Dražba rodinného domu, Marcelová, okres Komárno

Vyvolávacia cena 17 200,00 €
Obhliadka 12.04.2017 o 11:30 hod. 11.04.2017 o 11:30 hod.
Konanie dražby 02.05.2017 10:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Marcelová, okres Komárno
Označenie 140305
Stav oznámená
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obci Marcelová, katastrálne územie Krátke Kesy, Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor  na LV č. 720 ako:

 

- stavba – rodinný dom súp. č. 303, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 187/6 v podiele 1/1

- pozemok – parcela C-KN parc. č. 187/5 o výmere 1525 m2, druh pozemku záhrady, v podiele 1/1

- pozemok – parcela C-KN parc. č. 187/6 o výmere 940 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1

 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Nehnuteľnosť sa nachádza ako je vidno na situácii v širšom centre obce v prílohe a snímke z KN mapy, v obytnej zóne-intraviláne obce Marcelová v kraji Nitrianskom, od Komárna 17km do tejto okrajovej poľnohospodárskej časti Krátke Kesy, ulica Poštová č.6, na bočnej ulici v zóne nových a rozostavaných rodinných domov 1500m od obecného úradu, objekt je orientovaný na rovine, pôvodne postavený pre účely rodinného bývania. Umiestnený je vedľa spevnenej prístupovej komunikácie. Ulica je s povrchom asfaltovým, sú verejné parkoviská je kultúrny dom, je autobus 500m, je pošta aj základná škola, je obchod s potravinami, obecný, úrad, kultúrne zariadenia, ihriská.... Parkovanie je umožnené na verejnej komunikácii alebo na priľahlom pozemku. Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru obce, blízkosť kultúrnych objektov, blízka rekreačná oblasť, komunikačných a dopravných väzieb ku centru obce, hodnotím ako vhodnú na bývanie v širšom centre obce.

OPIS STAVU

Rodinný dom: Rodinný dom s.č.303 na KNC parc.č.187/6 k.ú. Krátke Kesy

POPIS STAVBY

Umiestnenie stavby: na rovine v zástavbe štandardných rodinných domov

Dispozičné riešenie:

Jednopodlažný rodinný dom s 1x nadzemným podlažím z roku 1976, dispozične je vstupná časť hala s prístupom do 3x izby, chodby a 2x kuchyne, z chodby je prístup do komory a kúpelne aj samostatného WC ako práčovne s umývadlom, kuchyňa je prístupná aj zo záhrady, je to 2x byt 1+2i s príslušenstvom. Dom je napojený na kanalizáciu, vodovod, elektriku a vykurovaný bol na plyn ústredne aj Gamatkami a na pevné aplivo 1x pecou s prípravou TÚV v elektrickom bojleri viď foto.

Technické riešenie:

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Schodisko - liate terazzo, betónová, keramická dlažba

- Strecha - krovy - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit; obklady fasád - obklady keramické, obklady drevom

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky; - vane; - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenice a vonkajšie rolety - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután; - odsávač pár; - drezové umývadlo oceľové smaltované; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací s umývadlom

- Ostatné vybavenie - kozub - s uzatvoreným ohniskom

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…); - lokálne - plynové kachle

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Prvé nadzemné podlažie, múr je z kvádry škvárovej skladobne do 420mm, založené na betónových základoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, deliace konštrukcie sú tehlové, Okná sú drevené s roletami plastovými, dvere sú náplňové, stropy sú drevené rovné s podbitím omietka na rákos, vonkajšie omietky sú brizolit 4x do 2/3 a do 1/3 je keramický obklad, je rozvod elektriky na 230/400V poistky. Výbava je kuchyňa linka na báze dreva 2x spolu 6,8m s drezom smalt aj nerez, šporák na plyn 2x aj s odsávaním, jednoduché batérie ventilové 2x a 1x so sprchou, je umývadlo a vaňa plechová s obkladom, obklad keramický je nad 1,35m. Strecha je valbová s keramickou dvojdrážkou a azc na debnení čiastočne, sú klampiarske konštrukcie aj ostatné pozinkované. Podlahy sú prevažne PVC a dlažby. 1x gamat plynové lokálne vykurovanie.

TECHNICKÝ STAV

Stavba rodinného domu bola dokončená podľa obce v roku 1976, čo je rozoznateľné na použitých materiáloch dlhodobej aj krátkodobej životnosti a Znalec sa stotožnil s uvedeným rokom vzhľadom na odborné opotrebenie. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite podštandard prevažne použitých materiálov (obvodové murivo vykazuje narušenie z tepelného hľadiska a hygienických noriem, údržba je priemerná. Je nutná vážna oprava obvodového muriva, nakoľko murivo nespĺňa teploty na vnútornom povrchu stien z hygienického hľadiska. Stav je bez zmeny ku 16.3.2017 Životnosť stanovená odborne ako murované domy, ale s ohľadom na zhoršený technický stav a zvýšené opotrebenie analyticky.

 

Drobná stavba: sklad na parc.č.187/6 k.ú.Krátke Kesy

Murovaný sklad z roku 1980 podľa odbornej materiálovej charakteristiky

TECHNICKÝ STAV

Stavba skladu murovaného bola dokončená v roku 1980 podľa odborného odhadu. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov, údržba je podpriemerná. Je nutná oprava. Životnosť stanovená odborne s ohľadom na technický stav na 60 rokov.

 

Plot: predný na podmurovke s bránou

Plot z roku 1976 na parc.č.187/6 ramové pletivo na podmurovke do výšky 1,350m, odborne stanovená životnosť 50 rokov

 

Vonkajšia úprava: vodovod

vodovodná prípojka PVC DN 25 z roku 1976 na parc.č.187/6. Odborne stanovená životnosť 50 rokov

 

Vonkajšia úprava: prípojka nn

elektrická vzdušná prípojka 4xAYKY 16mm2 z roku 1976 na parc.č.187/6. Odborne stanovená životnosť 50 rokov

 

Vonkajšia úprava: kanalizácia

kanalizačná prípojka plast DN 110 z roku 2006 na parc.č.187/6. Odborne stanovená životnosť 50 rokov

 

Vonkajšia úprava: spevnené plochy

betónové plochy z roku 1976 na parc.č.187/6. Odborne stanovená životnosť 50 rokov

 

Vonkajšia úprava: vodomerná šachta

vodomerná šachta z roku 1976 na parc.č.187/6. Odborne stanovená životnosť 50 rokov

 

Vonkajšia úprava: predložené schody

Betónové vstupné schody zo záhrady z roku 1976 na parc.č.187/6. Odborne stanovená životnosť 50 rokov

 

Vonkajšia úprava: altánok

z roku 2000 odborný odhad na parc.č.187/6, odborne stanovená životnosť 30 rokov

 

Vonkajšia úprava: skleník

skleník z roku 2000 odborný odhad na parc.č.187/5, odborne stanovená životnosť 30 rokov.

 

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Záložné právo V-3830/2011 z 30.11.2011 v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO:31 320 155, na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva č.Z 527976-11 zo dňa 03.11.2011, na parcely registra 'C'č.187/5, 187/6 a na stavbu - rodinný dom so súp.č.303 na parcele registra 'C'č.187/6, Exekučný príkaz EX 1828/14 zo dňa 29. 9. 2014, Z-5295/14 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava 25, IČO: 31 335004 na parcely registra 'C' č. 187/5, 187/6 a na stavbu - rodinný dom so súp.č. 303 na parcele registra 'C' č.187/6, (Exekútorský úrad Prievidza, JUDr. René Matuška, súdny exekútor) Poznámka: Poznamenáva sa Oznámenie o začatí realizácie záložného práva č. 140305, P-127/15 v prospech záložného veriteľa Všeobecná úverová banka a.s., Bratislava formou dobrovoľnej dražby na parc. 'C' č. 187/5, 187/6 a na stavbu - rodinný dom so súp.č. 303 na parcele registra 'C' č.187/6,
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražby a aukcie, s. r. o.
Jilemnického 4012/30
Martin

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk