Dražba pozemku, Martin, okres Martin

Vyvolávacia cena 29 200,00 €
Obhliadka 26.04.2017 o 12:30 hod. 12.04.2017 o 12:30 hod.
Konanie dražby 03.05.2017 11:00 hod.
Kategória pozemok
Lokalita Martin, okres Martin
Označenie 1529/2017
Stav výsledok
Kolo 1.
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Vrútky, obec: Vrútky, okres: Martin, zapísané na LV č. 3405, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Martin pod B13:

pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 3211/21, druh pozemku: Trvalé trávne porasty o výmere 466m², pozemokparcela registra „C“KN  parc. č. 3211/23, druh pozemku: Trvalé trávne porasty o výmere 703m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 3211/28, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 91m², pozemokparcela registra „C“KN  parc. č. 3211/31, druh pozemku: Trvalé trávne porasty o výmere 155m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 3211/32, druh pozemku: Trvalé trávne porasty o výmere 296m², pozemokparcela registra „C“KN  parc. č. 3211/33, druh pozemku: Trvalé trávne porasty o výmere 327m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 3211/34, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 91m²,

Podiel 1/1

OPIS PREDMETU DRAŽBY

PARCELY registra  "C" evidované  na katastrálnej mape:

Pozemky zapísané pod parc.č. 3211/21 o výmere 466 m2 evidovaný ako trvalé trávne porasty so spôsobom využitia pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast.

Pozemky zapísané pod parc.č. 3211/23 o výmere 703 m2 evidovaný ako trvalé trávne porasty so spôsobom využitia pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast.

 Pozemky zapísané pod parc.č. 3211/28 o výmere 91 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor.

Pozemky zapísané pod parc.č. 3211/31 o výmere 155 m2 evidovaný ako trvalé trávne porasty so spôsobom využitia pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast.

 Pozemky zapísané pod parc.č. 3211/32 o výmere 296 m2 evidovaný ako trvalé trávne porasty so spôsobom využitia pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast.

Pozemky zapísané pod parc.č. 3211/33 o výmere 327 m2 evidovaný ako trvalé trávne porasty so spôsobom využitia pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast.

Pozemky zapísané pod parc.č. 3211/34 o výmere 91 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor.

Výmera pozemkov spolu je 2.129,00 m2

 Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce Vrútky, kde  východisková hodnota: VHMJ = 4,98 €/m2.

Názov koeficientu a jeho hodnotenie: koeficient všeobecnej situácie - časti rekreačných oblastí; koeficient intenzity využitia - rodinné domy so štandardným vybavením; koeficient dopravných vzťahov - pozemky na okraji miest a obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou prímestskou dopravou, doprava do mesta ešte vyhovujúca; koeficient obchodnej a priemyselnej polohy - rekreačná poloha; koeficient technickej infraštruktúry pozemku - stredná vybavenosť; koeficient povyšujúcich faktorov - pozemky v rekreačnej oblasti mesta so zvýšeným záujmom o kúpu; koeficient redukujúcich faktorov - nevyskytuje sa.

OPIS STAVU

Na danom území nie je predpoklad zmeny využívania, v územnom pláne nie je zaznačená zmena. Pozemky sa nachádzajú v chatovej lokalite

PRÁVA A ZÁVÄZKY
• Záložné právo na pozemky reg.C KN parc.č.3211/21,3211/23, 3211/28 v prospech: Tatra banka,a.s., Hodžovo námestie 3,811 06 Bratislava,IČO:00686930-V 5214/10, vklad zo dňa 8.12.2010-vz 1300/10-V 5404/10-vz 2/11-pozn. -vz 391/12 ; poznámka: parc.reg.C KN č. 3211/23, 3211/21, 3211/28 boli GP č. 88/15 (R 64/16), rozčlenené na parc. reg. C KN č. 3211/23, 3211/21, 3211/31, 3211/32, 3211/33, 3211/28, 3211/34 - vz 162/16 ; čiastočný výmaz záložného práva - Z 1470/16 - vz 660/16 ; čiastočný výmaz záložného práva - Z 1910/16 - vz 845/16 • Záložné právo v prospech Tatra banky,a.s., Hodžovo námestie 3,811 06 Bratislava,IČO:00686930 na pozemky reg.C KN parc.č.3211/21,3211/23,3211/28 - V 809/12-záložná zmluva, vklad zo dňa 18.5.2012-vz 391/12 ; poznámka: parc.reg.C KN č. 3211/23, 3211/21, 3211/28 boli GP č. 88/15 (R 64/16), rozčlenené na parc. reg. C KN č. 3211/23, 3211/21, 3211/31, 3211/32, 3211/33, 3211/28, 3211/34 – vz 162/16 - čiastočný výmaz záložného práva - Z 1470/16 - vz 660/16 ; čiastočný výmaz záložného práva - Z 1910/16 - vz 845/16 Poznámky: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na pozemky reg. C KN parc.č. 3211/21, 3211/23, 3211/28, 3211/31, 3211/32, 3211/33, 3211/34, záložný veriteľ: Tatra banka,a.s., dobrovoľnou dražbou - P 23/17, zápis vykonaný dňa 24.1.2017 - vz 139/17 Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.A 17/2017, dražobník: Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.,Kpt. Nálepku č. 3009/31, 934 05 Levice, IČO: 36706655, na pozemky reg. C KN parc.č. 3211/21, 3211/23, 3211/28, 3211/31, 3211/32, 3211/33, 3211/34, konanie dražby: 03.05.2017 o 11:00, zasadacia miestnosť č.250(malá zasadačka) na 2 poschodí budovy Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica - P 106/17 , zápis vykonaný dňa 28.03.2017 - vz 511/17 Iné údaje: Stanovisko č.ObPÚ-2012/00733-MIC,ObPÚ-2011/00547-MIC,stavebné povolenie Č.SP-276/2011-Ry,GP 109/11-vz 391/12
ODHAD CENY
29.200,00 €, podľa ZP č.67/2017 zo dňa 08.03.2017.
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Zasadacia miestnosť č. 250 (malá zasadačka) na 2 poschodí budovy Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
Kpt. Nálepku 31
Levice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk