Dražba pozemku, Lúka, okres Nové Mesto n.Váhom

Vyvolávacia cena 210 000,00 €
Obhliadka 21.04.2017 o 10:15 hod. 28.04.2017 o 10:15 hod.
Konanie dražby 09.05.2017 09:00 hod.
Kategória pozemok
Lokalita Lúka, okres Nové Mesto n.Váhom
Označenie DDr.164/2016
Stav oznámená
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované  na LV č. 531 vedený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom  -  katastrálny odbor, v katastrálnom území Lúka, obec Lúka, okres Lúka  a to:

       -    parc. reg. ,, C,, č. 929/3 o výmere 6117 m2 - Orná pôda,

       -    parc. reg. ,, C,, č. 931/1o výmere 5905 m2 - Ostatné plochy,

       -    parc. reg. ,, C,, č. 934/1o výmere 25573 m2 - Ostatné plochy,

Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Lúka je obec s počtom obyvateľov do 5000. Jedná sa o pozemky na LV zapísané ako orná pôda, ostatné plochy, resp. trvalý trávny porast. Časť pozemkov tvorí vodná mikroflóra. Všetky pozemky sú mimo zastavaného územia obce. Podľa schváleného územného plánu obce Lúka a vydanej územnoplánovacej informácie sa v predmetnej lokalite uvažuje s vybudovaním rekreačnej zóny obce, má tu byť postavený rekreačno-športový areál s ihriskami, bazénmi, ubytovacími a stravovacími objektami a príslušnou technickou infraštruktúrou. Uvedená skutočnosť je dokumentovaná aj developerským projektom tzv. ,, RIVERWALKU“.

OPIS STAVU

Pozemky sú prevažne nevyužívané, sú zarastené neudržiavaným porastom. V lokalite nie je možnosť napojiť na žiadne inžinierske siete.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
 Vklad záložného práva v prospech Dexia banka Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 na pozemky p.č. 929/3, 931/1, 934/1 - V 2779/2007 -VZ 92/07/Ing. Lipka Jozef/.  Z 3386/2014 - Zriadenie exekučného záložného práva na všetky nehn. - Exekútorský úrad Senica, JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor, EX 850/2014 - zm.č. 100/14/ Ing. Lipka Jozef/.  Z 1497/2015 - Zriadenie exekučného záložného práva na všetky nehn. - Exekútorský úrad Senica, JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor, EX 194/2015 - zm.č. 165/15/ Ing. Lipka Jozef/.  Z 2458/15 - Zriadenie exekučného záložného práva EX 936/2015 na spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnostiam parcely registra 'C' p.č.929/3, 931/1, 932/2, 934/1, 935, 937, 938, 940, 941, 942/2, Exekútorský úrad Senica, JUDr. Pavel Šajánek -zm.č. 228/15/ Ing. Lipka Jozef/.  Z 3472/2015 - Zriadenie exekučného záložného práva na nehn.registra CKN parc.č.929/3, 931/1, 932/2, 934/1, 935, 937, 938, 940, 941, 942/2 - Exekútorský úrad Senica, JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor, EX 1300/2015 - zm.č. 277/15/ Ing. Lipka Jozef/.  Z 3852/2015 - Zriadenie exekučného záložného práva na nehn.registra CKN parc.č.929/3, 931/1, 932/2, 934/1, 935, 937, 938, 940, 941, 942/2 - Exekútorský úrad Trnava, JUDr. Peter Stano - súdny exekútor, EX 3080/2015 - zm.č. 297/15/ Ing. Lipka Jozef/.  Z 2137/2016 - Zriadenie exekučného záložného práva na nehn.registra CKN parc.č.929/3, 931/1, 932/2, 934/1, 935, 937, 938, 940, 941, 942/2 - Exekútorský úrad Senica, JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor, v zastúpení JUDr. Eva Šajánková -súdny exekútor, EX 506/2016 - zm.č. 203/16/ Ing. Lipka Jozef/.  Z 197/2016 - Zriadenie exekučného záložného práva na nehn. pozemky reg. CKN parc.č.929/3, 931/1, 932/2, 934/1, 935, 937, 938, 940, 941, 942/2 - Exekútorský úrad Trnava, JUDr. Peter Stano - súdny exekútor, EX 3197/2016 - zm.č. 18/17/ Ing. Lipka Jozef/.  Vklad záložného práva v prospech Dexia banka Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 na pozemky p.č. 929/3, 931/1, 934/1 - V 2779/2007 -VZ 92/07 /Ing. Mišura Jaroslav/. Poznámky:  P 23/2016 - informatívna - Začatie výkonu záložného práva na nehn. pozemky reg. CKN parc.č. 929/3, 931/1, 934/1 pre Prima banku Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 predajom zálohu na dražbe, V 2779/2007 - zm.č. 35/16/Ing. Lipka Jozef/.  P 379/2016 - obmedzujúca - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehn. pozemkov registra CKN parc.č.929/3, 931/1, 932/2, 934/1, 935, 937, 938, 940, 941, 942/2 - Exekútorský úrad Trnava, JUDr. Peter Stano - súdny exekútor, EX 3197/2016 - zm.č.311/16/Ing. Lipka Jozef/.  P 23/2016 - informatívna - Začatie výkonu záložného práva na nehn. pozemky reg. CKN parc.č. 929/3, 931/1, 934/1 pre Prima banku Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 predajom zálohu na dražbe, V 2779/2007 - zm.č. 35/16/Ing. Mišura Jaroslav/.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Priestory dražobnej spoločnosti Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Aukčný Dom, s.r.o.
Železničná 4/A
Hlohovec

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk