Dražba administratívnej budovy, Piešťany, okres Piešťany

Vyvolávacia cena 199 000,00 €
Obhliadka 18.04.2017 o 18:00 hod. 03.05.2017 o 17:00 hod.
Konanie dražby 04.05.2017 00:00 hod.
Kategória administratívna budova
Lokalita Piešťany, okres Piešťany
Označenie DD 2A/2017
Stav výsledok
Kolo prvé kolo
PREDMET DRAŽBY

nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3992 vedené Okresným úradom Piešťany katastrálny odbor, pre okres Piešťany, obec Piešťany, k.ú. Piešťany a to:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Spôsob využ. p.

Umiest. pozemku

Druh ch.n.

7478/1

605

Zastavané plochy a nádvoria

15

1

203, 303, 502

Stavby

Súpisné číslo

Na parcele č.

Druh stavby

Popis stavby

Umiest. Stavby

2225

7478/1

10

 dom

1

 

vo vlastníctve: PAVLIX, s.r.o., Galvaniho 41, 821 04 Bratislava, (na LV uvedené predchádzajúce sídlo: Rázusova 73, 920 01 Hlohovec)                                                                      v podiele 1/1.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Ohodnocovaným objektom je  bytový dom  ku dňu obhliadky s.č. 2225   umiestnený na  parc.č. 7478/1, v  okresnom  kúpeľnom meste   Piešťany  v strednej  časti ulice  Teplická  v rámci centrálnej  mestskej zóny.   V predmetnej lokalite sú situované polyfunkčné domy z uličnej strany s obchodnými  priestormi, stredné odborné  učilište a ohodnocovaný objekt  priamo   susedí  s areálom  Vojenského kúpeľného  ústavu Dr.Scherera. Ohodnocovaný objekt je priamo prístupný z ul. Teplickej   v tesnej blízkosti centra mesta.  Doprava v blízkosti  ohodnocovanej nehnuteľnosti  autobusová  (SAD a  MHD ) a železničná. V tesnej blízkosti  ohodnocovanej nehnuteľnosti  umiestnená  zastávka MHD  ( 20 m). Pozemok je rovinatý.   Životné prostredie nehnuteľnosťou nie je zaťažené. Nehnuteľnosť je napojená na verejné rozvody  ELI, plynu, ver. vodovodu a ver. kanalizácie.

OPIS STAVU

Ohodnocovaná nehnuteľnosť  je dvojposchodová murovaná budova klasickej konštrukcie    s monolitickými  železobetónovými stropmi  a s prestrešením  dreveným krovom strechy   bez  obytného podkrovia  a    bez podpivničenia.  V obytnom dome sa nachádzajú  na každom podlaží dva  byty v hlavnom objekte  ( spolu 4 byty )  prístupné cez jeden hlavný vchod  z ul. Teplická  s osadenou plnou plechovou bránou  ( viď. fotodokumentácia  v prílohe posudku ). Ďalšie dva byty sú umiestnené   v časti zadného objektu .
Nakoľko obhliadka  ohodnocovanej nehnuteľnosti  nebola znalcovi umožnená, pri samotnom ohodnotení vychádzal  z dostupných podkladov od objednávateľa -  pôvodného znaleckého posudku  č. 71/2005 a  z podkladov  zistených od objednávateľa pri obhliadke.
Oceňovaná budova  bola  vybudovaná v roku 1938  a pozostáva z prízemia  a  dvoch nadzemných podlaží . Bytový dom v  čase ohodnotenia je čiastočne obývaný ( jeden  až dva byty ) , ostatné priestory bytového domu  nie sú obývané. Podklady o veku stavby neboli znalcovi predložené, sa nezachovali. Na základe predložených dokladov od objednávateľa - ZP 71/2005, som stanovil začiatok užívania domu na r.1938.
Predná hlavná časť objektu :  Ohodnocovaný bytový dom  s.č. 2225  na p.č. 5478/1   je prístupný  peši   z verejného priestranstva z úrovne terénu (chodníka ) , autom na parkovisko (pozdlžne stanie popri  asfaltovej komunikácií )  pred bytovým domom. Vstup do vnútorného dvora     je  priamo z úrovne okolitého terénu (chodníka )  a  z neho  predloženým schodmi  sa dostaneme   do jednotlivých bytov prízemia   a do schodiska   ,ktorým  sa dostaneme do chodby   2. nadzemného podlažia  a ďalej do  bytov  na 1. a 2. nadzemnom podlaží. Bytový dom má dva jeden vchod   umiestnený zhruba v strede  čelnej fasády  od ulice  Teplická. Z   prízemia  do 1.NP a 2.NP  oceňovaného bytového domu u  sa dostaneme  schodiskom žb.konštrukcie  s nástupnicami   a podstupnicami  z keramickej dlažby   vybaveným oceľovým  zábradlím. Oceňovaný objekt  je napojený  na verejné rozvody ELI, plynu , rozvody verejného vodovodu  a verejnej kanalizácie.
 Budova je vybudovaná v roku 1938  ako murovanej konštrukcie    bez podkrovia a bez suterénu. Základy  pod bytovým domom  riešené  pásové  s vodorovnou izoláciou    proti vode  s podmurovkou betónovou  výšky do 50 cm. Zvislé nosné  a obvodové  konštrukcie  jednotlivých podlaží  sú vybudované z pálených tehál   hr. 45 cm.  Nosné  priečky  murované z tehál  hr.  30 cm  a priečky predeľovacie nenosné  z pálených tehál  hr. 15 cm . Heluz hr.11,5 cm.  Vodorovné nosné  konštrukcie  nad prízemím (  1.NP ) a 2.NP   sú  žb.monolitické   s rovným podhľadom. Strešná konštrukcia je  vybudovaná    dreveným  krovom z časti  sedlovým a  z časti pultovým  s neobytným povalovým priestorom. Strecha   bytového domu predná časť od ulice  pokrytá  pálenou škridlou   na latovaní , strecha z dvora  pokrytá pozinkovaným plechom.  Klampiarske konštrukcie strechy  a parapetov  z pozinkovaného plechu.  Fasáda  od ulice je s povrchovou  úpravou z vápennocementovej  zdrsnenej omietky  a z dvora z povrchovou úpravou  z hladkej omietky  s fasádnym náterom Dikoplast, ktorý je značne poškodený.  Vnútorné priestory  bytového domu opatrené  vápennou štukovou omietkou   a maľbou. Vnútorné  obklady  kúpeľní, vaní jednotlivých bytov   keramické. Okná  bytového domu drevené zdvojené, vstupné dvere do bytov  drevené  z masívu, vnútorné dvere   bytov drevené  hladké v drevených  zárubniach. Podlahy obytných miestnosti drevené palubové, podlahy ostatných miestnosti  prevažne z keramickej a terazzo dlažby. Vykurovanie jednotlivých bytov  lokálne v jednotlivých miestnostiach plynovými gamatkami .  TÚV  v jednotlivých bytoch  sa pripravuje lokálne  el. bojlerom. Každý  byt je napojený na rozvod plynu,  verejného vodovodu  a el. energie. Kanalizácia z jednotlivých bytov je zaustená  do verejnej kanalizácie.
Zadná prízemná časť objektu :  Túto časť tvorí pravé zadne krídlo  v západnej časti  pozemku  p.č. 7478/1, v ktorej sa nachádzajú dva jednoizbové byty . Táto časť objektu je jednopodlažná   bez podpivničenia  , pričom podlaha  prízemia je vyvýšená o 200 mm oproti  úrovne okolitého terénu. Celá zadná časť má sedlovú strechu s povalovým  neobývaným priestorom. Základy  v tejto časti  objektu  betónové  s vodorovnou izoláciou. Obvodové murivo  z pálených tehál hr. 45 cm . Stropy drevené trámové  s rovným podhľadom.  Strecha  sedlová hambálková  so strešnou krytinou  z pálenej škridly. Fasáda z hladkej omietky s povrchovou úpravu Dikoplast  značne zvetralej  a poškodenej. Klampiarske konštrukcie   z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky   stien  a stropov  štukové  s maľbou.
Okná drevené  dvojité  s doskovým ostením, dvere vstupné z masívu, vnútorné  drevené  hladké do drevených zárubní. Podlahy  obytných miestnosti  v jednotlivých bytoch  drevené palubové, podlahy v soc. zariadeniach  a chodbách v jednotlivých bytoch keramické a z cementového poteru. Vykurovanie jednotlivých bytov  v zadnej časti  je riešené lokálne - pieckami na tuhé palivo.
Príprava TÚV  zabezpečená ohrevnými valcami na tuhé palivo.   Každý byt je napojený na rozvod  ELI, verejného vodovodu  a  každý byt je odkanalizovaný do verejnej kanalizácie. Vyhotovenie  a údržba bytového domu je  v zlom  technickom stave, ktorý vyžaduje opravu, celkovú rekonštrukciu a modernizáciu. Na ohodnocovanom objekte  boli v čase obhliadky zistené závady a nedostatky, ktoré  si vyžadujú okamžitú opravu  a to:  - poškodená krytina so zatekaním strechy
                                                         - poškodená  zvetrala  fasáda  s opadanou  omietkou   
Po posúdení stavebno - technického stavu oceňovaného bytového domu, kvality jeho vyhotovenia ,spôsobu užívania, úrovne údržby    stanovujem  životnosť  oceňovanej nehnuteľnosti  odborným odhadom lineárnou metódou na 100 rokov.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 1038/2017  Poznámka: P2 140/10 - POZNAMENÁVA SA: Návrh na Okresný súd v Piešťanoch, Žaloba o neplatnosť právneho úkonu sp.zn.10C/181/2010 zo dňa 29.9.2010 (v KN zapísané 1.12.2010) - 2319/10 P 699/15 - POZNAMENÁVA SA: Začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom - Ing. Adela Sláviková, Bratislava (nar. 27.5.1937) formou dobrovoľnej dražby zo dňa 14.12.2015 (v KN zapísané 17.12.2015) - 3845/15, P 38/16 - Oznámenie o zmene spôsobu výkonu záložného práva zo dňa 28.1.2016 (v KN zapísané 5.2.2016) - 301/16 P 205/2017 -POZNAMENÁVA SA: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.DD 2A/2017 (podľa § 17 zák.č.527/2002 Z.z.), dražobník : Faross, s.r.o., Piešťany (IČO 46867422) zo dňa 30.3.2017 (v KN zapísané 4.5.2016) -1325/17 Ťarchy: Záložné právo v prospech Sláviková Adela Ing./nar.27.5.1937/ na č.s.2225 na p.č.7478/1 a p.č.7478/1 podľa V 1518/05-1680/05 Záložné právo v prospech VOLKSBANK Slovensko, a.s., Bratislava (IČO:17321123) na pozemok parc.č.7478/1 a rod.dom s.č.2225 na parc.č.7478/1 k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 1935/10 účinný dňa 27.9.2010 - 1832/10 Vecné bremeno: Právo doživotného bývania v dome s.č. 2225 a užívania pozemku parc.č. 7478/1 v prospech: Soňa Pavlíková r. Polakovičová ( nar. 1.11.1979 ) - V 193/14 - 459/14
ODHAD CENY
Číslo znaleckého posudku: 26/2017 Meno znalca: Ing. Pavel Jurko Dátum vyhotovenia: 21.02.2017 Všeobecná hodnota predmetu dražby: 171.000,- EUR
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Penzión HELLENE, 1. NP, miestnosť s názvom Private, Hlboká 98, 921 01 Piešťany
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Faross s.r.o.
Bratislavská 2859/117
Piešťany

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk