Dražba rodinného domu, Jurová, okres Dunajská Streda

Vyvolávacia cena 44 700,00 €
Obhliadka 03.08.2017 o 13:30 hod. 16.08.2017 o 13:30 hod.
Konanie dražby 22.08.2017 12:15 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Jurová, okres Dunajská Streda
Označenie DD PSO049/17
Stav oznámená
Kolo 1.kolo
PREDMET DRAŽBY

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

701

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Jurová

Jurová

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

316/7

Záhrady

42

316/8

Záhrady

82

316/9

Záhrady

77

317/4

Zastavané plochy a nádvoria

505

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                     

124

317/4

10 rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom s.č. 124, p.č. 317/4, k.ú. Jurová, okr. Dunajská Streda

Popis stavby:

Rodinný dom súp. č. 124, postavený na pozemku parc.č. 317/4, sa nachádza v centre obce Jurová, okres Dunajská Streda. Ide o samostatne stojací dom, prístupný z asfaltovej komunikácie, napojený na  verejný  rozvod  všetkých  sietí  okrem  kanalizácie.  Pozostáva  z 1.NP  bez  podpivničenia s väznicovou sedlovou strechou, daný do užívania v roku 1956. Nakoľko nebola v čase šetrenia nehnuteľnosť sprístupnená, bol mi zadávateľom poskytnutý ZP č. 25/2006, vypracovaný Ing.  Štefan Dubeň.  K  dátumu miestneho šetrenia sa  nehnuteľnosť nevyužívala  a bola v neudržiavanom zanedbanom stave.

Dispozičné riešenie:

Ide samostatné stojací objekt, pozostávajúci z obývacej miestnosti, 2x izba, predsieň, kuchyňa a komora Do domu vedú dva vstupy z J-V strany a to jeden vstup do kuchyne a jeden vstup do predsiene.

 

Konštrukčné riešenie:

Rodinného dom je založený na základových betónových pásoch so zvislou izoláciou bez podpivničenia, strešná konštrukcia je riešená ako drevená väznicová sedlová zastrešená tvrdou betónovou krytinou Bramac. Zvislé obvodové murivo je z pálených tehál hr. 450mm, vnútorné nosné konštrukcie a komín je taktiež z pálených tehál, stropné konštrukcie sú drevené trámové zo strany povale je betónová mazanina hr. 50mm, zo strany izby bol ponechaný na strope pôvodný rákos s omietkou, na ktorom sú pripevnené sadrokartónové  dosky.   Obvodové   murivo   je   zateplené   tepelnoizolačným   systémom   hr.   50mm  s povrchovou  úpravou  omietka  vápenno  -  cementová,  klampiarske  konštrukcie  strechy  a zvody  sú  z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie - parapety sú z keramickej dlažby. Povrchová úprava vnútorných stien vápenno  - cementová hladká s náterom. Dvere interiérové aj exteriérové sú       z tvrdého dubového dreva hladké aj presklené osadené v drevených zárubniach, okná drevené Euro, zasklenie okien izolačné dvojsklo. Povrchová úprava v obytných miestnostiach veľkoplošná laminátová    v ostatných častiach  domu  podlaha  z keramickej  dlažby.  Rozvody  vody  a kanalizácie  do  žumpy  sú z plastového potrubia, rozvody elektroinštalácie sú z medených vodičov, na vonkajšej fasáde sú osadené svetelné senzory. Vykurovanie a príprava TÚV je  zabezpečená plynovým  kotlom  Protherm  osadeným  v kúpeľni, vykurovacie telesá doskové Konrad.

V roku 2005 bola prevedená rekonštrukcia rodinného domu a to vybúraná celá podlaha s novým násypom, podkladný betón s izoláciou proti vlhkosti a tepelnou izoláciou, komplet rekonštrukcia kúpeľne, výmena rozvodov elektroinštalácie, nové podlahy, dvere, okná, nové ústredné vykurovanie, nová kuchynská linka, strešná krytina, klampiarske konštrukcie, bleskozvod.

Vybavenie kuchyne:

Nachádza  sa  tu  kuchynská  linka  v  dĺžke  3,00bm  so  zabudovanými  spotrebičmi,  plynový  sporák    s elektrickou rúrou, nerezový drez s pákovou batériou, nad kuchynskou doskou keramický obklad, podlaha z keramickej dlažby.

Vybavenie kúpeľne:

Nachádza sa tu sprchovací kút, vaňa obložená keramickým obkladom, umývadlo, pákové batérie, záchod, keramický obklad stien, podlaha z keramickej dlažby.

OPIS STAVU

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Poznámka: Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti č. EX 1250/06 zo dňa 20.8.2012, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. František Čaraba, P-821/12 - 47/12. Upovedomenie o začatí exekúcie predajom neh. č. EX 4007/12 zo dňa 15.10.2012, EÚ Bratislava, JUDr. Martin Hermanovský, P 1066/12 - 59/12. Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00151653 formou dobrovoľnej dražby, P-48/17, č.z.13/17. ČASŤ C: ŤARCHY: Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s.,so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653 V 1685/06-34/06. Exekútorský úrad v Bratislave, súdny exekútor JUDr.Martin Hermanovský - exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva podľa EX 1217/06 zo dňa 29.1.2007 Z 569/07-12/07. Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky opráv.: Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270, na základe exekučného príkazu č. EX 3712/07-39 zo dňa 22.10.2012, EÚ, Bratislava, JUDr. František Čaraba, Z 6780/12 - 58/12. Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa, pob. Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, IČO: 30 807 484, na základe exekučného príkazu č. EX 4007/12 zo dňa 26.02.2013, EÚ, Bratislava, JUDr. Martin Hermanovský, Z 2089/13 - č.z. 24/13. Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Krajská pobočka Bratislava, Ružová dolina 10, Bratislava, IČO 35937874 na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 978/14 zo dňa 1.7.2014, EÚ Skalica, JUDr.Ing. Zuzana Dobrodenková, PhD, Z-5351/14, č.z. 57/14. Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa, Bratislava, pobočka Dunajská Streda, Galantská cesta 693/5, Dunajská Streda , IČO: 30807484 na základe exekučného príkazu č. EX 474/2014- 15 zo dňa 02.12.2014, EÚ Skalica, JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD, Z-9849/14, č.z. 107/14. Iné údaje: Exekútorský úrad v Bratislave, súdny exekútor JUDr.Martin Hermanovský - upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuetľnoati podľa EX 1217/06 zo dňa 25.1.2007 P2 - 30/07-10/07. Exekútorský úrad v Bratislave, súdny exekútor JUDr.Martian Hermanovský - exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností podľa EX 1217/06 zo dńa 29.1.2007 P1-18/07-11/07.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Veľký Salónik na prízemí Hotela DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Platiť sa oplatí s.r.o.
Košická 56
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk