v roku 2008 bola vykonaná rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia. Vek stavby ku dňu hodnotenia (2017-1969) = 48 rokov.

Životnosť 80 rokov vzhľadom na prevedenú rekonštrukciu a modernizáciu celej stavby, jej vyhotovenie a spôsob užívania.

Vstup do areálu firmy z mestskej komunikácie je cez pozemok parc.č.C-KN 3325/1, na ktorý je s MsÚ Partizánske uzatvorená nájomná zmluva o užívaní a právo prechodu.

 

DISPOZiČNÉ RIEŠENIE:

Hodnotená stavba je len prízemná s plochou strechou. Osadená je z ľavej strany pri vstupe do uceleného komplexu budov. Stavba slúži na administratívne a obchodné účely. Je tu sídlo firmy a vedenia spoločnosti Stavba bola v roku 2008 zrekonštruovaná a zmodernizovaná na súčasný stav. V dobe zamerania v budove boli tieto miestnosti - vstupné zádverie, kancelária ekonomického oddelenia, kancelária vedenia firmy, v zadnej časti sú sociálne priestory, kuchynka s vybavením, skladové priestory. Stavba je vo veľmi dobrom technickom stave a slúži pre daný účel firmy.

 

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA v čase obhliadky:

Základové konštrukcie sú betónové monolitické vložené do hĺbky 80 cm pod terénom s izoláciou. Zvislé murivo je prevažne tehlové v hr. do 40 cm. Stropná konštrukcia je z prefabrikovaných dosiek, na ktorých je uložená konštrukcia dreveného pultového krovu do spádu. Krytina je živičná zvarovaná. Fasáda je brizolitová + zateplená so silikónovou omietkou. Okná sú vymenené za plastové + žalúzie. Podlahy sú prevažne keramické a vnútorné omietky vápenné hladké. Dvere sú hladké drevené. V stavbe je zriadené vlastné ÚK kúrenie so samostatným zdrojom tepla na zemný plyn. Radiátory sú oceľové. Rozvod elektro je 380 V + ističe automaty, rozvod TÚV, rozvod kanalizácie so zaústením do verejnej kanalizácie. Zdroj TÚV je napojený na vlastný elektrický bojler. V stavbe je zriadené osobitné vetranie - výmena vzduchu včetne klimatizácie.

 

Stavby plní funkciu administratívneho sídla firmy. Pri miestnej obhliadke neboli zistené poruchy konštrukcií ani ich nadmerné opotrebovanie, na základe všetkých týchto skutočností usudzujem, že sa jedná o vcelku dobre udržiavanú stavbu s vykonanou rekonštrukciou. Podľa posúdenia stavebno-technického stavu a spôsobu užívania stavby uvažujem s celkovou životnosťou 100 rokov pri zabezpečení doterajšieho spôsobu starostlivosti o údržbu stavby. V čase miestnej obhliadky stavba bola užívaná ako reštauračný objekt.

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
Pod V 1677/07 vzniká záložné právo zriadené Zmluvou č.1106/07/8772 o zriadení záložného práva k nehn.parc.č.3325/2,parc.č.3326-s.č.1860 (výr.objekt s kotolňou a garáže) v prospech: FINANC PARTNERS, s. r. o. Partizánske Jesenského 230/7 (IČO: 36 783 323)-129/08, Z 599/17 - 520/17, Pod V 218/10 vzniká záložné právo zriadené Zmluvou č.KaHR-21SP-0801/0031/30/ZZ04 o zriadení záložného práva na nehn.parc.č.3327- s.č.184 (adm.budova), parc.č.3328-s.č.1859 (sklad) v prospech Ministerstva hospodárstva SR, Bratislava, ul.Mierová 19,IČO: 00 686 832- 302/10 Pod V 947/10 vzniká záložné právo zriadené Zmluvou č.3459/10/08772 o zriadení záložného práva k nehn.parc.č.3325/2,parc.č.3326-s.č.1860 (výr.objekt s kotolňou a garáže) v prospech: Československá obchodná banka a.s.Bratislava, ul.Michalská 18,IČO: 36 854 140-962/10 Pod V 1377/14 vzniká záložné právo zriadené Zmluvou č. 0664/14/08772 o zriadení záložného práva k nehn. parc.č.3327-s.č.184 (adm.budova), parc.č.3328-s.č.1859 (sklad) v prospech: FINANC PARTNERS, s. r. o. Partizánske Jesenského 230/7 (IČO: 36 783 323)-1325/14, Z 599/17 - 520/17, Pod Z 1282/15 sa zapisuje Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske č. 20372041/2015 zo dňa 15.06.2015, právoplatné 13.07.2015 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam - parc.reg.'C' č. 3325/2, 3326, 3327, 3328, admin.budova s.č. 184 na parc.č. 3327, sklad s.č. 1859 na parc.č. 3328, výr.objekt s kotolňou a garáže s.č. 1860 na parc.č. 3326 - pvz.1261/15, Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 21056848/2015 o zriadení záložného práva k nehn. parc.č. 3325/2, parc.č. 3326-s.č. 1860 (výr.objekt s kotolňou a garáže), parc.č. 3327-s.č. 184 (adm.budova), parc.č. 3328-s.č. 1859 (sklad) Z 2050/15-2223/15 Rozhodnutie Daňovéhu úradu Trenčín č. 21056848/2015, právoplatnosť dňa 19.11.2015 Z 2136/15-2224/15 Pod Z 482/16 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 51/16 na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam - parc.reg.'C' č. 3325/2, 3326, 3327, 3328, admin.budova s.č. 184 na parc.č. 3327, sklad s.č. 1859 na parc.č. 3328, výr.objekt s kotolňou a garáže s.č. 1860 na parc.č. 3326 v prospech oprávneného: Ján Skovajsa - KLIMAT, Beckov 587, 916 38, IČO: 37022849, zaslal súdny exekútor JUDr. Pavol Crkoň, Jesenského 7371/2, 911 01 Trenčín - 529/16, Pod Z 524/16 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 342/2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam - parc.reg.'C' č. 3325/2, 3326, 3327, 3328, admin.budova s.č. 184 na parc.č. 3327, sklad s.č. 1859 na parc.č. 3328, výr.objekt s kotolňou a garáže s.č. 1860 na parc.č. 3326 v prospech oprávneného: Hanuš Jozef INMAT, Janka Kráľa 716/58, Solčany, IČO: 14098318, zaslal súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter, Longobardská 1301/27, 851 10 Bratislava - 564/16, Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č.102605767/2016, vykonateľnosť dňa 7.3.2016 o zriadení záložného práva k nehn. parc.č. 3325/2, parc.č. 3326-s.č. 1860 (výr.objekt s kotolňou a garáže), parc.č. 3327-s.č. 184 (adm.budova), parc.č. 3328-s.č. 1859 (sklad) Z 554/16-590/16 Oznámenie Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske o nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia č. 102605767/2016 dňa 22.03.2016 - Z 600/16, pvz.623/16, Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske č. 102818243/2016, vykonateľnosť 04.04.2016 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam - parc.reg.'C' č. 3325/2, 3326, 3327, 3328, admin.budova s.č. 184 na parc.č. 3327, sklad s.č. 1859 na parc.č. 3328, výr.objekt s kotolňou a garáže s.č. 1860 na parc.č. 3326 – Z 685/16, pvz.683/16, Pod Z 709/16 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 2015/16 na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam - parc.reg.'C' č. 3325/2, 3326, 3327, 3328, admin.budova s.č. 184 na parc.č. 3327, sklad s.č. 1859 na parc.č. 3328, výr.objekt s kotolňou a garáže s.č. 1860 na parc.č. 3326 v prospech oprávneného: SLOVKLIMA DEIMOS, s.r.o., P.Pázmanya 49/3, 927 01 Šaľa, IČO: 36527726, zaslal súdny exekútor JUDr. Eva Falisová, Lermantovova 14, 811 05 Bratislava - 704/16, Oznámenie Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske o nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia č. 102818243/2016, dňa19.04.2016 - P 154/16, pvz.853/16, Pod Z 1038/16 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 120/2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam - parc.reg.'C' č. 3325/2, 3326, 3327, 3328, admin.budova s.č. 184 na parc.č. 3327, sklad s.č. 1859 na parc.č. 3328, výr.objekt s kotolňou a garáže s.č. 1860 na parc.č. 3326 v prospech oprávneného: Izol systém, s.r.o., Zlatovská 1292/24, 911 05 Trenčín, zaslal súdny exekútor JUDr. Jozef Augustín, PhD., K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín - 991/16, Pod Z 1320/16 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 252/2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam - parc.reg.'C' č. 3325/2, 3326, 3327, 3328, admin.budova s.č. 184 na parc.č. 3327, sklad s.č. 1859 na parc.č. 3328, výr.objekt s kotolňou a garáže s.č. 1860 na parc.č. 3326 v prospech oprávneného: BOKA, s.r.o., Nám. Matice Slovenskej 4262/22, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36307734, zaslal súdny exekútor JUDr. Zuzana Borárosová, Kolískova 1, 841 05 Bratislava - 1259/16, Pod Z 1330/16 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 338/2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam - parc.reg.'C' č. 3325/2, 3326, 3327, 3328, admin.budova s.č. 184 na parc.č. 3327, sklad s.č. 1859 na parc.č. 3328, výr.objekt s kotolňou a garáže s.č. 1860 na parc.č. 3326 v prospech oprávneného: FIMABO spol. s.r.o., Potvorice č. 24, IČO: 31433979, zaslal súdny exekútor JUDr. Peter Kliment, Sv. Cyrila a Metoda 4647/1, 955 01 Topoľčany - 1260/16, Informatívny výpis 5/6 Údaje platné k: 28.03.2017 18:00 Pod Z 1404/16 sa zapisuje Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske č. 103312061/2016 zo dňa 09.06.2016, vykonateľnosť 21.06.2016 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam - parc.reg.'C' č. 3325/2, 3326, 3327, 3328, admin.budova s.č. 184 na parc.č. 3327, sklad s.č. 1859 na parc.č. 3328, výr.objekt s kotolňou a garáže s.č. 1860 na parc.č. 3326 - pvz.1324/16, Oznámenie Daňového úradu Trenčín č. 103443067/2016 o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia č. 103312061/2016 dňa 6.7.2016 P 239/16-1450/16, Pod Z 2075/16 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 241/2016 na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam - parc.reg.'C' č. 3325/2, 3326, 3327, 3328, admin.budova s.č. 184 na parc.č. 3327, sklad s.č. 1859 na parc.č. 3328, výr.objekt s kotolňou a garáže s.č. 1860 na parc.č. 3326 v prospech oprávneného: DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE-SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho ul.15/C, 821 04 Bratislava 2, IČO: 31400264, zaslal súdny exekútor JUDr. Július Rosina, Stummerova 1553, 955 01 Topoľčany - 1997/16, Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske č. 103913402/2016, vykonateľnosť 12.10.2016 o zriadení záložného práva k Ckn parc. č. 3325/2, 3326, 3327, 3328 a stavby súp. č. 184 admin. budova na parc. č.3327, sklad súp. č. 1859 na parc. č. 3328 a výrob. objekt s kotolňou súp. č. 1860 na parc. č. 3326 podľa Z 2103/2016 - 2022/16, Pod Z 2137/16 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 45/2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam - parc.reg.'C' č. 3325/2, 3326, 3327, 3328, admin.budova s.č. 184 na parc.č. 3327, sklad s.č. 1859 na parc.č. 3328, výr.objekt s kotolňou a garáže s.č. 1860 na parc.č. 3326 v prospech oprávneného: Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, IČO: 36647527, zaslal súdny exekútor JUDr. Miriam Mešová, Tehelná 4, 960 01 Zvolen - 2049/16, Oznámenie Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske o nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia č. 103913402/2016 dňa 27.10.2016 - P 340/16, pvz.2337/16, Pod Z 2427/16 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 24/2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam - parc.reg.'C' č. 3325/2, 3326, 3327, 3328, admin.budova s.č. 184 na parc.č. 3327, sklad s.č. 1859 na parc.č. 3328, výr.objekt s kotolňou a garáže s.č. 1860 na parc.č. 3326 v prospech oprávneného: KEBEK SLOVAKIA, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, IČO: 35732181, zaslal súdny exekútor Mgr. Jozef Pavlík, M.R.Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom - 2343/16, Pod Z 2484/16 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 73/16 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľností - parc.reg.'C' č. 3325/2, 3326, 3327, 3328, administratívna budova s.č. 184 na parc.č. 3327, sklad s.č. 1859 na parc.č. 3328, výr.objekt s kotoľňou a garáže s.č. 1860 na parc.č. 3326 v prospech oprávneného: HYTEX s.r.o., Sládkovičova 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 46610162, zaslal súdny exekútor JUDr. Bronislava Pračková, Ul. Cyrila a Metoda 22, Žiar nad Hronom - 2387/16, Pod Z 2664/16 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 7813/16 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľností - parc.reg.'C' č. 3325/2, 3326, 3327, 3328, administratívna budova s.č. 184 na parc.č. 3327, sklad s.č. 1859 na parc.č. 3328, výr.objekt s kotoľňou a garáže s.č. 1860 na parc.č. 3326 v prospech oprávneného: Remosta, s.r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany, IČO: 36232483, zaslal súdny exekútor JUDr. Anetta Demešová, 1.mája 1053, 952 01 Vráble - 2567/16, Pod Z 619/17 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 87/16 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľností - parc.reg.'C' č. 3325/2, 3326, 3327, 3328, administratívna budova s.č. 184 na parc.č. 3327, sklad s.č. 1859 na parc.č. 3328, výr.objekt s kotoľňou a garáže s.č. 1860 na parc.č. 3326 v prospech oprávneného: CLIMA STUDIO, a.s., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava, IČO: 45980101, zaslal súdny exekútor JUDr. Jaroslav Mráz, Bosákova 7, 851 04 Bratislava - 502/17, Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske č. 100298519/2017 zo dňa 15.02.2017, vykonateľnosť 10.03.2017 o zriadení záložného práva k nehnut. - parc.reg.'C' č. 3325/2, 3326, 3327, 3328 a stavby súp. č. 184 admin. budova na parc. č.3327, sklad súp. č. 1859 na parc. č. 3328 a výrob. objekt s kotolňou súp. č. 1860 na parc. č. 3326 podľa Z 634/17 - 524/17 Pod Z 702/17 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 03/17 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľností - parc.reg.'C' č. 3325/2, 3326, 3327, 3328, administratívna budova s.č. 184 na parc.č. 3327, sklad s.č. 1859 na parc.č. 3328, výr.objekt s kotoľňou a garáže s.č. 1860 na parc.č. 3326 v prospech oprávneného:Miloš Čerešňák, Klátova Nová Ves, PZ: JUDr. Martin Kákoš, advokát, Topoľčany, zaslal súdny exekútor JUDr. Zuzana Kubešová, Streďanská 4055, 955 01 Topoľčany - 590/17, Pod Z 864/17 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 322/17 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľností - parc.reg.'C' č. 3325/2, 3326, 3327, 3328, administratívna budova s.č. 184 na parc.č. 3327, sklad s.č. 1859 na parc.č. 3328, výr.objekt s kotoľňou a garáže s.č. 1860 na parc.č. 3326 v prospech oprávneného: Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske, IČO: 00310905, zaslal súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - 709/17, Pod Z 865/17 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 323/17 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľností - parc.reg.'C' č. 3325/2, 3326, 3327, 3328, administratívna budova s.č. 184 na parc.č. 3327, sklad s.č. 1859 na parc.č. 3328, výr.objekt s kotoľňou a garáže s.č. 1860 na parc.č. 3326 v prospech oprávneného: Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske, IČO: 00310905, zaslal súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - 710/17, Pod Z 866/17 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 324/17 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľností - parc.reg.'C' č. 3325/2, 3326, 3327, 3328, administratívna budova s.č. 184 na parc.č. 3327, sklad s.č. 1859 na parc.č. 3328, výr.objekt s kotoľňou a garáže s.č. 1860 na parc.č. 3326 v prospech oprávneného: Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske, IČO: 00310905, zaslal súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - 711/17, Pod Z 867/17 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 325/17 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľností - parc.reg.'C' č. 3325/2, 3326, 3327, 3328, administratívna budova s.č. 184 na parc.č. 3327, sklad s.č. 1859 na parc.č. 3328, výr.objekt s kotoľňou a garáže s.č. 1860 na parc.č. 3326 v prospech oprávneného: Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske, IČO: 00310905, zaslal súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - 712/17.
ODHAD CENY
Číslo znaleckého posudku Meno znalca: Dátum vyhotovenia: Všeobecná cena odhadu 83/2017 Ing. Miloslav Terlanda 29. marca 2017 298.000,00 EUR
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad - Mgr. Martin Výskok, Februárová 153/3, 958 01 Partizánske, SR
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Imagination, spol. s r.o.
Jilemnického 58/1714
Partizánske

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk