Dražba mezonetu, Žilina, okres Žilina

Vyvolávacia cena 140 800,00 €
Obhliadka 13.04.2017 o 14:00 hod. 19.04.2017 o 14:00 hod.
Konanie dražby 03.05.2017 11:00 hod.
Kategória Mezonet
Lokalita Žilina, okres Žilina
Označenie 200717
Stav oznámená
Kolo 1.
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti so všetkými ich súčasťami a   príslušenstvom, špecifikované nasledovne:

a)       byt č. 1, vo vchode č. 1, na poschodí 2 mezanín v polyfunkčnom dome súp. č. 184 postavený na parc. č. 213, na ulici Mydlárska v Žiline, vrátane spoluvlastníckeho podielu vo výške 15705/40632-ín na spoločných častiach a zariadeniach domu.

nehnuteľnosť sa nachádza v obci: Žilina, katastrálne územie: Žilina, okres: Žilina, zapísaný na LV č. 10139, druh stavby: 20 – Iná budova

b)      spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 15705/40632-ín, ktorý prináleží k predmetu uvedenému v písmene a), a to k pozemku registra „C“ par. č. 213, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 144 m2,  nehnuteľnosť sa nachádza v obci: Žilina katastrálne územie: Žilina, okres: Žilina, zapísaný na LV č. 5217

 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

BYT č. 1, na 2 mezaníne (3.NP A 4.NP), vchod č. 1

Hodnotený byt č.1 sa nachádza na 3.NP a 4.NP čomu zodpovedá 2.poschodie a podkrovie.

Byt pozostáva z obývacej izby na 3.NP, kuchyne na 3.NP, kúpeľne s WC na 3.NP, technickej miestnosti (prístupnej z kúpeľne) na 3.NP, točitého schodiska, izby na 4.NP, kúpeľne na 4.NP a balkóna na 4.NP.

Byt je prístupný z centrálneho spoločného schodiska, ktoré je prístupné samostatným vstupom priamo z Mydlárskej ulice.

·         Dvere sú drevené dyhované v drevených zárubniach,

·         okná sú plastové s trojvrstvovým zasklením.

·         Podlahy obytných miestností sú kobercové a v kúpeľniach, technickej miestnosti a kuchyni sú podlahy z keramických dlaždíc.

·         Kúpeľňu na 3.NP tvorí umývadlo, rohová vaňa a WC a kúpeľňa na 4.NP je vybavená umývadlom, samostatnou sprchou a WC. Kúpeľne sú obložené keramickým obkladom.

·         Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové.

·         Vykurovanie (cez oceľové radiátory) a ohrev vody v byte sú zabezpečené plynovým kotlom umiestneným v technickej miestnosti na 3.NP.

·         Na každom poschodí v byte je umiestnená klimatizácia.

V predmetnom polyfunkčnom dome č.s.184, postavenom na pozemku par. č. KNC 213  sú spoločnými priestormi vstupná chodba na 2.NP  ,vnútorné schody  ku vchodovým dverám  do nebytovému priestoru č.2 a ku vchodovým  dverám  bytu č.1. 

 

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Obývacia izba 3. NP

 69,22

Kuchyňa 3. NP

 6,08

Kúpeľňa 3. NP

 4,78

Technická miestnosť 3. NP

 1,83

Točité schodisko 3. NP

 1,76

Izba 4. NP

37,81

Izba 4. NP

 24,20

Kúpeľňa 4.NP

 9,61

Vypočítaná podlahová plocha

155,29

Balkón 4. NP

3,07

 

POPIS polyfunkčnej budovy so súp.č.184 na parc.KN-C č.213

Umiestnenie stavby:

Stavba je umiestnená v zastavanom území mesta Žilina, na Mydlárskej ulici. Adresa objektu : Mydlárska č. 3, Žilina.

Výstavba objektu:

Objekt bol postavený ako novostavba na mieste pôvodného prízemného domu. Do užívania bol daný v roku 2001 ako polyfunkčný objekt (obchodné priestory v úrovni podzemného a prvých dvoch nadzemných podlaží) s jednou bytovou jednotkou (mezonetový byt).

 

Dispozičná charakteristika:

Objekt má jedno podzemné podlažie, tri nadzemné podlažia a podkrovie. Pôdorysný tvar objektu je obdĺžnik.

 

V 1. podzemnom podlaží (suterén) sa nachádzajú priestory skladu, hygienické priestory a schodisko. Podlažie bolo pôvodne využívané ako klub a je prístupné vnútorným schodiskom z nebytového priestoru na 1.nadzemnom podlaží (prízemie), ktoré je prístupné priamo z Mydlárskej ulice.


Na 1.nadzemnom podlaží (prízemie) sa nachádza 1. nebytový priestor (pôvodne obchodný priestor) prístupný priamo z Mydlárskej ulice a vnútorné schodisko do 1. podzemného podlažia.

Na 1.nadzemnom podlaží sa súčasne nachádza samostatný vstup z Mydlárskej ulice, spoločná chodba a schodisko, ktoré tvoria samostatný spoločný prístup do nebytového priestoru na 2. nadzemnom podlaží ako aj bytu na 3.nadzemnom podlaží. Z medzipodesty spoločného schodiska je výstup do nádvoria (átrium).


Na 2.nadzemnom podlaží (1.poschodie) sa nachádza 2. nebytový priestor (pôvodne administratívne priestory) a vnútorné centrálne schodisko.

Na 3.nadzemnom podlaží (2.poschodie) sa nachádza byt č. 1 (pôvodne administratívne priestory) s hygienickým zázemím, kuchynkou, vnútorné točité schodisko a centrálne spoločné schodisko, ktorým je podlažie prístupné. Na podeste centrálneho spoločného schodiska je samostatný vstup po oceľovej pavlači z vedľajšej budovy.

V podkroví sa nachádzajú obytná miestnosť, kúpeľňa a balkón. Podlažie je prístupné vnútorným točitým schodiskom z bytu č. 1.

Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:

·         Základy - tvorí železobetónová doska hrúbky 250 mm.

·         Zvislé nosné konštrukcie - nosná konštrukcia objektu je v nadzemnej časti prevažne murovaná (v časti od ulice stenový jednotrakt) z keramických tehloblokov s hrúbkou muriva 400 mm. V podzemnej časti sú obvodové steny z monolitického železobetónu hrúbky 400 mm. Všetky obvodové steny suterénu sú z vnútornej strany opatrené izoláciou proti vode a prímurovkou hrúbky 100 mm.

·         Vodorovné nosné konštrukcie ‐ stropy boli navrhnuté keramické s betónovou zálievkou. Stropy nad 1.PP a 1.NP sú železobetónové doskové, stropy nad 2.NP a 3.NP sú keramické. Vo všetkých podlažiach sú vyhotovené sadrokartónové podhľady. Stropy nad podkrovím je drevený trámový (konštrukcia krovu) s rovným podhľadom zo sadrokartónu so zateplením. Centrálne schodisko je železobetónové monolitické doskové s povrchom z prírodného kameňa. Schodisko z 3.NP do podkrovia je točité oceľovej nosnej konštrukcie s drevenými nástupnicami.

·         Zastrešenie bez krytiny - strecha objektu je manzardová so štítmi v priečnom smere, nosná konštrukcia krovu je drevená.

·         Krytina strechy - je z betónovej škridle Bramac. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu.

·         Úpravy vonkajších povrchov - tepelné izolácie sú vyhotovené v strešnej konštrukcii z tepelnoizolačných dosiek. Úpravy vonkajších povrchov (fasády) sú riešené ako hladké omietky, omietka na fasáde vpreluke nie je vyhotovená. Úpravy vnútorných povrchov stien sú z omietok a keramických obkladov (hygienické priestory, priestory kuchyniek a pod.). V celom objekte sú sadrokartónové podhľady.

·         Povrchy podláh - v priestoroch 1.PP a 1.NP sú podlahy prevažne z keramických dlaždíc, pričom v úrovni prízemia sú prekryté epoxidovým poterom. Podlahy v administratívnych priestoroch sú kobercové. V hygienických priestoroch a kuchynkách sú podlahy z keramických dlaždíc.

·         Výplne otvorov ‐ okná sú prevažne plastové s izolačným dvojsklom. V podkroví sú strešné okná Velux. Vonkajšie parapety okien sú oplechované pozinkovaným plechom. Vnútorné dvere sú riešené prevažne ako drevené dyhované v drevených aj oceľových zárubniach.

·         Vnútorné vybavenie a rozvody ‐ stavba je vykurovaná ústredným teplovodným vykurovaním, v úrovni 1.PP, 1.NP a 2NP je vyhotovené podlahové teplovodné vykurovanie, v ostatných podlažiach je vykurovanie cez oceľové radiátory. Teplo je vyrábané samostatne pre pôvodné obchodne priestory (podlahové vykurovanie) a ostatnú časť objektu (pô vodný byt) v dvoch plynových závesných turbokotloch umiestnených v úrovni 2. nadzemného podlažia pri schodisku a v úrovni 3.NP v priestore pri kúpeľni. Hlavné rozvody sú z medených rúr.

·         Rozvody vody ‐ vyhotovené pre studenú aj teplú vodu, vodovodné batérie sú pákové nerezové, teplá úžitková voda je vyrábaná lokálne v kotli ÚK pre kúpeľne a v elektrickom zásobníkovom ohrievači pre kuchynku v suteréne. Rozvody vody sú vyhotovené z plastových rúr .Kanalizácia ‐ splaškové vody sú odvedené do verejnej siete. Rozvody kanalizácie sú z plastových rúr.

·         Elektroinštalácia ‐ stavba je vybavená rozvodmi svetelnej aj motorickej elektroinštalácie s viacerými rozvádzačmi, bleskozvodom, rozvodmi zabezpečovacieho systému (senzory), štruktúrovanej siete (rozvody počítačových sietí s napojením na server).

·         Rozvody zemného plynu sú vyhotovené z oceľových rúr pre napojenie kotlov ústredného vykurovania. Meranie je osadené na fasáde od Mydlárskej ulice. Hygienické zariadenia sú vyhotovené na štandardnej úrovni (umývadlá, záchody, pisoár, obklady vo všetkých miestnostiach). Vybavenie kuchyniek je štandardné.

POZEMOK parc. reg. C KN č. 213

Spoluvlastnícky podiel k pozemku prislúchajúci k bytu:

Parcela

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera podielu [m2]

213

zastavané plochy a nádvoria

144

144,00

15705/40632

55,66

 Predmetom dražby je pozemok parc. KN-C č. 213 k. ú. Žilina evidovaný na liste vlastníctva č. 5217. Pozemok parc. KN-C č.213 je druhovo klasifikovaný ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 144,0 m2 katastrálne územie Žilina evidované na liste vlastníctva č.5217 s právny vzťahom k stavbe evidovanej na liste vlastníctva č.10139. Spôsob využitia pozemku je klasifikovaný podľa LV č. 5217 pod č.16 ako pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom. Na pozemku stojí stavba druhovo klasifikovaná podľa LV č. 10139 ako Iná budova so súpisným číslom 184. Pozemok je situovaný v centre mesta Žilina. Prístup k budove je z mestskej komunikácii Mydlárskej ulice. V obci sú vybudované všetky rozvody inžinierskych sietí - elektriny, verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, zemného plynu a oznamovacích rozvodov.

OPIS STAVU

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“. V Čase dražby byt nie je užívaný vlastníkom.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
LV č. 10139 Poznámka: Oznámenie o začatí výkonu zálož.práva formou dražby od navrhovateľa Prima Banka Slovensko,a.s.,Hodžova 11,010 11 Žilina na parc.č.211,213,polyf.dom č.s.184 na parc.č.213,dom č.s.196 na parc.č.211,č.P 220/13-1310/13 Ťarchy: ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA NEHNUTEĽNÝ MAJETOK Č.02/427/05 PRE DEXIA BANKA SLOVENSKO,a.s.,HODŽOVA 11,01011 ŽILINA,IČO:31575951,NA PARC.Č.213 ZAST.PL. O VÝMERE 144 M2,POLYF.DOM Č.S.184+1 B.J. NA PARC.Č.213,PODĽA Č.V 8519/05-9/06; 10/06; LV č. 5217 Poznámka: Oznámenie o začatí výkonu zálož.práva formou dražby od navrhovateľa Prima Banka Slovensko,a.s.,Hodžova 11,010 11 Žilina na parc.č.211,213,polyf.dom č.s.184 na parc.č.213,dom č.s.196 na parc.č.211,č.P 220/13-1310/13 Ťarchy: ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA NEHNUTEĽNÝ MAJETOK Č.02/427/05 PRE DEXIA BANKA SLOVENSKO,a.s.,HODŽOVA 11,01011 ŽILINA,IČO:31575951,NA PARC.Č.213 ZAST.PL. O VÝMERE 144 M2,POLYF.DOM Č.S.184+1 B.J. NA PARC.Č.213,PODĽA Č.V 8519/05-9/06; 10/06;
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
sídlo dražobníka – LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina (zasadacia miestnosť na 2. pochodí)
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
LICITOR group, a.s.
Tajovského 5
Žilina

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk