Dražba bytu, Bardejov, okres Bardejov

Vyvolávacia cena 45 300,00 €
Obhliadka 21.04.2017 o 14:00 hod. 20.04.2017 o 10:00 hod.
Konanie dražby 05.05.2017 10:00 hod.
Kategória byt
Lokalita Bardejov, okres Bardejov
Označenie VDS:178-7/2016
Stav upustená
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

-byt č. 25 na 4. poschodí bytového domu na ul. Komenského, súpisné číslo: 559, vchod: 20, zapísaný na LV č. 8200, nachádzajúci sa na parcele č. 1995 o výmere 507 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7155/443328, katastrálne územie: Bardejov, obec: Bardejov, okres: Bardejov, Okresný úrad: Bardejov, Katastrálny odbor

OPIS PREDMETU DRAŽBY

ohodnocovaný byt č. 25 s pozemkom a príslušenstvom sa nachádza v bytovom dome číslo súpisné 559 na parc. č. 1995, kat. územie Bardejov. V suteréne sa nachádzajú pivnice k bytom a spoločné priestory a zariadenia domu. Prvé až jedenáste poschodie je obývané. Stavba je založená na železobetónových základoch pásových a betónových pilotách. Obvodové steny prízemia a poschodí sú železobetónové prefabrikáty. Deliace priečky sú z panelových prefabrikátov. Stropy - železobetónové prefabrikované. Vo vstupných chodbách na prízemí sú podlahy z keramickej dlažby. V pivničných priestoroch sú betónové podlahy. Zastrešenie objektu je plochou jednoplášťovou strechou s prevedenou izolačnou krytinou.

-vykurovanie objektu a ohrev TÚV je zabezpečený z centrálneho zdroja tepla. Elektroinštalácia z AGY vodičov pod omietkou bez trúbkovania. Odkanalizovanie bytov je riešené centrálne cez bytové jadrá s vyústením do mestskej kanalizácie. V jadre sú umiestnené aj rozvody teplej a studenej vody. Pre vertikálnu dopravu je vo vchode umiestnený osobný a nákladný výťah, premávajúci zo suterénu až na 11. poschodie. Strojovňa je umiestnená na streche bytového domu. Zvislé a vodorovné obvodové konštrukcie bytového domu boli zateplené tepelnoizolačnou vrstvou z povrchovou úpravou.Objekt je napojený na verejný vodovod,plynovod, teplovod, kanalizáciu a elektrickú sieť

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad JUDr. Ján Hamara v Bardejove ul. Dlhý rad 1431/16,08501 Bardejov
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
Brnenská 80
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk