Dražba rodinného domu, Bukovec, okres Košice-okolie

Vyvolávacia cena 44 900,00 €
Obhliadka 20.04.2017 o 15:00 hod. 21.04.2017 o 10:00 hod.
Konanie dražby 02.05.2017 10:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Bukovec, okres Košice-okolie
Označenie 24012017
Stav upustená
Kolo prvé kolo
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. úz. Jazero, obec KOŠICE – NAD JAZEROM, okres Košice IV, evidovaných Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom:

na LV č. 12589

-       ako byt č. 23, nachádzajúci sa na 4. poschodí, vo vchode č. 3 bytového domu na ulici Bukovecká 3 v Košiciach, evidovaného ako Obytný dom, Bukovecká 3, so súp.č.: 1367, na parcele reg. „C“ č. 3834 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 368m2,

-       ako spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu na ulici Bukovecká 3 v Košiciach, evidovaného ako Obytný dom, Bukovecká 3, so súp.č.: 1367, na parcele reg. „C“ č. 3834 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 368m2, a to vo veľkosti 1290/100000,    

na LV č. 13791

ako spoluvlastnícky podiel na pozemku, a to na parcele reg. „C“ č. 3834 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 368m2, a to vo veľkosti 1290/100000

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Predmet dražby pozostáva z majetkovej podstaty zapísanej na LV č. 12589 a na LV č. 13791, k.ú. Jazero,  obec KOŠICE – NAD JAZEROM, okres Košice IV:

 

-       ako byt č. 23, nachádzajúci sa na 4. poschodí, vo vchode č. 3 bytového domu so súp. číslom 1367, nachádzajúci sa na ulici Bukovecká 3 v Košiciach.

 

Bytový dom súp. č. 1367 sa nachádza na pozemku parc. č. 3834 v k.ú. Jazero,  obec KOŠICE – NAD JAZEROM, okres Košice IV. Bytový dom má 11. nadzemných a 1. podzemné podlažie. V prízemí sa nachádza vstup, schodisko, dva výťahy a bytové jednotky. V 1.PP sa nachádzajú spoločné priestory bytov a pivnice. Na typickom podlaží sa nachádza 2 x 2 – izbový byt a 1 x 1 – izbový byt, 2 x 3 – izbový byt.

Obytný dom bol postavený v roku 1970.

Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete (el., plynovod, vodovod, kanalizácia, teplovod a telefón). Ide o obytný dom z panelového nosného systému celo stenového a stropných prefabrikovaných panelov. Plocha strecha s obnovenou živičnou krytinou, 2 x nový výťah a spoločné priestory v 1. PP, oceľové schody, vnútorné omietky stien a stropov vápenné štukové, vonkajšia omietka fasády nová – zateplená fasáda.

Oplechovanie a klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, bleskozvod. Spoločné priestory vstupu z keramickej dlažby. Vstupné vchodové dvere plastové s automatickým zatváraním. Okná sú plastové. V dome boli menené stupačky, merače, osadené sú nové schránky. Prístup k bytovému domu je po spevnenej asfaltovej komunikácií s parkoviskom a odstavnými plochami pred bytovým domom.

Lokalita v ktorej sa bytový dom nachádza, mestská časť Jazero. Ide o pokojnú časť sídliska vystavaného z panelových a montovaných bytových domov podľa typových projektov. O byty je v tejto lokalite záujem z dôvodu vhodného prostredia na bývanie, blízkosti jazera. Do centra mesta je cca 10 min. osobným autom. Dopravné spojenie je autobusom mestskej dopravy a električkou. Jednoizbový byt je 1. kategórie.

Spoluvlastnícky podiel ku spoločným častiam a zariadeniam bytového domu je v podiele 1290/100000.

Obytný dom je umiestnený na rovinatom pozemku v blízkosti miestnej cestnej komunikácie s dobrou dostupnosťou do centra miestnej mestskej časti kde sa nachádza hotel, obchodné stredisko, pošta, banka a nemocnica, základné a stredné školy, škôlky a obchodné domy.

Byt č. 23 na 4. poschodí pozostáva z jednej izby, kúpeľne, WC, chodby, kuchyne a k bytu patrí aj pivnica v 1. PP. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to: vodovodné, teplovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne, plynové a prípojky STA.

Byt je s ústredným vykurovaním a s úplným základným príslušenstvom, t. j. kúpeľňa a splachovací záchod.

Životnosť bytového domu stanovená analytickou metódou.

 

-     ako spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu so súpisným číslom 1367, nachádzajúcom sa na ulici Bukovecká 3 v Košiciach, postavenom na parcele reg. „C“ č. 3834 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 368 m2, a to vo veľkosti podielu 1290/100000

-     ako spoluvlastnícky podiel k pozemku, a to parcele reg. „C“ č. 3834 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 368 m2, a to vo veľkosti podielu 1290/100000

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu

 

Spoločné časti domu sú najmä:

- základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie.

 

Spoločnými zariadeniami sú najmä:

- spoločné zariadenia, spoločná televízna anténa, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné elektrické, telefónne a plynové domové prípojky, ktoré sú určené na spoločné užívanie, slúžia výlučne domu a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, v ktorom je prevádzaný byt umiestnený.

 

Predmetom ohodnotenia je aj spoluvlastnícky podiel k pozemku a to parc. reg. „C“ č. 3834, ktorý je zastavaný bytovým domom súp. č. 1367. Situovaný je v intraviláne mesta Košice. Podiel spoluvlastníka je určený na 1290/100000. Pozemok je rovinatý, napojenie na všetky mestské inžinierske siete – vodovod, kanalizácia, plynovod, elektrina, teplovod. Prístup z miestnej komunikácie – ulice Bukovecká s parkovacími plochami pred bytovým domom, blízkosť zastávok MHD – autobus a električka, do 5 min pešo. Kompletná občianska vybavenosť krajského mesta.

 

Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a k pozemku je 1290/100000.

 

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Timonova 15, 040 01 Košice, I. poschodie
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
UNIT Licitation s.r.o.
Timonova 15
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk