Dražba rodinného domu, Šíd, okres Lučenec

Vyvolávacia cena 18 600,00 €
Obhliadka 14.08.2017 o 11:15 hod. 02.08.2017 o 11:15 hod.
Konanie dražby 18.08.2017 12:15 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Šíd, okres Lučenec
Označenie PSO082/17
Stav oznámená
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

615

Lučenec

Lučenec

Šíd

Šíd

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

171 / 1

Zastavané plochy a nádvoria

380

171 / 2

Zastavané plochy a nádvoria

102

171 / 3

Zastavané plochy a nádvoria

19

172 / 1

Záhrady

248

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                     

71

171 / 2

10 – Rodinný dom

71

171 / 3

7 – Garáž

71

745 / 3

7 – Garáž

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

739

Lučenec

Lučenec

Šíd

Šíd

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

745 / 3

Zastavané plochy a nádvoria

7

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom súpisné č. 71, v obci Šíd, postavený na parcele č. 171/2 a garáž postavená na parcele č. 171/3 a parcele č. 745/3. Pozemky, parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 171/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 380 m2, parcelné č. 171/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2, parcelné č. 171/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, parcelné č. 172/1, druh pozemku záhrady o výmere 248 m2 a parcelné č. 745/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.

Rodinný dom: je murovaný dvojpodlažný - prízemie a poschodie, krov na dome je drevený valbový a krytina z pálených jednodrážkových škridiel, rímsy ukončené dažďovými žľabmi a zvodmi, vonkajšie omietky brizolitové, na dvoch stenách  v kombinácii s kabrincovým  obkladom sokla. Dom je v  viac ako jeden rok neobývaný, neudržiavaný, neuzamknutý a voľne priechodný.

1. Nadzemné podlažie: Základy sú betónové, murivo z tehál hrúbka do 50 cm, vnútorné omietky vápenné  hladké plsťou hladené. V tomto podlaží sú dve izby a príslušenstvo - zádverie, chodba so schodišťom a kuchyňa a práčovňa. Podlahy sú prevažne z keramickej dlažby, okná dvojité drevené, dvere nie sú,  podlažie bez kuchynského a hygienického vybavenia a bez vykurovania.

2. Nadzemné podlažie: Murivo s hr. stien do 40 cm, stropy drevené s omietnutým podhľadom, podlahy v izbách drevené palubovky, v chodbe a verande cementový poter, v kúpelni a WC keramická dlažba,  okná drevené dvojité, dvere len 1 ks vchodové, podlažie bez kuchynského a hygienického vybavenia a bez vykurovania, plynová pec Gamat bez pripojenia na rozvod plynu.

Garáž: Základy stavby sú betónové, murivo z tehál o hr. do 30 cm, vráta plné plechové otváravé, elektrina svetelná, krov drevený pultový a krytina plechová. Pod garážou je pivnica, pôvodne využívaná ako kuchynka.  Železobetónový strop  nad pivnicou  vykazuje  znaky  priehybu - deštrukcie a  je provizórne podpretý  drevenými hranolmi .

Altánok: Altánok - prístrešok je za domom. Podlaha betónová, zvislé konštrukcie drevené trámy. Slúži na posedenie v lete a ako skladovací priestor v zime.

OPIS STAVU

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
LV 615 Poznámka: Účastník právneho vzťahu č.1 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby veriteľom: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155 č. PSO082/17/16A z 9.5.2017 na pozemky registra C KN parc.č. 171/1, 171/2, 171/3, 172/1 a stavby s.č. 71 na pozemkoch registra C KN parc.č. 171/2, 171/3, 745/3 na podiel B1, P- 435/2017, zapísané 12.5.2017 - 57/17. Účastník právneho vzťahu č.2 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155 č. PSO082/17/16A z 9.5.2017 na pozemky registra C KN parc.č. 171/1, 171/2, 171/3, 172/1 a stavby s.č. 71 na pozemkoch registra C KN parc.č. 171/2, 171/3, 745/3 na podiel B2, P- 435/2017, zapísané 12.5.2017 - 57/17. Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností č.EX 962/2017 z 19.06.2017, (Ex. úrad Bratislava, JUDr. Bohumil Kubát), v prospech Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina,IČO:31 575 951, na pozemky registra C KN parc.č. 171/1, 171/2, 171/3, 172/1 a stavby s.č. 71 na pozemkoch registra C KN parc.č. 171/2, 171/3, 745/3 na podiel B 2, P-577/2017, zapísané 26.06.2017 - 85/17. ČASŤ C: ŤARCHY: Účastník právneho vzťahu č.1 Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, č.V 3577/13 z 08.01.2014, na podiel B1, B2, na C KN p.č.171/1,171/2,171/3,172/1 a stavby s.č.71 na C KN p.č.171/2,171/3,745/3 - 6/14. Účastník právneho vzťahu č.2 Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, č.V 3577/13 z 08.01.2014, na podiel B1, B2, na C KN p.č.171/1,171/2,171/3,172/1 a stavby s.č.71 na C KN p.č.171/2,171/3,745/3 - 6/14 Iné údaje: LV 739-160/13 LV 739 Poznámka: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby veriteľom: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155 č. PSO082/17/16A z 9.5.2017 na pozemok registra C KN parc.č. 745/3, P-435/2017, zapísané 12.5.2017 - 57/17. ČASŤ C: ŤARCHY: Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, č.V 3577/13 z 08.01.2014, na C KN p.č.745/3 - 6/14. Iné údaje: LV 615-160/13
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí, Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Platiť sa oplatí s.r.o.
Košická 56
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk