Dražba rodinného domu, Merašice, okres Hlohovec

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 24.04.2017 o 12:30 hod. 19.04.2017 o 12:30 hod.
Konanie dražby 03.05.2017 13:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Merašice, okres Hlohovec
Označenie 050/2015
Stav výsledok
Kolo opakovaná
PREDMET DRAŽBY

STAVBY / POZEMKY

Okresný úrad

Obec

Katastrálne

Územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo

Parcelné číslo / na parcele číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Hlohovec

Merašice

Merašice

123

-

43/6

„C“

433

Ostatné plochy

Hlohovec

Merašice

Merašice

123

-

43/7

„C“

167

Zastavané plochy a nádvoria

Hlohovec

Merašice

Merašice

123

196

43/7

-

 

Rodinný dom

OPIS PREDMETU DRAŽBY

2.1.1 Rodinný dom: Rodinný dom s.č.196, na parc. KN č. 43/7, k.ú. Merašice

POPIS STAVBY

Objekt je postavený na parc. KN č. 43/7 pod s.č. 196. Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom, s čiastočným podpivničením, s dvomi nadzemnými podlažiami, so sedlovou strechou. Stavba bola postavená na rovinatom teréne v zastavanom území obce Merašice. Objekt postavený na okraji obce s prístupom po nespevnenej prístupovej ceste. Stavba určená na celoročné bývanie.

Samostatne stojaci rodinný dom je postavený na okraji obce v rodinnej zástavbe. Prístupný je priamo z obecnej komunikácie. Stavebno - technický stav rodinného domu, pôvodný objekt bol postavený na základe právoplatného stavebného povolenia z roku 1986. Stavba užívaná na základe kolaudačného rozhodnutia č. 61/2005 zo dňa 31.3.2005, vydané obcou Merašice. Na základe predmetných dokladov uvažujem z opotrebením od roku 1989. Zmena vlastníka v roku 2011. V čase vykonanej obhliadky je stavba nedokončená a neobývaná, od poslednej obhliadky vykonanej v auguste 2015, dom je otvorený, bola odstránená rohová vaňa, demontovaná prevážaná časť radiátorov, objekt chátra.

I.PP. - suterén:

Suterén je zapustený do terénu v priemernej hĺbke do 1 m so zvislou izoláciou. Tvorený garážou, chodbou, schodiskom, kotolňou, miestnosťou skladu.

Obvodové nosné murivo v suterénnej časti je tvorené tehlovým murivom hr. 450 mm, so zvislou izoláciou, priečkové murivo tehlové hr. 150 - 250 mm. Vnútorné omietky stien vápennocementové hladké. Stropná konštrukcia nad suterénom je železobetónová monolitická s rovným podhľadom. Ostatné klampiarske konštrukcie z hliníkového plechu. Fasáda suterénu nevyhotovená. Schody sú vyhotovené so železobetónovou nosnou konštrukciou, s nášľapnou vrstvou z keramickej dlažby - poškodené. Dvere na podlaží sú prevažne plné alebo presklené hladké, okná sú zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklím. Podlahy suterénu, bez finálnej povrchovej úpravy. Ústredné vykurovanie teplovodné s rozvodom z oceľových trubiek, s panelovými radiátormi. Elektroinštalácia svetelná i motorická. Rozvod vody je z oceľového potrubia studenej vody z centrálneho zdroja. Plynový kotol aj zdroj TÚV bol demontovaný. Inštalácia plynu. Kanalizácia do vlastnej žumpy. Garážové vráta sú plechové otváravé.

Vybavenie podlažia:

bez vybavenia

I.NP. - prízemie:

Prízemie tvorí - zádverie, hala, chodba, kuchyňa a jedáleň, špajza, WC, kúpeľňa, schodisko a 4x izba.

Základy RD sú základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo je tehlové o hrúbke 450 mm, priečkové murivo je tehlové o hr. 100 až 250 mm. Podlahy obytných miestností sú veľkoplošné parkety nevyhotovené a keramická dlažba vyhotovená v predsieni, hale, v kuchyni, v kúpeľni a WC. Stropná konštrukcia je železobetónová monolitická s rovným podhľadom. Celý rodinný dom je zastrešený sedlovou strechou a plechovou krytinou na krove. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, parapety z pozinkovaného plechu nedokončené. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky stien - vápenné hladké bez farebnej finálnej úpravy. Okná sú drevené s kovovými interiérovými žalúziami. Dvere sú drevené plné aj presklené hladké v kovovej zárubni. Vykurovanie ústredné - teplovodné s panelovými radiátormi (prevažná časť demontovaná). Elektroinštalácia je svetelná. Kuchyňa je bez vybavenia, keramický obklad za kuchynskou linkou po horné skrinky. V hale je krb s uzatvoreným ohniskom.

Vybavenie podlažia:

1*rohová plastová vaňa (demontovaná), 1*WC so spodnou nádržkou, 1* krb

II.NP. - podkrovie:

Podkrovie tvorí - schodiskový priestor, chodba, 2x izba, povalový priestor - nedokončené.

Obvodové murivo je tehlové o hrúbke 450 mm, priečkové murivo je tehlové o hr. 100 až 250 mm. Podlahy obytných miestností sú nedokončené. Stropná konštrukcia podkrovia je drevená s rovným podhľadom nedokončená. Klampiarske konštrukcie ostatné, parapety z pozinkovaného plechu, nevyhotovené. Vnútorné omietky sú vápenné hladké - nevyhotovené. Vonkajšie omietky stien - vápennocementové hladké bez farby. Okná sú zdvojené drevené. Dvere budú drevené plné aj presklené dyhované. Elektroinštalácia svetelná.

Vybavenie podlažia:

nedokončené - bez vybavenia

OPIS STAVU

Stavebno - technický stav rodinného domu dobrý, stavba je momentálne voľne prístupná - neuzamknutá, nezabezpečená, životnosť stavby stanovujem na 100 rokov.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Podľa LV č 123: Časť C: Ťarchy Záložné právo v prospech OTP Faktoring Slovensko s.r.o, Bratislava, IČO: 45 730 008, podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti vklad V 2327/2007 zo dňa 11.12.2007, zriadené na parc.č. 43/6, 43/7 - RD s.č. 196;- vz 54/07; Z 625/2011- Oznámenie o postúpení pohľadávok - vz 23/11; Z 1647/2011 - Oznámenie o postúpení pohľadávkok; - vz 59/11; Z 1463/2013 - Exekútorský úrad Bratislava, JUDr.Rudolf Krutý - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 3849/13 zo dňa 28.5.2013, na nehnuteľnosti parc.č. 43/6, 43/7 - RD s.č. 196, v prospech oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO: 35724803; - čz 50/13; Z 382/2014 - Exekútorský úrad Žilina, JUDr. Jozef Rišian, súdny exekútor, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 314/2013-49 zo dňa 17.02.2014 v prospech oprávneného Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava, IČO:31335004, zriadené na C-p.č. 43/6, 43/7 a rod.dom sč.196, - č.z.36/14; Z 678/2014 - Exekútorský úrad Nové Zámky, JUDr. Ing. Jozef Štorek, súdny exekútor, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 222/2014 zo dňa 17.03.2014 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, IČO: 35 937 874, zriadené na C KN pozemky s parc.č. 43/6, 43/7 a rod.dom so súp. č.196 na pozemku s parc. č. 43/7 - č.z.47/14;
ODHAD CENY
Číslo znaleckého posudku 73/2017 Meno a priezvisko znalca Ing. František Orság Dátum vyhotovenia 04.04.2017 Všeobecná cena odhadu 47 700 €
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Špitálska 61, 811 08 Bratislava, Zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., 3. Poschodie, miestnosť č. 4
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Auctioneer s. r. o.
Špitálska 61
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk