Dražba pozemku, Liptovská Ondrašová, okres Liptovský Mikuláš

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 26.04.2017 o 14:00 hod. 12.04.2017 o 14:00 hod.
Konanie dražby 03.05.2017 11:30 hod.
Kategória pozemok
Lokalita Liptovská Ondrašová, okres Liptovský Mikuláš
Označenie D 5090516
Stav výsledok
Kolo 2.
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti so všetkými ich súčasťami a príslušenstvom:

Číslo

LV

Katastrálne územie

 Katastrálny odbor okresného úradu

5103

Liptovská Ondrašová

Liptovský Mikuláš

Pozemky parcely registra „C“:

Parc. č.

Druh pozemku

Výmera

Umiestnenie pozemku

1059/13

Vodné plochy

728 m2

2

1059/14

Vodné plochy

1346 m2

2

1059/15

Vodné plochy

17 m2

2

1061/501

Orná pôda

82 m2

2

1064/3

Vodné plochy

8 m2

2

1064/11

Vodné plochy

64 m2

2

1065/3

Ostatné plochy

35 m2

2

1065/31

Ostatné plochy

16 m2

2

Výška spoluvlastníckeho podielu úpadcu:                              1/1                                                               

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Identifikácia pozemku:  vodné plochy, orná pôda, ostatné plochy

POPIS

Podľa LV č. 5103 kat. územie Lipt. Ondrašová  - jedná sa o pozemky C-KN :

-          parc. č.1059/13 vodné plochy o výmere 728 m2

-          parc. č.1059/14 vodné plochy o výmere 1346 m2

-          parc. č. 1059/15 vodné plochy o výmere 17 m2

-          parc. č. 1061/501 orná pôda o výmere 82 m2

-          parc. č. 1064/3 vodné plochy o výmere 8 m2

-          parc. č. 1064/11 vodné plochy o výmere 64 m2

-          parc. č. 1065/3 ostatné plochy o výmere 35 m2

-          parc. č. 1065/31 ostatné plochy o výmere 16 m2

 

Predmetné pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce, kat. územie Lipt. Ondrašová, obec. Lipt. Mikuláš, okres Lipt. Mikuláš.

Nie všetky pozemky majú druh pozemku  uvedený v LV zhodný so skutočnosťou.

Vodné plochy sú v podstate  ako vodný tok - prirodzený - potok, resp. vyschnuté koryto potoka.

Orná pôda  nie je využívaná na rastlinnú výrobu, je to neudržiavaný trávny porast a nízka zeleň.

Ostatné plochy sú tvorené trávnym porastom.

Oceňované parcely sa nachádzajú v extraviláne obce Liptovský Mikuláš, kat. územie Liptovská Ondrašová.

Nachádzajú sa v západnej časti katastra Lipt. Ondrašová, obce Liptovský Mikuláš miestna časť Lipt. Ondrašová - Ráztoky, severne od cesty II. tr. č. 584 vedúcou severnou trasou okolo Liptovskej Mary z Lipt. Mikuláša  do Bešeňovej a Ružomberka. Pozemky sú situovaná v lukratívnom prostredí cestovného ruchu v blízkosti areálu Aquapark Tatralandia , Liptov Arény a Holiday Vilage Tatralandia.

 

Terén pozemkov predmetných parciel je prevažne rovinatý zo západnej strany sú susediace s pozemkami  kat. územia Ráztoky a kat. územia Bobrovec.

Súbor pozemkov je s technickou  infraštruktúrou. Siete sú potiahnuté v areáli Aquapark Tatralandia , Liptov Aréna  aj Holiday Vilage Tatralandia. Predmetné pozemky nie sú oplotené.

Sú ohodnocované metódou polohovej diferenciácie. Vo výpočte uvažujem s ponižujúcim faktorom z dôvodu, že časť je s malou výmerou, samostatne ťažšie využiteľné, s povyšujúcim faktorom, že pozemky sa nachádzajú v lukratívnom prostredí a ich vyšším využitím s porovnaní s doterajším (územnoplánovacia informácia).

V zmysle vyjadrenia Mesta Liptovský Mikuláš k funkčnému využitiu predmetných pozemkov, sa nachádzajú v zmysle územného plánu mesta, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 zo dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta č. 7/2010/VZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 01.01.2011 v znení zmien a doplnkov v urbanistickom bloku „zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu“(vyjadrenie tvorí prílohu ZP č. 72/2016, ktorý bol vypracovaný na účel dražby).  

 

V meste Lipt. Mikuláš sa nachádzajú inštitúcie so štatútom okresného mesta (úrady, banky, poisťovne, polícia, súd, materské, základné, stredná a vysoké školy, kultúrne a športové inštitúcie, nemocnica s poliklinikou, reštaurácie, hotely, penzióny, obchodná sieť, firmy a fabriky a i.) . Podľa dostupných informácií, v tejto časti je možnosť napojenia za zvýšené náklady na technickú infraštruktúru, inžinierske siete vo vzdialenosti (vodovod, kanalizácia, rozvody el. energie, zemného plynu). Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené

OPIS STAVU

-

PRÁVA A ZÁVÄZKY
ZÁLOŽNÉ PRÁVO A TAM VEDENÉ NEHNUTEĽNOSTI - KN PARCELU ČÍSLO KN-C 1065/3, KN-C 1065/31, KN-E 706, KN-E 707, KN-E 708 PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEĽA : LAR, a.s., RADLINSKÉHO 1739/21, DOLNÝ KUBÍN (36377686) NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ ZMLUVY - DRUH POHĽADÁVKY : ÚVER V 3280/2005 Záložné právo V 3280/2005 sa vzťahuje aj na novovytvorené C KN parc.č.1059/13, 1059/14, 1059/15, 1061/501, 1064/3 a 1064/11 geometrickým plánom č.44523106-19/2012 zo dňa 29.5.2012; Vl.1 Prvá liptovská,a.s. - podiel 1/1 Záložné právo na parcelu 1065/3 a 1065/31 pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš,č.k.660/340/56843/06/CH,Z- 4438/2006, Vl.1 Prvá liptovská,a.s. - podiel 1/1 Záložné právo na parcelu 1065/3 a 1065/31 pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš,č.k.660/340/56842/06/CH,Z- 4439/2006,
ODHAD CENY
85.600,- €
MIESTO KONANIA DRAŽBY
sídlo dražobníka: Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (zasadacia miestnosť – na 2. poschodí)
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
LICITOR group, a.s.
Tajovského 5
Žilina

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk