Dražba bytu, Komárno, okres Komárno

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 20.04.2017 o 11:30 hod. 11.04.2017 o 11:30 hod.
Konanie dražby 28.04.2017 15:00 hod.
Kategória byt
Lokalita Komárno, okres Komárno
Označenie 203/2017
Stav výsledok
Kolo 2.kolo dražby
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 8538, katastrálne územie: KOMÁRNO, Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor, obec Komárno, okres Komárno:


Stavby:

Byt č. 10, na 1.p., vo vchode 4, v bytovom dome so súp.č.1365 postavenom na parcele číslo 5895

 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 5895, výmera 953 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria: 5942/261448.

 

Spoluvlastnícky podiel k bytu: 1/1

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Byt sa nachádza v murovanom bytovom dome, ktorý bol, podľa Potvrdenia vystaveného Mestským úradom v Komárne, daný do užívania v roku 1955. Bytový dom má súp. č. 1365 a je postavený na pozemku parc. č. 5895. Dom má šesť vchodov, suterén, prízemie a tri poschodia (1PP a 4NP). Bytový dom je postavený v pozdĺžnom nosnom systéme ako dvojtrakt. Základy domu sú betónové, pásové, izolované proti zemnej vlhkosti, obvodové múry a stredová nosná stena sú z pálených tehál. Deliace priečky sú murované z pálených priečkoviek. Stropy sú prefabrikované, železobetónové. Schody sú montované z prefabrikátov s úpravou liatym terazzom. Strecha má valbový krov so stojatou stolicou. Strešná krytina je obyčajná pálená jednodrážková škridla. Tepelná izolácia stropu nad poschodím je škvarobetón. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Strecha spolu s klampiarskymi konštrukciami bola v roku 2010 zrekonštruovaná.  Fasády domu boli v roku 2011 zateplené zatepľovacím systémom na báze polystyrénu s povrchom z tenkovrstvových ušľachtilých štruktúrovaných omietok s farebným náterom. Vnútorné omietky sú vápenno-cementové hladké, na schodiskách a podestách opatrené olejovým náterom do výšky 150 cm. Podlahy na podestách a vo vchode majú terazzovú dlažbu, v suteréne je cementový poter. Vchodové dvere sú vymenené za plastové, čiastočne presklené. Ostatné dvere v spoločných priestoroch sú hladké plné, osadené do oceľových zárubní. Spoločné priestory nie sú vykurované. Bytový dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, elektrickú energiu a zemný plyn. Rozvod plynu je realizovaný samostatne pre každý byt. V dome sú inštalované rozvody STA na ktoré je aj byt napojený. V jednotlivých vchodoch nie sú osobné výťahy. Bytový dom je istený bleskozvodom.

 

Popis bytu

Byt č. 10 je na prvom poschodí, vo vchode č. 4 bytového domu. Orientácia obytných miestností je smerom na juhovýchod. Príslušenstvom bytu je pivničná kobka umiestnená v suteréne domu. Samotný byt je bez dispozičných úprav. Omietky na stenách a stropoch bytu sú pôvodné, vápenno-cementové, vyspravené stierkami. Keramické obklady sú v kuchyni, v priestore kuchynskej linky, v kúpeľni do výšky 150 cm, vrátane obloženia vane a na WC do výšky 100 cm. Na podlahách v oboch izbách sú pôvodné drevené vlysy. V ostatných miestnostiach je na podlahách keramická dlažba alebo PVC. Pôvodné zdvojené drevené okná boli doplnené o vonkajšie plastové rolety. Dvere sú pôvodné, hladké, plné alebo čiastočne presklené, osadené do oceľových zárubní. Samotné bytové jadro zostalo pôvodné, murované. V kúpeľni je umiestnená smaltovaná vaňa a umývadlo. Na WC je inštalovaná záchodová misa typ combi. V kuchyni je umiestnená kuchynská linka so nerezovým drezom a samostatným plynovým sporákom s elektrickou rúrou na pečenie. Rozvody pitnej vody a TÚV sú pozinkovanými rúrami. Byt je cez pomerové merače spotreby napojený na domový rozvod pitnej vody a centrálne pripravovanej TÚV. Kanalizácia je plastová zvedená do domového odpadu. Vykurovanie je zabezpečené ústredným kúrením s radiátormi s odsadenými termoregulačnými ventilmi a pomerovými meračmi odobraného tepla. Byt je ďalej pripojený na rozvod zemného plynu, svetelný rozvod elektrického prúdu, STA, káblovú televíziu a elektrického vrátnika. Vypočítaná podlahová plocha je 60,39 m2 (vrátane pivnice).

 

Nakoľko predmet dražby nebol znalcovi sprístupnený, znalec pri ohodnotení predmetu dražby v zmysle ustanovenia § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. vychádzal z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii, t.j. použil starší znalecký posudok č. 6/2016 zo dňa 18.01.2016 vypracovaný znalcom Ing. Alicou Bartúnkovou.

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami s výnimkou zákonného záložného práva: Zákonné záložné právo Z-4570/10 zo dňa 9.12.2010 na zabezpečenie pohľadávky v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestrov obytného domu v zmysľe ust.§ 15ods.1 zák.č.182/1993 Z.z., na byt č.10, 1.posch.,vchod 4 v bytovom dome so súp.č. 1365 na parc.C KN č.5895, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 5942/261448(vlastník Fülöpová Eva r. Vizsgyáková). Záložné právo V-1660/12 v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul.5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916, úver č.:ZZ1 k ÚZ č.018/3005/12SU na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na byt č.10, 1.poschodie, vchod č. 4 v bytovom dome so súp.č. 1365 na parc.C KN č.5895, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 5942/261448 (vlastník Fülöpová Eva r. Vizsgyáková, nar. 26.10.1980). Záložné právo V-3528/13 z 21.10.2013 v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul.5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916, úver č.:ZZ1 k ÚZ č.070/3021/13SU na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na byt č.10, 1.p, vchod č.4 v obytnom dome súp.č.1365, postavenom na pozemku parc.reg.C-KN č.5895, parc.reg.C-KN č.5895, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5942/261448, vlastník Fülöpová Eva r. Vizsgyáková, nar. 26.10.1980. Nižšie uvedené vecné bremeno v prípade úspešnej dražby nezaniká v zmysle § 30 zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a vydražiteľ nadobúda predmet dražby zaťažený týmto vecným bremenom. Vecné bremeno - strpieť úkryt civilnej ochrany a zachovať jeho pôvodné určenie nevykonávať prestavby, ktoré by tomuto účelu bránili. Vec. bremeno sa zriaďuje v prospech OÚ Komárno, odbor civil. ochrany obyvateľstva.
ODHAD CENY
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 84/2016, ktorý vypracoval Ing. Pavel Piaček, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 915010. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 05.08.2016 19.800,00 € (slovom: devätnásťtisícosemsto eur)
MIESTO KONANIA DRAŽBY
JUDr. Anna Nagyová – Notársky úrad Kukučínova 8, 940 62 Nové Zámky
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražobná spoločnosť, a. s.
Gunduličova 3
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk