Dražba rodinného domu, Dvory nad Žitavou, okres Nové Zámky

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 07.04.2017 o 13:00 hod. 18.04.2017 o 13:00 hod.
Konanie dražby 28.04.2017 14:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Dvory nad Žitavou, okres Nové Zámky
Označenie 180/2017
Stav výsledok
Kolo 1. kolo dražby
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1392, katastrálne územie: DVORY NAD ŽITAVOU Okresný úrad Nové Zámky – katastrálny odbor, obec Dvory nad Žitavou, okres Nové Zámky
 

Pozemky - parcely registra "C"

• parcelné číslo: 1462, výmera: 352m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria


Stavby:

• súpisné číslo 1088, na parcele č. 1462, druh stavby: Rodinný dom, popis stavby: dom

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje do LV, najmä: plot pred rodinným domom, plot pred dvorom a vedľa suseda, studňa, prípojka pitnej vody, domáca vodáreň, prípojka kanalizácie, žumpa, prípojka zemného plynu, prípojka elektrického prúdu, spevnené plochy, podzemná pivnica a pod.


Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom, Krížna 1, Dvory nad Žitavou

Stavba je umiestnená na pozemku parc. č. 1462, na hranici s pozemkami parc. č. 1460 a 1461. Stavba bola, podľa potvrdenia Obce Dvory nad Žitavou zo dňa 30.07.2014, daná do užívania v roku 1938 ako rodinný dom s tým, že v roku 2007 bola čiastočne zmodernizovaná. Podľa použitých stavebných materiálov a stavebných technologických postupov, za predpokladu priemernej úrovne údržby, stavba zodpovedá  tomuto obdobiu.

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom je riešený ako prízemný s miestnosťami pôvodne zoradenými za sebou.  Po vykonaných stavebných úpravách sú v dome tri izby, kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC, chodba, predsieň a kotolňa

Technické riešenie:

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia bez izolácie;

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (nepálený materiál) v skladobnej hrúbke  nad 50 do 60cm;

- Deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky);

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové;

- Strecha:

     - krov – väznicový, valbový;

     - krytina strechy na krove - pálená škridlová obyčajná jednodrážková;

     - klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty;

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - omietky na báze umelých látok (ulica a dvor);  - vápenné zdrsnené (sused);

- Úpravy vnútorných povrchov:

      - vnútorné omietky - vápenné plsťou hladené;

      - vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;

                                      - samostatnej sprchy; 

                                      - WC min. do výšky 1 m; 

                                       - kuchyne v priestore kuchynskej linky;

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené;

                           - okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením;

                           - okenné žalúzie - kovové;

- Ostatné klampiarske konštrukcie (parapety) -  hliníkový plech ;

- Podlahy:

        - podlahy obytných miestností - veľkoplošné parkety (laminátové);

        - dlažby a podlahy ostatných miestností - keramické dlažby;

- Vybavenie kúpeľne - vaňa plastová rohová; 

                                 - umývadlo; 

                                 - samostatná sprcha;

                                 - vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou (2 ks.); 

                                 - pákové nerezové (1 ks);

                                 - záchod - splachovací bez umývadla;

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovodné s rozvodmi a s radiátormi oceľovými; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn;

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja;

- Zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický;

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická;

                                                                - elektrický rozvádzač - s automatickým istením;

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu;

PRÍSLUŠENSTVO

Plot pred rodinným domom na parc. č. 1462

Plot pred rodinným domom a pozdĺž predzáhradky bol daný do užívania v roku 1989 a jeho životnosť bola odhadnutá na 50 rokov. Celková dĺžka plotu je 11,5 m a výška výplne 1,4 m. Vyhotovený je ako drevený, zo stolársky upravených lát vertikálne osadených na oceľové zvlaky. Zvlaky sú uchytené na murované stĺpy osadené na podmurovku a základové pásy z monolitického betónu.

Plot pred dvorom a vedľa suseda na parc. č. 1462

Plot pred dvorom a vedľa suseda má celkovú dĺžku 18,6. Plot je osadený na betónových základoch v  priemernej hĺbke 0,50 m a na betónovej podmurovke vysokej 0,20 m. Samotný plot je zhotovený ako plné omietnuté tehlové murivo výšky 1,8 m. Do plotu sú osadené jednokrídlové plné plechové vráta a s dĺžkou 3,8 m a plné plechové vrátka s dĺžkou 1,2 m.  Plot bol zrealizovaný v roku 1989 a jeho životnosť bola odhadnutá na 50 rokov.     

Studňa na parc. č. 1462

Studňa je kopaná, hlboká 11 m, pažená  železobetónovými skružami s priemerom 110 cm. Využíva sa ako zdroj pitnej vody pre rodinný dom, ktorý nie je napojený na obecný vodovod. Zároveň sa voda z nej používa na polievanie. V súčasnosti je v nej osadené elektrické čerpadlo a sací kôš domácej vodárne. Studňa bola zhotovená v roku 1938, je stále funkčná a jej životnosť bola odhadnutá na 100 rokov.

Prípojka pitnej vody na parc. č. 1462

Prípojka pitnej vody je vedená z domácej vodárne osadenej v podzemnej pivnici vedľa kopanej studne do rodinného domu. Zhotovená je z plastového potrubia pripojeného na domácu vodáreň. Potrubie s dĺžkou 6,0 m je uložené v ryhe a po dĺžke označené ochranným umelohmotným pásom. Prípojka bola zhotovená v roku 2007 a jej životnosť bola odhadnutá na 50 rokov.

Domáca vodáreň na parc. č. 1462

Domáca vodáreň - Darling je osadená v podzemnej pivnici vedľa kopanej studne. Svojim výkonom zodpovedá potrebám rodinného domu a je využívaná ako zdroj pitnej vody, nakoľko dom nie je napojený na verejný vodovod. Vodáreň bola osadená v roku 2007 a jej životnosť bola odhadnutá na 50 rokov.

Prípojka kanalizácie na parc. č. 1462

Prípojka kanalizácie v dĺžke 9,0 m bola vybudovaná na odvod splaškových vôd  z  domu do vlastnej žumpy. Osadená je plastovým kanalizačným potrubím s priemerom 110 mm v ryhe so sklonom 3% na pieskovom lôžku. Zhotovená bola v roku 2007 a jej životnosť bola odhadnutá na 50 rokov.

Žumpa na parc. č. 1462

Žumpa bola zrealizovaná ako nepriepustná monolitická železobetónová konštrukcia s obstavaným objemom 13,2 m3 a rozmermi (š*d*h) 2,0m*3,0m*2,2m, ktorá svojim prevedením zodpovedá potrebám domácnosti a požiadavkám príslušných noriem. Žumpa bola zhotovená v roku 2007 a jej životnosť bola odhadnutá na 50 rokov.

Prípojka zemného plynu na parc. č. 1462

Prípojka zemného plynu je vedená oceľovým potrubím do skrine s meraním a reguláciou tlaku umiestnenej v predzáhradke a ďalej do rodinného domu. Prípojka má celkovú dĺžku 5,5 m a je zrealizovaná tak, aby bola v súlade s príslušnými normami. Zhotovená bola v roku 2007 a jej životnosť bola odhadnutá na 50 rokov.

Prípojka elektrického prúdu na parc. č. 1462

Svetelná a motorická elektrická prípojka NN bola zrealizovaná v roku 1945 a jej životnosť bola odhadnutá na 80 rokov. Objekt je napojený zo stĺpa vzdušným vedením na stĺpik na streche a ďalej do rozvádzača vybaveného istením automatickými ističmi. Prípojka v dĺžke 15 m je trojfázová so štyrmi samostatnými vodičmi.

Spevnené plochy na parc. č. 1462

Spevnené plochy sú vybudované z monolitického prostého betónu priemernej hrúbky 10 cm. Jedná sa o chodník od vrátok k domu a chodník pozdĺž domu. Spevnené plochy boli vybudované v roku 2007 a ich životnosť bola odhadnutá na 50 rokov.

Podzemná pivnica na parc. č. 1462

Podzemná maloplošná pivnica bola zrealizovaná v roku 1938. Jedná sa o konštrukciu postavenú na betónových základoch s obvodovými múrmi z plných pálených tehál. Strop pivnice je železobetónová doska. Rozmery pivnice (obstavaný priestor) sú dĺžka 3,5 m, šírka 2,0 m, výška 2,5 m. Podlaha pivnice je štrkový násyp. V pivnici je osadená domáca vodáreň. Životnosť pivnice bola odhadnutá na 100 rokov. Vstup do pivnice je  schodiskom na teréne.

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami: Zriadenie záložného práva v prospech: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č. 0000000000143361 zo dňa 22.8.2014 na nehnuteľnosti: parc. č. 1462 a stavba so súp. č. 1088 na parc. č. 1462 v podiele 1/1 - V 4836/14, pvz. 1522/14. Exekútorský úrad Košice, JUDr. Ladislav Kováč,PhD. vydáva exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 5749/2016 zo dňa 08.09.2016 v prospech oprávneného: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, IČO: 35 942 436, na nehnuteľnosti: : pozemky reg. C KN parc.č. 1462, stavbu súpisné číslo 1088 na parc.č. 1462 na podiel 1/1- Z 6788/16, č. zmeny 855/16
ODHAD CENY
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 1/2017, ktorý vypracoval znalec Ing. Pavel Piaček, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 915010. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 02.01.2017 Suma ohodnotenia: 19.800,-EUR (slovom: devätnásťtisícosemsto eur)
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad JUDr. Anna Nagyová, Kukučínova 8, 940 02 Nové Zámky
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražobná spoločnosť, a. s.
Gunduličova 3
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk