Dražba bytu, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda

Vyvolávacia cena 38 500,00 €
Obhliadka neuvedené
Konanie dražby 22.08.2017 09:30 hod.
Kategória byt
Lokalita Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Označenie D 3/2016
Stav opakovaná
Kolo druhé
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, evidované Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. LV č. 4835, katastrálne územie Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, v  celosti , ako:

Pozemky:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m²/

Umiestnenie pozemku

1919/118

Zastavané plochy a nádvoria

223

1

1919/119

Zastavané plochy a nádvoria

222

1

 

 

 

1919/120

Zastavané plochy a nádvoria

223

1

 

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby/nebytový priestor č., vchod, poschodie

2227

1919/118

Byt č. 29, nachádzajúci sa na 3.poschodí obytného bloku, vchod 42. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 81/4279.

 

2227

1919/119

2227

1919/120

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Predmetný obytný dom je situovaný v blízkosti škôlky, základnej školy, detského ihriska, aj občianska vybavenosť je zodpovedajúca potrebám sídliska. Na predmetné sídlisko Mlyny I. je charakteristická zástavba hlavne viacpodlažnými bytovými domami, a tiež modernizované detské ihriská, tiež je v blízkosti domu malý park s lavičkami pre oddych. Čelkovú životnosť obytného domu stanovujem na 90rokov, nakoľko v roku 2011 bola prevedená rekonštrukcia, vrámci ktorej boli vymenené všetky okná a vchodové dvere na plastové s izolačným dvojsklom, bola obnovená strešná krytina. Predmetný byt bol zrekonštruovaný v roku 2011. Obytný dom je postavený v typovej nepanelovej stavebnej sústave P1-14. Konštrukčne je vytvorený ako deväťpodlažný so stenami z liateho betónu vybudovaný posuvným tunelovým debnením. Pôdorysne tvorí jeden dilatačný celok. Je riešený vo variante spriemyselneného monolitu. Zakladanie objektu je na betónovej základovej doske. Zvislé konštrukcie : monolitické steny majú hr. 150 mm, sú slabo vystužené z betónu. Stropy sú monolitické oceľobetónové, sú vystužené sieťovou výstužou. Obvodový plášť je tvorený zavesenými keramzitovými dielmi, suterén je opláštený prefabrikovanými dielcami. Schody sú železobetónové prefabrikované s terazzovým povrchom. Strecha je plochá, krytina je nová z privarovaných asfaltových pásov. Vonkajšie omietky sú tenkovrstvové s farebnou úpravou, a boli vymenené všetky ešte pôvodné okná na dome na plastové s izolačným zasklením, ako aj vchodové dvere aj s elektrickým vrátnikom. Klampiarske konštrukcie sú spravené z pozinkovaného plechu úplné. Objekt má bleskozvod. Dom je vykurovaný z centrálnej kotolne sídliska cez strojovňu ÚK ústredným kúrením oceľovými radiátormi. Rozvod vody je studenej a teplej z centrálnej kotolne. Inžinierske siete sú napojené na mestské rozvody vody, kanalizácie, elektriny a zemného plynu. Rozvod vody je zabezpečený cez oceľové potrubia, kanalizačné prípojky a rozvody z PVČ potrubia. V obytnom dome je vybudovaný osobný výťah. Obytný dom je situovaný s obytnými miestnosťami na juhovýchod, a príslušenstvom na severozápad. V obytnom dome sa nachádzajú jedno-, dvoj- a trojizbové byty, aj s loggiou. V suteréne sa nachádzajú spoločné priestory a pivnice. Spoločnými časťami domu sú časti nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, ako : základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú : výťahy, spoločné

 

OPIS STAVU

Ohodnocovaný byt je situovaný na 3. podlaží bytového domu. Je trojizbový s príslušenstvom: kuchyňa,špajza, kúpeľňa, wc, predsieň, balkón. Čelková podlahová plocha bytu je 81,03 m2. Do podlahovej plochy bytu sa plocha balkóna nezapočítava. Byt bol v roku 2011 zrekonštruovaný, boli vymenené okná na plastové s izolačným dvojsklom, boli osadené nové vnútorné dyhované dvere v kazetových zárubniach, nové vnútorné omietky s maľbou, podlahové krytiny - laminátové v obytných miestnostiach, v kucyni a predsieni, keramické podlahy v ostatných miestnostiach - lúpelňa, wc, špajza. Kuchynská linka - z materiálu na báze dreva s dolnou a hornou skriňovou zostavou, so spotrebičmi - elektrický sporák, keram.variaca doska, odsávač pár, umývačka riadu, umývací drez nerezový. Vybavenie kúpelne : vyurované bytové jadro, boli prevedené nové keram. obklady stien aj v kuchyni vymenené v roku 2011. Vnútorné omietky stien sú z roku 2011 vápenné hladké s maľbou, keramický obklad je prevedený v kuchyni, kúpelni a v záchode. Vchodové dvere do bytu sú drevené protipožiarne. V kúpelni sa nachádza vstavaná plastová rohová vaňa, keramické umývadlo vstavané, podlaha je z keram.dlažby, je vyhotovený keram.obklad stien, vodovodné baterie sú pákové nerezové. Vetranie je riešné nútenou ventiláciou. Vybavenie záchodu : podlaha ker. dlažba, keram. obklad, wc misa, Celkové vybavenie bytu aj samotný byt je v dobrom stave. Podiel priestoru na spol. častiach a spol. zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku je : 81/4279. Predmetný byt nebol v čase miestneho šetrenia obývaný.

 

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Navrhovateľ má podľa predmetného LV zákonné záložné právo k predmetu dražby. Záložné právo vzniklo na základe ustanovenia § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov z titulu neuhradených mesačných platieb za služby spojené s užívaním bytu a do fondu prevádzky, údržby a opráv na účel zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa. Záložné právo na zabezpečenie tejto pohľadávky záložného veriteľa vzniklo v I. poradí. Okrem záložného práva navrhovateľa sú na aktuálnom predmetnom liste vlastníctva v časti C: Ťarchy zapísané ďalšie záložné práva 3. osôb: • Záložné právo v prospech ISTROBANKA, akciová spoločnosť,Laurinská 1, Bratislava 811 01 ,IČO: 313 314 91 na byt č. 29/II.,V 2045/05 • Exekučné záložné právo na byt č.29/III. na zabezpečenie pohľadávky JUDr. Jana Horváthová ,Hlavná č.36/5,Dun.Streda.Z 2503/07 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č.EX 52/2007-19 zo dňa 30.04.2007,EÚ JUDr.Rudolf Varga,Dun.Streda. • Exekučné záložné právo na byt č.29/II.na zabezpečenie pohľadávky oprávn.GAS-MOUNT,spol.s.r.o.930 03 Kostolné Kračany č.58,IČO: 3143089 Z-4709/07-exek.príkaz na zriadenie exek.zál.práva č.EX 1128/2007-28 zo dňa 28.09.2007,EÚ JUDr. Rudolf Varga Dunajská Streda • Exekučné záložné právo na byt č.29/III.na zabezpečenie pohľadávky oprávn.:Remenár Dezider nar. 09.02.1971,Nová Ves 2224/32,Dunajská Streda Z-307/08-exek.príkaz na zriadenie exek.zál.práva č.EX 1373/2007-12 zo dňa 08.01.2008,EÚ JUDr.Rudolf Varga Dunajská Streda • Exekučné záložné právo na byt č.29/III.na zabezpečenie pohľadávky oprávn.:Remenár Dezider nar. 09.02.1971,Nová Ves 2224/32,Dunajská Streda Z-308/08-exek.príkaz na zriadenie exek.zál.práva č.EX 1374/2007-12 zo dňa 08.01.2008,EÚ JUDr.Rudolf Varga Dunajská Streda • Exekučné záložné právo na byt č.29/III.na zabezpečenie pohľadávky oprávn.:Home Credit Slovakia a.s.,IČO:36 234176,Teplická 7434/147,921 01 Piešťany Z-5297/09-exek.príkaz na zriadenie exek.zál.práva č.EX 1041/09 zo dňa 05.10.2009,EÚ JUDr.Peter Juhás Trnava • Exekučné záložné právo na byt č.29/III. na zabezpečenie pohľadávky oprávn.: Orange Slovensko,a.s.,IČO:35697270 Prievozská 6/A,821 09 Bratislava Z-2764/11 exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 434/09-31 zo dňa 09.05.2011,EÚ JUDr.Peter Urbánek Galanta • Exekučné záložné právo na byt č.29/III. na zabezpečenie pohľadávky oprávn.:Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.,pobočka Dunajská Streda Z-6575/11- exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 937/2011 zo dňa 11.10.2011, EÚ JUDr.Viera Kučerová Holíč • Exekučné záložné právo na byt č. 29/III. na zabezpečenie pohľadávky Slovenská republika zastupovaná KR PZ v Žiline, na základe exekučného príkazu č. EX 815/11 zo dňa 20.01.2012 Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Ján Kostka súdny exekútor Z-510/12 - 261/12 • Exekučné záložné právo na byt č.29/II. na zabezpečenie pohľadávky oprávn.:Dopravný podnik Bratislava,a.s.,Olejkárska,811 09 Bratislava I.,IČO:492736 Z-3707/13- exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 25362/12 zo dňa 25.04.2013, EÚ JUDr.Rudolf Krutý Bratislava • Exekučné záložné právo na byt č.29/III. na zabezpečenie pohľadávky oprávn.:Tibor Hodossy ( nar. 13.05.1958 ) č.100,930 03 Kostolné Kračany-Moravské Kračany Z-8043/13- exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 179/13 zo dňa 05.11.2013, EÚ Mgr. Katarína Szabóová Dunajská Streda • Exekučné záložné právo na byt č.29/III. na zabezpečenie pohľadávky oprávn.:Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., pobočka Dunajská Streda, Hlavná 32. Z-8077/13- exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 1674/2013-9 zo dňa 11.11.2013, EÚ JUDr. Táňa Pačesová Bratislava • Exekučné záložné právo na byt č.29/III. na zabezpečenie pohľadávky oprávn.: Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s.,Mamateyova 17,850 05 Bratislava Z-3616/14- exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 361/11 zo dňa 06.05.2014, EÚ Mgr. Zuzana Ritter Dunajská Streda
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Zasadačka Okresného Stavebného bytového družstva, Kúpeľná 33, Dunajská Streda
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Finlegal services, s.r.o.
Záhradnícka 34
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk