Dražba rodinného domu, Hodkovce, okres Košice-okolie

Vyvolávacia cena 60 200,00 €
Obhliadka 18.04.2017 o 10:00 hod. 24.04.2017 o 15:00 hod.
Konanie dražby 03.05.2017 09:30 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Hodkovce, okres Košice-okolie
Označenie 014/2017
Stav oznámená
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 28/1             Zastavané plochy a nádvoria                   o výmere 754 m2

parc. č. 28/2             Záhrady                                                         o výmere 159 m2

Stavba

súp. č. 56                   dom                                                               na parc. č. 28/1

spoluvlastnícky podiel: 2/8, 6/8

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Košice – okolie, katastrálny odbor, LV č. 128, okres: Košice – okolie, obec: HODKOVCE, katastrálne územie: Hodkovce.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: hospodárska budova za domom, šopa za hospodárskou budovou, predajňa vo dvore, sklad paliva za hospodárskou budovou, plot od ulice, kopaná studňa pri dome, prípojka vody, prípojka kanalizácie, spevnená plocha betónová, prípojka zemného plynu, pozemná pivnica, prístrešok pred predajňou. 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Popis rodinného domu so súp. č. 56

Rodinný dom súp. č. 56 je osadený na rovinatom upravenom pozemku parc. č. 28/1 v k. ú. Hodkovce v okrese Košice - okolie. Situovaný je v zastavanom území obce v uličnej zástavbe rodinných domov v lokalite IBV, prístupný z verejnej miestnej komunikácie. V danej časti obce je možnosť napojenia na elektro a zemný plyn, vodovod z vlastnej studne, kanalizácia do trativodu. Rodinný dom v čase obhliadky bol riadne obývaný. Dom bol na základe predloženého užívacieho rozhodnutia odovzdaný do užívania v r. 1974, nie je podpivničený, má dve nadzemné podlažia so sedlovou stanovou strechou. Dom je napojený na vodovod z vlastnej studne, kanalizáciu do trativodu, na elektro a na zemný plyn. Jeho predpokladanú životnosť znalec stanovil v zmysle vyhlášky na 100 rokov. V čase obhliadky bol dom v dobrom technickom stave, bola na ňom postupne prevádzaná riadna údržba, čiastočná modernizácia a výmena prvkov krátkodobej životnosti. Technický popis: Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 2. NP - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 2. NP - s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko - 1. NP - PVC, guma- Strecha - krovy - 2. NP – väznicové, valbové, stanové; krytiny strechy na krove - 2. NP - azbestocementové šablóny na latách, vlnité dosky; klampiarske konštrukcie strechy - 2. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - 1. NP, 2. NP - obklady keramické, obklady drevom. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP, 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP - samostatnej sprchy; 1. NP, 2. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 2. NP – vane. Výplne otvorov - dvere - 1. NP - hladké plné alebo zasklené; 2. NP - plné alebo zasklené dyhované; okná - 1. NP, 2. NP - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP, 2. NP – plastové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 2. NP - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 2. NP - umývadlo; 1. NP - samostatná sprcha; 2. NP - vaňa plastová jednoduchá; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 2. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací s umývadlom; 2. NP - splachovací bez umývadla- Ostatné vybavenie - kozub - 1. NP - s vyhrievacou vložkou- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla. Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - liatinové  a kameninové potrubie; 2. NP - plastové  a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

Popis pozemkov

Pozemky sú zastavané rodinným domom, vedľajšími stavbami a tvoria dvor okolo domu a záhradu za domom, v zastavanej časti obce Hodkovce v okrese Košice okolie, v lokalite IBV, s prístupom z verejnej komunikácie, ktorá je štátnou cestou Košice – Jasov, s možnosťou napojenia na elektro a zemný plyn. 

OPIS STAVU

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
ŤARCHY: 1, V 1525/09 zo dňa 03.08.2009 - vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 na parc.č. 28/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 754m2, parc.č. 28/2 - záhrady o výmere 159m2 a na dom súp.č. 56 - č.z. 18/09 2, V 1525/09 zo dňa 03.08.2009 - vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 na parc.č. 28/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 754m2, parc.č. 28/2 - záhrady o výmere 159m2 a na dom súp.č. 56 na parc.č. 28/1 - č.z. 18/09 POZNÁMKY: 1, P 20/17 zo dňa 13.01.2017 - oznámenie o začatí výkonu záložného práva V 1525/09 zo dňa 03.08.2009 záložným veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832/37 Bratislava - č.z. 2/17 2, P 20/17 zo dňa 13.01.2017 - oznámenie o začatí výkonu záložného práva V 1525/09 zo dňa 03.08.2009 záložným veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832/37 Bratislava - č.z. 2/17
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Hviezdoslavova 6
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk