Dražba pozemku, Lúka, okres Nové Mesto n.Váhom

Vyvolávacia cena 140 000,00 €
Obhliadka 28.04.2017 o 10:00 hod. 21.04.2017 o 10:00 hod.
Konanie dražby 09.05.2017 09:30 hod.
Kategória pozemok
Lokalita Lúka, okres Nové Mesto n.Váhom
Označenie DDr.005/2015
Stav oznámená
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 531 vedený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom  -  katastrálny odbor, okres Nové Mesto nad Váhom , obec Lúka,  katastrálne územie Lúka a to:

       -    parc. reg. ,, C,, č. 938 o výmere 24926 m2 - trvalé trávne porasty.

Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Lúka je obec s počtom obyvateľov do 5000. Jedná sa o pozemok na LV zapísaný ako trvalý trávny porast. Pozemok je mimo zastavaného územia obce. Podľa schváleného územného plánu obce Lúka a vydanej územnoplánovacej informácie sa v predmetnej lokalite uvažuje s vybudovaním rekreačnej zóny obce, má tu byť postavený rekreačno-športový areál s ihriskami, bazénmi, ubytovacími a stravovacími objektami a príslušnou technickou infraštruktúrou. Uvedená skutočnosť je dokumentovaná aj developerským projektom tzv. ,, RIVERWALKU“.

OPIS STAVU

Pozemok je prevažne nevyužívaný, je zarastený neudržiavaným porastom. V lokalite nie je možnosť napojiť na žiadne inžinierske siete.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
 Vklad záložného práva v prospech Dexia banka Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 na pozemok p.č. 938 - V 2391/2008 -VZ 72/08/ Ing. Lipka Jozef/.  Z 3386/2014 - Zriadenie exekučného záložného práva na všetky nehn. - Exekútorský úrad Senica, JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor, EX 850/2014 - zm.č. 100/14/ Ing. Lipka Jozef/.  Z 1497/2015 - Zriadenie exekučného záložného práva na všetky nehn. - Exekútorský úrad Senica, JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor, EX 194/2015 - zm.č. 165/15/ Ing. Lipka Jozef/.  Z 2458/15 - Zriadenie exekučného záložného práva EX 936/2015 na spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnostiam parcely registra 'C' p.č.929/3, 931/1, 932/2, 934/1, 935, 937, 938, 940, 941, 942/2, Exekútorský úrad Senica, JUDr. Pavel Šajánek -zm.č. 228/15/ Ing. Lipka Jozef/.  Z 3472/2015 - Zriadenie exekučného záložného práva na nehn.registra CKN parc.č.929/3, 931/1, 932/2, 934/1, 935, 937, 938, 940, 941, 942/2 - Exekútorský úrad Senica, JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor, EX 1300/2015 - zm.č. 277/15/ Ing. Lipka Jozef/.  Z 3852/2015 - Zriadenie exekučného záložného práva na nehn.registra CKN parc.č.929/3, 931/1, 932/2, 934/1, 935, 937, 938, 940, 941, 942/2 - Exekútorský úrad Trnava, JUDr. Peter Stano - súdny exekútor, EX 3080/2015 - zm.č. 297/15/ Ing. Lipka Jozef/.  Z 2137/2016 - Zriadenie exekučného záložného práva na nehn.registra CKN parc.č.929/3, 931/1, 932/2, 934/1, 935, 937, 938, 940, 941, 942/2 - Exekútorský úrad Senica, JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor, v zastúpení JUDr. Eva Šajánková -súdny exekútor, EX 506/2016 - zm.č. 203/16/ Ing. Lipka Jozef/.  Z 197/2016 - Zriadenie exekučného záložného práva na nehn. pozemky reg. CKN parc.č.929/3, 931/1, 932/2, 934/1, 935, 937, 938, 940, 941, 942/2 - Exekútorský úrad Trnava, JUDr. Peter Stano - súdny exekútor, EX 3197/2016 - zm.č. 18/17/ Ing. Lipka Jozef/.  Vklad záložného práva v prospech Dexia banka Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 na pozemok p.č. 938 - V 2391/2008 -VZ 72/08/Ing. Mišura Jaroslav/. Poznámky:  P 213/2015 - informatívna - Začatie výkonu záložného práva na nehn. pozemok reg. CKN parc.č. 938 pre Prima banku Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 formou dobrovoľnej dražby, V 2391/2008 - zm.č. 200/15/ Ing. Lipka Jozef/.  P 379/2016 - obmedzujúca - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehn. pozemkov registra CKN parc.č.929/3, 931/1, 932/2, 934/1, 935, 937, 938, 940, 941, 942/2 - Exekútorský úrad Trnava, JUDr. Peter Stano - súdny exekútor, EX 3197/2016 - zm.č.311/16/ Ing. Lipka Jozef/.  P 213/2015 - informatívna - Začatie výkonu záložného práva na nehn. pozemok reg. CKN parc.č. 938 pre Prima banku Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 formou dobrovoľnej dražby, V 2391/2008 - zm.č. 200/15/Ing. Mišura Jaroslav/.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Priestory dražobnej spoločnosti Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Aukčný Dom, s.r.o.
Železničná 4/A
Hlohovec

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk