Dražba hospodárskej budovy, Kráľovičove Kračany, okres Dunajská Streda

Vyvolávacia cena 46 600,00 €
Obhliadka 09.08.2017 o 10:00 hod. 10.08.2017 o 14:00 hod.
Konanie dražby 24.08.2017 09:00 hod.
Kategória hospodárska budova
Lokalita Kráľovičove Kračany, okres Dunajská Streda
Označenie 047/21-2016
Stav oznámená
Kolo 2.
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností:

  • zapísaný na LV č. 650 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor, pre obec Kráľovičove Kračany, katastrálne územie: Jastrabie Kračany, ako:
  • parcela reg. „C“ č. 371/10 vo výmere 540 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela reg. „C“ č. 371/11 vo výmere 7 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela reg. „C“ č. 371/12 vo výmere 42 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela reg. „C“ č. 371/13 vo výmere 67 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

Právny vzťah k stavbám evidovaným na pozemkoch 371/10, 371/11, 371/12 a 371/13 je evidovaný na LV č. 690.

  • zapísaný na LV č. 690 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor, pre obec Kráľovičove Kračany, katastrálne územie: Jastrabie Kračany, ako:
  • maštaľ so súp. č. 47, postavená na parcele č. 371/10,
  • sklad krmiva so súp. č. 48, postavený na parcele č. 371/13,
  • izolovaná žumpa so súp. č. 49, postavená na parcele č. 371/12,
  • kafilerický box so súp. č. 50, postavený na parcele č. 371/11,

Právny vzťah k parcelám na ktorých ležia stavby so súp. č. 47, 48, 49 a 50 je evidovaný na LV č. 650.

(ďalej len „predmet dražby“).

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Ohodnocované stavby súp. č. 47-50 sa nachádzajú na pozemkoch parcelné číslo 371/10, 371/11, 371/12 a 371/13 v obci Kráľovičove Kračany v katastrálnom území Jastrabie Kračany. Obec Kráľovičove Kračany je vzdialená komunikáciami cca 6,5 km západne od centra okresného mesta Dunajská Streda.

OPIS STAVU

Maštaľ s.č. 47 na p.č. 371/10 je murovaná stavba obdĺžnikového pôdorysného tvaru, má dve nadzemné podlažia, v I. NP je ustajňovací priestor pre prasce a odstavčatá, ten pozostáva zo šiestich sekcií, komunikačných priestorov, schodiska, skladov a zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov, zariadenie dispozične pozostáva zo šatne, WC s predsienkou a umyvárne so sprchou, v II. NP sú ustajňovacie priestory pre predvýkrm a výkrm ošípaných, ustajnenie ošípaných je vo vyhotovených kotercoch, pri vonkajšej stene maštale, orientovanej do dvora, je betónová rampa, určená na presun ošípaných na II. NP a nakladanie na autá, vzhľadom na vysokú hladinu spodnej vody sú základy vybudované prevažne zo studňových pilot, nosný systém tvoria obvodové murované steny a vnútorné stĺpy, stropy v I.NP sú železobetónové prefabrikované, v II. NP je podbitie krovu heraklitovými doskami, konštrukciu sedlovej strechy s miernym stádom tvoria oceľové priehradové väzníky s drevenými krokvami, krytina je z vláknocementových vlnitých dosiek, klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky sú vápennocementové, vnútorné omietky v I.NP podlaží sú vápenné, v miestnostiach sociálneho zariadenia sú prevažne keramické obklady, schody sú železobetónové monolitické s cementovým poterom, dvere sú drevené masívne, okná drevené s dvojvrstvovým zasklením, povrchy podláh sú prevažne z cementového poteru, v sociálnych zariadeniach je keramická dlažba, elektroinštalácia je svetelná aj motorická, vybudovaný je bleskozvod, vnútorný rozvod studenej vody je z oceľových rúr v celej stavbe, rozvod teplej vody je v umyvárni, sociálne zariadenia sú napojené na vnútornú kanalizáciu, vyhotovený je vnútorný rozvod plynu, ohrev teplej úžitkovej vody je elektrickými zásobníkovými ohrievačmi, vnútorné hygienické zariadenia tvoria dve bežné umývadlá, sprcha, splachovací záchod, odvetranie ustajňovacích priestorov je lokálnymi elektrickými ventilátormi, vybudované sú požiarne hydranty, na časti okien sú osadené oceľové mreže, pod úrovňou podlahy I. NP maštale sú vybudované odkanalizačné povrchové rigoly, napojené do žumpy, maštaľ je napojená prípojkou na miestny rozvod elektrickej energie, voda do maštale je dovedená prípojkou zo studne, ktorá sa nachádza na par. č. 62/2 a prípojka plynu k maštali je napojená na existujúcu prípojku plynu k rodinnému domu na par. č. 62/2, v čase ohliadky bola stavba maštale užívaná len z časti, údržba je zanedbaná.

 

Kafilerický box s.č. 50 na p.č. 371/11 je jednoduchá prízemná stavba, základy a podmurovka sú betónové, celá konštrukcia je kovová, zvislé steny sú z pozinkovaného plechu na kostre, strecha je pultová, krytina a klampiarskej konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, podlaha je betónová s cementovým poterom, stavba plní doplnkovú funkciu pre maštaľ, situovaná je pri vstupe do areálu farmy, prísun materiálu je z areálu, odvoz zvonku po miestnej komunikácii, stavba v čase obhliadky nebola užívaná.

 

Izolovaná žumpa s.č. 49 na p.č. 371/12 je železobetónová monolitická so železobetónovým prefabrikovanom stropom, je čiastočne zapustená do betónu, časť žumpy je nad terénom, nie sú ukončené vonkajšie omietky tehlovej podmurovky, stavba je málo udržiavaná, v čase obhliadky nebola užívaná.

 

Sklad krmiva s.č. 48 na p.č. 371/13tvorí samotná betónová vystužená základová doska, na ktorej je upevnených šesť zvislých valcových zásobníkov krmiva, ktoré tvoria technologickú časť, objekt je situovaný súbežne s maštaľou.

 

Pozemky parcelné číslo 371/10, 371/11, 371/12 a 371/13 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemky sa nachádzajú v mimo zastavaného územia obce Kráľovičove Kračany v katastrálnom území Jastrabie Kračany. Obec Kráľovičove Kračany má podľa údaju z internetovej stránky cca 1.038 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je možnosť napojenia na elektrický rozvod, cez cudzie susedné pozemky na obecnú vodu a rozvod plynu. Ohodnocované pozemky sú rovinaté. Koeficient redukujúcich faktorov bol použitý z dôvodu, že sa pozemky nachádzajú sa v chránenej vodohospodárskej oblasti.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
LV č. 650 k.ú.: Jastrabie Kračany Časť „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Poznámka: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie č. EX 1220/07 zo dňa 23.1.2008 na vykonanie predajom nehnuteľnosti, EÚ JUDr. Ján Makita, Bratislava, P2-85/08 - 6/08 Poznámka: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom Československá obchodná banka, a.s. formou dobrovoľnej dražby, P1-231/10 - 23/10 Poznámka: Upovedomenie o vykonaní exekúcie predajom nehnuteľností č. EX 143/10 zo dňa 6.10.2010, EÚ Mgr. Jozef Pavlík, Brezová pod Bradlom, P1-847/10 - 39/10 Poznámka: Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti č. EX 143/10 zo dňa 27.10.2010, EÚ Mgr. Jozef Pavlík, Brezová pod Bradlom, P1-901/10 - 40/10 Poznámka: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie č. EX 979/13 zo dňa 10.6.2013, EÚ JUDr. Táňa Pačesová, Bratislava, P-691/13 - 32/13 Poznámka: Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva, EX 372/2015 – 8 zo dňa 08.09.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Táňa Pačesová, P-1159/15, č.z.58/15 Poznámka: Oznámenie o prebiehajúcej dobrovoľnej dražbe PDS č. 047/4-2016, P-835/16, č.z.50/16 Časť „C“: ŤARCHY  Záložné právo v prospech záložného veriteľa Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR, Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO:30805066 na pozemky parc. č. 371/10, 371/11, 371/12 a 371/13, V-6168/06 - 37/06  Exekučné záložné právo na pozemky parc. č. 371/10, 371/11, 371/12 a 371/13 na zabezpečenie pohľadávky: Vince Vidák, Hunyadi utca 32, Györlademér, MR a JUDr. Zsolt Hodosi, Nám. priateľstva 2166/11, Dunajská Streda na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1220/07 zo dňa 5.5.2008, EÚ Mgr. Ján Makita, Bratislava, Z-2928/08 - 23/08  Exekučné záložné právo na pozemky parc. č. 371/10, 371/11, 371/12 a 371/13 na zabezpečenie pohľadávky: POĽNONÁKUP HONT a.s., Hontianske Nemce 259 na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 398/08 zo dňa 5.1.2009, EÚ JUDr. Iveta Tóthová, Veľký Krtíš, Z-273/09 - 4/09  Exekučné záložné právo na pozemky parc. č. 371/10, 371/11, 371/12 a 371/13 na zabezpečenie pohľadávky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, pob. Dunajská Streda na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. Ex 1309/07 zo dňa 9.3.2010, EÚ JUDr. Rudolf Varga, Dunajská Streda, Z-1401/10 - 15/10  Exekučné záložné právo na pozemky parc. č. 371/10, 371/11, 371/12 a 371/13 na zabezpečenie pohľadávky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, pob. Dunajská Streda na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. Ex 1310/07 zo dňa 9.3.2010, EÚ JUDr. Rudolf Varga, Dunajská Streda, Z-1402/10 - 16/10  Exekučné záložné právo na pozemky parc. č. 371/10, 371/11, 371/12 a 371/13 na zabezpečenie pohľadávky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, pob. Dunajská Streda na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. Ex 1308/07 zo dňa 9.3.2010, EÚ JUDr. Rudolf Varga, Dunajská Streda, Z-1403/10 - 17/10  Exekučné záložné právo na pozemky registra 'C' parc. č. 371/10, 371/11, 371/12 a 371/13 na zabezpečenie pohľadávky: Československá obchodná banka,a.s., Michalská 18, Bratislava na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. Ex 143/10 zo dňa 27.10.2010, EÚ Mgr. Jozef Pavlík, Brezová nad Bradlom, Z-6210/10 - 41/10  Exekučné záložné právo na pozemky registra 'C' parc. č. 371/10, 371/11, 371/12 a 371/13 na zabezpečenie pohľadávky: Vince Vidák, Hunyadi utca 32, Győrlademér, MR na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. Ex 661/09 zo dňa 29.10.2010, EÚ Mgr. Ján Makita, Bratislava, Z-6260/10 - 42/10  Exekučné záložné právo na nehnut.na zabezpečenie pohľadávky: SR Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako správca pohľadávky štátu,Žellová 2, Bratislava, pob.Trnava, Pekárska 40/A, Trnava IČO 30796482,Z-7704/11 exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 2231/2011-DA zo dňa:28.11.2011, EÚ Mgr. Stanislav Polák, Nitra,- pol.v.z.39/11.  Exekučné záložné právo na nehnut.na zabezpečenie pohľadávky oprávn. Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Dunajská Streda, Galantská cesta 693/5,Z -8403/12- exek. príkaz na zriadenie ex. zál. práva č.EX 1781/12 zo dňa 18.12.2012 EÚ Hlohovec, Mgr. Ľudovít Zelíska,-č.z.1/13.  Exekučné záložné právo na nehnut.na zabezpečenie pohľadávky oprávn.SR Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako správca pohľadávky štátu, Žellová 2, Bratislava, pob. Trenčín Legionárska 17, IČO: 30796482, Z-8465/12- exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 2943/2012 zo dňa19.12.2012, EÚ Nitra, Mgr. Stanislav Polák, -č.z.2/13.  Exekučné záložné právo na nehnut.na zabezpečenie pohľadávky oprávn. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., pobočka Dunajská Streda, Hlavná 32, Z -8463/12- exek. príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 1363/12 zo dňa 21.12.2012 EÚ Bratislava, JUDr. Táňa Pačesová,-č.z.3/13.  Exekučné záložné právo na nehnut.na zabezpečenie pohľadávky oprávn. Depi International B.V.,Valkstraat 28, 066 11 Overassell,Z -4268/13- exek. príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 17396/10u zo dňa 27.5.2013 EÚ Bratislava JUDr. Rudolf Krutý,-č.z.33/13.  Exekučné záložné právo na nehnut.na zabezpečenie pohľadávky oprávn. Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda, Galantská cesta 693/5,Z -4960/13- exek. príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 709/13 zo dňa 9.7.2013 EÚ Trnava, JUDr. Peter Stano,-č.z.36/13.  Exekučné záložné právo na nehnut.na zabezpečenie pohľadávky oprávn. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., pobočka Dunajská Streda, Hlavná 32,Z -7044/13- exek. príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 979/13 zo dňa 27.9.2013 EÚ Bratislava, JUDr. Táňa Pačesová,-č.z.41/13.  Exekučné záložné právo na nehnut. na zabezpečenie pohľadávky oprávn. Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda, Galantská cesta 693/5, na základe exek. príkaz na zriadenie ex.zál. práva č. EX 1475/13 zo dňa 07.11.2013, EÚ Trnava, JUDr. Peter Stano, Z 8030/13 - č.z.45/13  Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pob. Dunajská Streda, Hlavná 32, Dunajská Streda, IČO: 35937874 na základe exekučného príkazu č. EX 372/2015 - 9 zo dňa 08.09.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Táňa Pačesová, Z-6901/15, č.z. 59/15 Iné údaje: Bez zápisu. Poznámka: Bez zápisu. LV č. 690 k.ú.: Jastrabie Kračany Časť „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Poznámka: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie č. EX 1220/07 zo dňa 23.1.2008 na vykonanie predajom nehnuteľnosti, EÚ JUDr. Ján Makita, Bratislava, P2-85/08 - 6/08 Poznámka: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom Československá obchodná banka, a.s. formou dobrovoľnej dražby, P1-231/10 - 23/10 Poznámka: Upovedomenie o vykonaní exekúcie predajom nehnuteľností č. EX 143/10 zo dňa 6.10.2010, EÚ Mgr. Jozef Pavlík, Brezová pod Bradlom, P1-847/10 - 39/10 Poznámka: Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti č. EX 143/10 zo dňa 27.10.2010, EÚ Mgr. Jozef Pavlík, Brezová pod Bradlom, P1-901/10 - 40/10 Poznámka: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie č. EX 979/13 zo dňa 10.6.2013, EÚ JUDr. Táňa Pačesová, Bratislava, P-691/13 - 32/13 Poznámka: Oznámenie o prebiehajúcej dobrovoľnej dražbe PDS č. 047/4-2016, P-835/16, č.z.50/16 Časť „C“: ŤARCHY  Záložné právo v prospech záložného veriteľa Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR, Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO:30805066 na stavby súp. č. 47 na parc. č. 371/10, súp. č. 48 na parc. č. 371/13, súp. č. 49 na parc. č. 371/12 a súp. č. 50 na parc. č. 371/11, V-6168/06 - 37/06  Exekučné záložné právo na stavby súp. č. 47, 48, 49, 50 na parc.č. 371/10, 371/11, 371/12 a 371/13 na zabezpečenie pohľadávky: Vince Vidák, Hunyadi utca 32, Györlademér, MR a JUDr. Zsolt Hodosi, Nám. priateľstva 2166/11, Dunajská Streda na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1220/07 zo dňa 5.5.2008, EÚ Mgr. Ján Makita, Bratislava, Z-2928/08 - 23/08  Exekučné záložné právo na stavby súp. č. 47,48, 49 a 50 na pozemkoch parc. č. 371/10, 371/11, 371/12 a 371/13 na zabezpečenie pohľadávky: POĽNONÁKUP HONT a.s., Hontianske Nemce 259 na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 398/08 zo dňa 5.1.2009, EÚ JUDr. Iveta Tóthová, Veľký Krtíš, Z-273/09 - 4/09  Exekučné záložné právo na stavby súp. č. 47 na parc. č. 371/10, súp. č. 48 na parc. č. 371/13, súp. č. 49 na parc. č. 371/12 a súp. č. 50 na parc. č. 371/11 na zabezpečenie pohľadávky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, pob. Dunajská Streda na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. Ex 1309/07 zo dňa 9.3.2010, EÚ JUDr. Rudolf Varga, Dunajská Streda, Z-1401/10 - 15/10  Exekučné záložné právo na stavby súp. č. 47 na parc. č. 371/10, súp. č. 48 na parc. č. 371/13, súp. č. 49 na parc. č. 371/12 a súp. č. 50 na parc. č. 371/11 na zabezpečenie pohľadávky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, pob. Dunajská Streda na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. Ex 1310/07 zo dňa 9.3.2010, EÚ JUDr. Rudolf Varga, Dunajská Streda, Z-1402/10 - 16/10  Exekučné záložné právo na stavby súp. č. 47 na parc. č. 371/10, súp. č. 48 na parc. č. 371/13, súp. č. 49 na parc. č. 371/12 a súp. č. 50 na parc. č. 371/11 na zabezpečenie pohľadávky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, pob. Dunajská Streda na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. Ex 1308/07 zo dňa 9.3.2010, EÚ JUDr. Rudolf Varga, Dunajská Streda, Z-1403/10 - 17/10  Exekučné záložné právo na stavby súp. č. 47 na parc. č. 371/10, súp. č. 48 na parc. č. 371/13, súp. č. 49 na parc. č. 371/12 a súp. č. 50 na parc. č. 371/11 na zabezpečenie pohľadávky: Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. Ex 143/10 zo dňa 27.10.2010, EÚ Mgr. Jozef Pavlík, Brezová nad Bradlom, Z-6210/10 - 41/10  Exekučné záložné právo na stavby súp. č. 47 na parc. č. 371/10, súp. č. 48 na parc. č. 371/13, súp. č. 49 na parc. č. 371/12 a súp. č. 50 na parc. č. 371/11 na zabezpečenie pohľadávky: Vince Vidák, Hunyadi utca 32, Győrlademér, MR na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. Ex 661/09 zo dňa 29.10.2010, EÚ Mgr. Ján Makita, Bratislava, Z-6260/10 - 42/10  Exekučné záložné právo na nehnut.na zabezpečenie pohľadávky: SR Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako správca pohľadávky štátu, Žellová 2, Bratislava, pob. Trnava, Pekárska 40/A, Trnava IČO 30796482,Z-7704/11 exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 2231/2011-DA zo dňa:28.11.2011, EÚ Mgr. Stanislav Polák, Nitra,- pol.v.z.39/11.  Exekučné záložné právo na nehnut.na zabezpečenie pohľadávky oprávn. Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Dunajská Streda, Galantská cesta 693/5,Z -8403/12- exek. príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 1781/12 zo dňa 18.12.2012 EÚ Hlohovec, Mgr. Ľudovít Zelíska,-č.z.1/13.  Exekučné záložné právo na nehnut.na zabezpečenie pohľadávky oprávn.SR Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako správca pohľadávky štátu, Žellová 2, Bratislava, pob. Trenčín Legionárska 17,IČO: 30796482, Z-8465/12- exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 2943/2012 zo dňa19.12.2012, EÚ Nitra, Mgr. Stanislav Polák, -č.z.2/13.  Exekučné záložné právo na nehnut.na zabezpečenie pohľadávky oprávn. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., pobočka Dunajská Streda, Hlavná 32,Z -8463/12- exek. príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 1363/12 zo dňa 21.12.2012 EÚ Bratislava, JUDr. Táňa Pačesová,-č.z.3/13.  Exekučné záložné právo na nehnut.na zabezpečenie pohľadávky oprávn. Depi International B.V.,Valkstraat 28, 066 11 Overassell, Z -4268/13- exek. príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 17396/10u zo dňa 27.5.2013 EÚ Bratislava JUDr. Rudolf Krutý,-č.z.33/13.  Exekučné záložné právo na nehnut.na zabezpečenie pohľadávky oprávn. Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda, Galantská cesta 693/5,Z -4960/13- exek. príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 709/13 zo dňa 9.7.2013 EÚ Trnava, JUDr. Peter Stano,-č.z.36/13.  Exekučné záložné právo na nehnut.na zabezpečenie pohľadávky oprávn. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., pobočka Dunajská Streda, Hlavná 32,Z -7044/13- exek. príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 979/13 zo dňa 27.9.2013 EÚ Bratislava, JUDr. Táňa Pačesová,-č.z.41/13.  Exekučné záložné právo na nehnut. na zabezpečenie pohľadávky oprávn. Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda, Galantská cesta 693/5, na základe exek. príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 1475/13 zo dňa 07.11.2013, EÚ Trnava, JUDr. Peter Stano, Z 8030/13 - č.z.45/13 Iné údaje: List vlastníctva č. 650. Poznámka: Bez zápisu.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad JUDr. Ivany Vagaš, Riazanská 33, 831 03 Bratislava
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Masarykova 21
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk