Dražba rodinného domu, Senec, okres Senec

Vyvolávacia cena 135 000,00 €
Obhliadka 13.04.2017 o 10:00 hod. 21.04.2017 o 10:00 hod.
Konanie dražby 03.05.2017 09:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Senec, okres Senec
Označenie 120171610
Stav oznámená
Kolo 1.kolo
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Senec, Katastrálny odbor, pre obec Senec, katastrálne územie Senec, zapísanej na:

 

  • liste vlastníctva číslo 7192 ako:

 

  • rodinný dom (popis stavby: rodinný dom) so súpisným číslom 4446, na parcele registra „C“ číslo 4080/145,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4080/9, druh pozemku: Orná pôda, výmera 328 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4080/145, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 134 m2;

 

vo vlastníctve:

 

Meno a priezvisko:                Roman Mészáros

Rodné priezvisko:                   Mészáros

Dátum narodenia:                    28.05.1976

Adresa:                                     903 01 Senec, Žitavská 4446/2A

a manželka

Rodné priezvisko:                   Terézia Mészárosová

Rodné priezvisko:                   Radičová

Dátum narodenia:                    16.05.1976

Adresa:                                     903 01 Senec, Žitavská 4446/2A

Vlastnícky podiel:                   1/1

 

a

 

  • liste vlastníctva číslo 7193 ako:

 

  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4080/139, druh pozemku: Orná pôda, výmera 107 m2;

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

vo vlastníctve:

 

Meno a priezvisko:    Gabriel Mészáros

Rodné priezvisko:     Mészáros

Dátum narodenia:      13.08.1981

Adresa:                                       903 01 Senec, Žitavská 4442/2

a manželka

Rodné priezvisko:     Eva Mészárosová

Rodné priezvisko:     Krajčovičová

Dátum narodenia:      05.01.1982

Adresa:                                       903 01 Senec, Žitavská 4442/2

Vlastnícky podiel:                    1/2

 

Meno a priezvisko:    Roman Mészáros

Rodné priezvisko:     Mészáros

Dátum narodenia:      28.05.1976

Adresa:                                       903 01 Senec, Žitavská 4446/2A

a manželka

Rodné priezvisko:     Terézia Mészárosová

Rodné priezvisko:     Radičová

Dátum narodenia:      16.05.1976

Adresa:                                       903 01 Senec, Žitavská 4446/2A

Vlastnícky podiel:                    1/2

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom súpisné číslo 4446 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 4080/145

v katastrálnom území Senec.

 

Dispozične ide o prízemný rodinné dom bez obytného podkrovia a bez podpivničenia. Skladá sa z troch

obytných izieb, obytnej haly s kuchynskou časťou, kúpeľňa, WC chodby a technickej miestnosti.

Začiatok užívania nehnuteľnosti je od roku 2010.

 

Zastavaná plocha 1NP: 133,55 m2

 

Pozemky:

Celková výmera pozemkov na LV č. 7192:  462 m2

LV č. 7193: Pozemky zapísané pod parc.č. 4080/139 o výmere 107 m2 evidovaný ako orná pôda. Spoluvlastnícky podiel 1/2. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

 

Celková výmera pozemku: 569 m2

OPIS STAVU

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti

Tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Žiadne. Touto cestou dražobník v súlade s § 13a zákona číslo 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov žiada všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby akékoľvek práva alebo záväzky alebo sú im známe skutočnosti o stave predmetu dražby (iné ako uvedené v tomto oznámení), aby bez zbytočného odkladu tieto oznámili (napr. vecné práva, predkupné práva, nájomné zmluvy iné práva a povinnosti, iné vady)
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Nitra, Štefánikova 9, v kancelárii dražobníka na prízemí
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
1.konsolidačná,spol. s r.o.
Štefánikova 79
Nitra

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk