Dražba rodinného domu, Veľké Kosihy, okres Komárno

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 13.04.2017 o 10:45 hod. 19.04.2017 o 10:30 hod.
Konanie dražby 02.05.2017 11:30 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Veľké Kosihy, okres Komárno
Označenie BS16-05247
Stav výsledok
Kolo 1. kolo
PREDMET DRAŽBY

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

194

Komárno

Komárno

VEĽKÉ KOSIHY

Veľké Kosihy

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1487/5

Záhrady

1008

1487/6

Zastavané plochy a nádvoria

520

Stavby:

Súpisné číslo

Na parcele číslo

Druh a popis stavby

247

1487/6

10 – rodinný dom

Predmet dražby okrem vyššie uvedeného tvoria aj stavby, drobné stavby a vonkajšie úpravy neevidované na LV: garáž na parc.č. 1487/6, sklad na parc.č. 1487/5 a 1487/6, hospodárska budova na parc.č. 1487/5 a 1487/6, plot před RD na parc.č. 1487/6, plot z betónových tvárnic na parc.č. 1487/6, plot zo strojového pletiva na parc.č. 1487/5 a 1487/6, prípojka pitnej vody na parc.č. 1487/6, šachta na parc.č. 1487/6, vodáreň na parc.č. 1487/6, prípojka kanalizácie na parc.č. 1487/6, žumpa na parc.č. 1487/6, prípojka plynu a elek. prúdu na parc.č .1487/6, spevnené plochy na parc.č. 1487/5 a 1487/6.

 

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom, Veľké Kosihy, s.č. 247

Rodinný dom leží na rohu dvoch vedľajších obecných komunikácií, na pozemku na prac. č. 1487/6. Stavba bola, podľa Potvrdenia vydaného Obcou Veľké Kosihy, daná do užívania v roku 1966 a jej životnosť odhaduje znalec na 100 rokov. Suterén je riešený ako jedna miestnosť určená na skladovanie. Prístup je po drevenom rebríku otvorom v podlahe komory na prízemí. Otvor je prekrytý poklopom. Na prízemí sú štyri obytné miestností (tri izby a jedáleň), kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC, predsieň a kotolňa.

 

 

Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie v 1. PP z monolitického betónu, na 1. NP sú murované z iných materiálov (pórobetón) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy na 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické; stropy na 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha - krovy - väznicové valbové, krytina strechy na krove - azbestocementové šablóny na latách; klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné, plsťou hladené. Dvere sú hladké plné alebo zasklené. Okná - 1. PP - jednoduché drevené alebo oceľové;  1. NP - dvojité drevené s doskovým ostením s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností veľkoplošné parkety (laminátové); dlažby a podlahy ostatných miestností prevažne keramické dlažby. Vybavenie kúpeľne -  vaňa oceľová smaltovaná; umývadlo; vodovodné batérie; záchod - splachovací bez umývadla (combi).  Ostatné vybavenie - kozub -  s uzatvoreným ohniskom. Vykurovanie je ústredné s radiátormi oceľovými; zdroj vykurovania je kotol ústredného vykurovania na plyn. Vnútorné rozvody vody z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický.

Vnútorné rozvody elektroinštalácie svetelná a motorická. Rozvod zemného plynu.

Garáž na parc. č. 1487/6

Garáž je osadená na okraji pozemku, za rodinným domom, na parc. č. 1487/6. Podľa získaných informácií bola garáž daná do užívania v roku 2001. Životnosť objektu odhaduje znalec na 70 rokov. Garáž je riešená ako jedna miestnosť určená na parkovanie jedného osobného motorového vozidla. Vjazd do garáže je priamo z verejnej komunikácie. Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom. Strecha - krov - hambálkový; - krytina strechy na krove - azbestocementové šablóny; - klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hladká omietka. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka. Podlahy sú hrubé betónové.

Hospodárska budova na parc. č.1487/5 a 1487/6

Hospodárska budova je osadená na úrovni garáže, na parcelách č. 1487/5 a 1487/6. Objekt bol, podľa dostupných informácií, daný do užívania v roku 2002 a jeho životnosť odhaduje znalec na 60 rokov. Hospodárska budova je zhotovená ako jedna miestnosť určená na skladovanie. Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie. Krov je pultový; krytinu strechy na krove tvoria azbestocementové vlnovky. Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hrubá omietka. Výplne otvorov - dvere - hladké plné; okná - jednoduché drevené. Podlahy sú hrubé betónové. Elektroinštalácia je len svetelná.

 

Analýza polohy nehnuteľnosti:

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci Veľké Kosihy, ktorá administratívne patrí do Komárňanského okresu a Nitrianskeho kraja. Obec sa nachádza na Žitnom ostrove, západne od okresného mesta Komárno. Veľké Kosihy ležia na ceste okresného významu vo vzdialenosti 3,3 km od štátnej cesty I tr. č. 63 zo Štúrova a Komárna cez Dunajskú Stredu do Bratislavy. Najbližšími mestami v okolí Veľkých Kosíh sú Veľký Meder (18 km), Komárno (23 km), Kolárovo (25 km), Dunajská Streda (38 km), Hurbanovo (39 km) a Nové Zámky (44 km). V obci býva zhruba 990 obyvateľov. Miestni obyvatelia sa prevažne zaoberajú drobným podnikaním a poľnohospodárstvom. Časť obyvateľov dochádza za prácou do okolitých miest. Vďaka tomu je v obci miera nezamestnanosti do 15 %. Spojenie obce Veľké Kosihy s okolitými dedinami a mestami je zabezpečované pravidelnou autobusovou dopravou. Obec svojim obyvateľom poskytuje primerané administratívne, hospodárske, kultúrne, spoločenské a športove zázemie. V obci je vybudovaná základná sieť obchodov a služieb vrátane reštauračných. Ďalej sú v obci zriadené dve materské školy s vyučovacím jazykom maďarským a základná škola pre ročníky 1-4 s tiež s maďarským vyučovacím jazykom. V obci je postavený obecný úrad, pošta, kultúrny dom a športový areál. Nehnuteľnosti ležia na vedľajšej ulici, na okraji obce a jej centrum je od vzdialené cca 800 m. Vjazd na rovinatý pozemok je zo spevnených komunikácií dobrý. V dosahu nehnuteľností sú rozvody elektrickej energie, plynu a verejného vodovodu. Kanalizácia v obci nie je zrealizovaná.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby ( a vyššie uvedený popis ) bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii").

OPIS STAVU

Predmet dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Poznámka: Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 18.7.2016 , P-765/16 v prospech záložného veriteľa v prospech Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 48 191 514, na parc.č.1487/5, 1487/6 so stavbou: rodinný dom so súp.č.247 na parc. č. 1487/6. Poznamenáva sa Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č. BS16-05247 - prvé kolo dražby zo dňa 31.03.2017 , P- 322/17dražobníkom Blackside, a.s., IČO: 48191515, Plynárenská 7/A, 931 09 Bratislava, na parc. reg. 'C' č.1487/5, 1487/6 so stavbou: rodinný dom so súp.č.247 na parc. č. 1487/6. Časť „C“ ŤARCHY: Záložné právo V-4876/05 v prospech Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 48 191 514, úver č.: 0179662425 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na parc.č.1487/5, 1487/6 so stavbou súp.č.247. - pvz.- 169/05 Iné údaje: bez zápisu
ODHAD CENY
Znalecký posudok: Číslo znaleckého posudku: 116/2016 Meno znalca: Ing. Pavel Piaček Dátum vyhotovenia: 02.11.2016 Všeobecná cena odhadu [EUR]: 17 600,00 EUR
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad - JUDr. Erika Szórádová, Vajnorská 98/K, 831 04 Bratislava
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Blackside, a.s.
Plynárenská 7/A
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk