Dražba administratívnej budovy, Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 24.04.2017 o 09:00 hod. 05.04.2017 o 09:00 hod.
Konanie dražby 28.04.2017 15:00 hod.
Kategória administratívna budova
Lokalita Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Označenie 019/2017
Stav výsledok
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Vranov nad Topľou, obec: Nižný Hrabovec, katastrálne územie: Nižný Hrabovec, zapísané v evidencii Okresného úradu Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 911, a to konkrétne:

Ø  administratívna budova so súpisným číslom 448 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 236/1 o výmere 201 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

Ø  garáže bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavené na pozemku parc. registra „C“ č. 236/2 o výmere 214 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

Ø  pozemok parc. registra „C“ č. 235/1 o výmere 4493 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

Ø  pozemok parc. registra „C“ č. 235/2 o výmere 55 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

Ø  pozemok parc. registra „C“ č. 235/4 o výmere 600 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

Ø  pozemok parc. registra „C“ č. 235/5 o výmere 7 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

Ø  pozemok parc. registra „C“ č. 235/6 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

Ø  pozemok parc. registra „C“ č. 236/1 o výmere 201 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

Ø  pozemok parc. registra „C“ č. 236/2 o výmere 214 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

1.        Administratívna budova súpisné číslo 448, katastrálne územie Nižný Hrabovec

Administratívna budova stojí v súbore so stavbou garáží. Stavba nie je podpivničená, je prízemná s podkrovím a leží na parcele CKN číslo 236/1, v k.ú. Nižný Hrabovec. Budova bola podľa predloženej dokumentácie daná do užívania v roku 1988 a v roku 2012 bola rekonštruovaná.

 

Dispozičné riešenie:

V I. NP sa nachádzajú tieto miestnosti: administratívne priestory, kuchyňa, výdajňa jedál, kotolňa, priestory hygieny          a galéria sortimentu.

Zastavaná plocha 1. NP je 211,68 m2.

 

V podkroví sa nachádza služobný byt s dispozíciou hromadného ubytovania (5x izba, kúpeľňa s WC a kuchyňa).

Zastavaná plocha podkrovia je 211,68 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Budova má sedlovú strechu. Krytina je pálená BRAMAC. Klampiarske výrobky sú plastové. Obvodové murivo je murované so  zateplením, omietka je silikátová. Okná sú plastové. Areál je podľa predložených podkladov napojený na verejný rozvod vody, kanalizácie a plynu.

2.        Garáže pre osobné motorové vozidlá

Ako prístavba k hlavnej stavbe - vedľa administratívnej budovy na parcele CKN č. 236/2 sú postavené garáže. Garáže majú sedlovú strechu. Krytina je pálená BRAMAC. Garážové brány sú rolovacie. Pôvodná stavba bola postavená v roku 1988 a v roku 2013 bola rekonštruovaná.

Zastavaná plocha 1. NP je 328,15 m2.

 

  1. Pozemky

K pozemkom sú privedené všetky inžinierske siete a je k nim prístup po spevnej komunikácii.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý                               z dostupných informácií a z ohodnotenia nehnuteľnosti predloženom k žiadosti o poskytnutie úveru. 

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

 

OPIS STAVU

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

 

PRÁVA A ZÁVÄZKY
a) Na predmete dražby je zriadené záložné právo v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, pod V – 298/2013 (záložné právo sa netýka parcely EKN č. 218/34, a stavieb: sklad cem. a vápna na parc. CKN č. 237, sklad hut. mat. na parc. č. CKN č.239/5, ktoré sú zapísané na LV č. 911). b) Záložné právo v prospech VÚB, a.s., IČO: 31320155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. 1118/2015/ZZ z 30.10.2015, (záložné právo sa netýka par. EKN č. 218/34 zapísanej na LV č. 911) č. V 1087/2015 - 1422/15.
ODHAD CENY
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom: 193.000,- EUR (slovom: jednostodeväťdesiattritisíc EURO)
MIESTO KONANIA DRAŽBY
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Beliér, na Jarkovej 1 v Prešove
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Kutlíkova 17
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk