Dražba rodinného domu, Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 27.04.2017 o 10:00 hod. 03.05.2017 o 10:00 hod.
Konanie dražby 09.05.2017 10:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce
Označenie DDr. 051/2016
Stav výsledok
Kolo druhé opakované
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú: - stavba s.č. 231 na parcele reg. „C“ č. 769/2, dom, - parcela reg. „C“ č. 769/2 vo výmere 133 m2 – zastavané plochy a nádvoria. nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Zlaté Moravce, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 1352, pre okres Zlaté Moravce, obec Topoľčianky a kat. úz. Topoľčianky. - parcela reg. „C“ č. 769/3 vo výmere 270 m2 – zastavané plochy a nádvoria- podiel vo veľkosti 1/2, nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Zlaté Moravce, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 2402 pre okres Zlaté Moravce, obec Topoľčianky a kat. úz. Topoľčianky. Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom, Hlavná ul. č. 21, súpisné č. 231, parcela č. 769/2, k .ú. Topoľčianky, obec Topoľčianky, okres Zlaté Moravce

Rodinný dom je murovaný, čiastočne podpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím a s pôdorysom približne v tvare obdĺžnika. Rodinný dom je súčasťou zástavby pôvodných rodinných domov na Hlavnej ulici č. 21 v obci Topoľčianky, označený súpisným číslom 231, postavený na pozemku, parcela č. 769/2, k.ú. Topoľčianky, obec Topoľčianky, okres Zlaté Moravce.

Dispozičné riešenie

Rodinný dom má jedno podzemné podlažie a jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys v tvare obdĺžnika. Z južnej strany objektu je orientovaný hlavný vstup do rodinného domu. V 1. podzemnom podlaží sa nachádzajú tieto miestnosti – sklad. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú tieto miestnosti – obývacia izba, tri izby, kuchyňa, kúpeľňa s WC, práčovňa, predsieň.

Technické a konštrukčné riešenie

Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu. Podmurovka je zhotovená zo škárovaného muriva. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. podzemného podlažia sú z monolitického betónu a 1. nadzemného podlažia sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 500 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 150 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC hladká. Priestory kúpeľne s WC a kuchyne majú steny obložené keramickým obkladom. Stropy nad 1. podzemným podlažím sú zhotovené ako železobetónové, monolitické a stropy nad 1. nadzemným podlažím ako drevené trámové s podbíjaním a povrchom z omietky MVC hladká. Krov šikmej strechy je zhotovený z drevených hranolov s jednoduchým latovaním a plným záklopom – strecha je sedlová. Krytina šikmej strechy je zhotovená z pálených keramických škridlí - bobrovka. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú zhotovené z hliníkového plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch z umelých omietkových zmesí so zateplením. Schody do 1. podzemného podlažia sú zhotovené z monolitického železobetónu. Interiérové dvere sú v celom objekte zhotovené na báze DT v plechových zárubniach. Vstupné dvere objektu sú zhovené ako plastové. Okná sú v celom objekte zhotovené ako plastové s izolačným dvojsklom. Povrchy podláh obytných a komunikačných priestorov sú riešené ako lepené z PVC a podlahy v priestoroch kúpelne s WC a kuchyne sú zhotovené z keramickej dlažby. Vykurovanie objektu je teplovodné s plechovými radiátormi. Ako zdroj vykurovania slúži plynový kotol a ako zdroj TÚV slúži plynový kotol. V rodinnom dome sa nachádza rozvod pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, rozvod potrubia kanalizácie, plynovod a svetelná a motorická elektroinštalácia. V ohodnocovanom objekte sa nachádzajú nasledovné zariaďovacie predmety a predmety technického vybavenia objektu:

Kúpeľňa s WC – 1.NP       - WC Combi, umývadlo, rohová akrylátová vaňa

Kuchyňa - 1.NP                  - kuchynská linka 4,000 b.m., nerezový drez, sporák s rúrou P/E, digestor 

OPIS STAVU

Ide o dostatočne udržiavaný, starší rodinný dom, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho veku. Objekt je v súčasnosti využívaný na bývanie. Objekt je zhotovený z bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu a platným technickým normám. Objekt je využívaný na obytné účely,nenachádzajú sa v ňom žiadne prevádzkové priestory. Objekt bol podľa odborného odhadu znalca a verbálnej informácie od vlastníka nehnuteľnosti daný do užívania v roku 1945. Ide o starší, priebežne udržiavaný objekt s rekonštrukciou viacerých konštrukcií, opotrebenie znalec stanovil analytickou metódou

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Ťarchy LV č: 1352 - Pod V 530/2009 sa zriaďuje záložné právo na zabezpečenie pohľadávky pre Všeobecnú úverovú banku, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, na nehn. v LV č. 1352 podľa Zmluvy o poskytnutí úveru HypoPôžička č. 21250-09 zo dňa 26.3.2009. Ostatné údaje uvedené v zmluve o zriadení zálož. práva k nehnut. č. Z 21250-09-52/09 - Pod V 1758/2009 sa zriaďuje záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 na nehn. v LV 1352 podľa Zmluvy o poskytnutí úveru HypoPôžička č.22827-09 zo dňa 10.9.2009. Ostatné údaje uvedené v Zmluve o zriadení zál. práva k nehn. č. Z 22827-09-183/09; - Pod V 539/2011 sa zriaďuje záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 na nehn. v LV 1352 podľa Zmluvy o poskytnutí úveru HypoPôžička č.430127-11. - Ostatné údaje uvedené v Zmluve o zriadení zál. práva č. Z 430127-11. -p.z.128/11; - Pod V 530/2009 sa zriaďuje záložné právo na zabezpečenie pohľadávky pre Všeobecnú úverovú banku, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, na nehn. v LV č. 1352 podľa Zmluvy o poskytnutí úveru HypoPôžička č. 21250-09 zo dňa 26.3.2009. Ostatné údaje uvedené v zmluve o zriadení zálož. práva k nehnut. č.Z 21250-09-52/09 Poznámky : - Začatie výkonu záložného práva veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320 155,(úverová zmluva č. U 430127-11, V 539/11), formou predaja nehnuteľností na dražbe, P 481/13- p.z.200/13; - Začatie výkonu záložného práva veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155,(úverová zmluva č. U 430127-11, V 539/11), formou predaja nehnuteľností na dražbe, P 481/13- p.z.200/13; - Oznámenie o konaní II. opakovanej dobrovoľnej dražby dňa 09.05.2017. Navrhovateľ: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, zast.Consumer Finance Holding, a.s. Dražobník: Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84,Hlohovec, IČO: 36 253 073. P 138/2017-p.z.193/17; Ťarchy LV č: 2402 - Pod V 530/2009 sa zriaďuje záložné právo na zabezpečenie pohľadávky pre Všeobecnú úverovú banku, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, na nehn. v LV č. 2402 podľa Zmluvy o poskytnutí úveru HypoPôžička č. 21250-09 zo dňa 26.3.2009. Ostatné údaje uvedené v zmluve o zriadení zálož. práva k nehnut. č. Z 21250-09-52/09 - Pod V 1758/2009 sa zriaďuje záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 na nehn. v LV 2402 na podiel pod B 2,3 podľa Zmluvy o poskytnutí úveru HypoPôžička č.22827-09 zo dňa 10.9.2009. Ostatné údaje uvedené v Zmluve o zriadení zál. práva k nehn. č. Z 22827-09. - Pod V 539/2011 sa zriaďuje záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 na nehn. v LV 2402 na podiel pod por.č.2,3, podľa Zmluvy o poskytnutí úveru HypoPôžička č.430127-11. Ostatné údaje uvedené v Zmluve o zriadení zál. práva č. Z 430127-11. -p.z.128/11; Poznámky: - Začatie výkonu záložného práva veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155,(úverová zmluva č. U 430127-11, V 539/11), formou predaja nehnuteľností na dražbe, P 481/13- p.z.200/13; - Začatie výkonu záložného práva veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320 155,(úverová zmluva č. U 430127-11, V 539/11), formou predaja nehnuteľností na dražbe, P 481/13-p.z.200/13; - Oznámenie o konaní II. opakovanej dobrovoľnej dražby dňa 09.05.2017. Navrhovateľ: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, zast.Consumer Finance Holding, a.s. Dražobník: Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84,Hlohovec, IČO: 36 253 073. P 138/2017-p.z.193/17;
ODHAD CENY
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku 44/2016 vypracovaný znalcom Mgr.Ing.Martin Kralovič zo dňa 21.06.2016 na sumu 25 000 € (slovom dvadsať päť tisíc).
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Priestory dražobnej spoločnosti, Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Aukčný Dom, s.r.o.
Železničná 4/A
Hlohovec

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk